|

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 230 mp situate în localitatea Teaca, CF nr.27264, top 756, apartinând domeniului privat al comunei Teaca

-A A +A

1.1. Comuna Teaca prin Primar, cu sediul în loc. Teaca, str. Principală, nr. 598, jud. Bistriţa-Năsăud; nr. tel: 0263.276.648, nr. fax: 0263.276.213, adresa e-mail: primaria [email protected], cod fiscal 4548899, reprezentată de primar Muntean Damian Iustian.
Atribuirea contractului de concesiune, se va face prin procedura de atribuire a licitaţiei publice, cu respectarea prevederilor OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
2.1.1. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română.
Concedentul va asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. Punerea la dispoziţie a documentaţiei către persoanele interesate care au înaintat o solicitare în acest sens, se va face pe suport hârtie, contra cost (100 lei).
2.1.2. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Concedentul va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăşi 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.
2.1.3. (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 3 ofertanţi.
Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile. Ofertele se depun la sediul Consiliului local Comunei TEACA - TEACA, str. Principală, nr. 598, judeţul BN, până la data de 27.04.2017, ora 10.00. Ofertantul are obligaţia de a depune oferta într-un exemplar original, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină de către ofertant ori de o persoană autorizată de acesta. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90 zile de la data deschiderii.
2.1.4. (1) Plicurile care conţin oferta, închise şi sigilate, se deschid la data de 27.04.2017, ora 12. (2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate in documentatie. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 3 oferte să întrunească condiţiile stabilite în documentatie.
2.1.5. (1) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin 3 oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze procedura de negociere directă.
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

 

Votează acum!

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close