|

Pledoarie pentru familia creştină

-A A +A

Pledoarie pentru familia creştină
Referendumul pentru familie este o iniţiativă cetăţeneasca nu un demers politic. Trei milioane de români au iniţiat acest referendum deoarece au dorit să promoveze instituţia familiei şi să o apere în fața agresiunii liberal-sodomite. Datorită acestui fapt, fiecare român de bună-credinţa trebuie să considere poziţia pro-referendum ca fiind cea normală şi să acţioneze în consecinţă.

 Într-o ţară liberă cu o majoritate creştină şi democrată, nu ar trebui să existe atâta opoziţie la un demers cetăţenesc nepolitizat. Cei care se opun referendumului, se opun democraţiei şi teocraţiei, mai mult, batjocoresc dreptul celor care cer clarificarea unui articol din Constituţia României, articol ce necesită acest lucru. Referendumul a fost iniţiat de oameni cu credinţa în Dumnezeu care doresc să-şi apere familiile, copiii şi naţiunea căreia îi aparţin.
Familia formată dintr-un bărbat şi o femeie, dimpreaună cu copii pe care îi au, este instituţia fundamentală a societăţii umane, în general, şi a societăţii naţionale, în particular. Înainte ca să existe statul centralizat - regatele şi imperiile, republicile şi federaţiile - a existat instituţia familiei. Înainte ca să existe gimnaziile şi colegiile, universităţile şi academiile, a existat înalta şi sfânta şcoală a familiei.

În familie, fiii şi fiicele neamului omenesc au fost învăţaţi să fie buni şi harnici, ascultători şi recunoscători, cinstiţi şi altruişti ca să izbândească în viaţă şi să se ridice la statutul de oameni cucernici.
Familia mixtă, aşa după cum a fost ea rânduită de Dumnezeu, a perpetuat şi a consolidat rasa umană în toată istoria ei. Aceasta este familia normală, familia ce trebuie să fie şi mai departe apărată şi promovată. Redefinirea acesteia nu are suport moral, ştiinţific şi nici social.

Dumnezeu i-a pus împreună pe Adam şi pe Eva, nu pe Adam şi Bogdan sau pe Eva şi Minerva. Dumnezeu a dat şi un mandat special protopărinţilor noştri: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul…” (Geneza 1:28). Înfăptuirea acestui mandat este misiunea familiei mixte aşa cum a conceput-o Creatorul. Nici un parteneriat civil, sexual ori social nu poate suplini modelul de perpetuare a rasei umane. Cuplurile de homosexuali şi lesbiene duc la uzurparea biologică şi morală a rasei umane şi a neamuului omenesc, mai degrabă decât la perpetuarea şi consolidarea acestora.
Până în urmă cu câţiva ani, homosexualitatea a fost considerată o boală psihică, dar odată cu înmulţirea adepţilor acestei practici păcătoase şi cu ieşirea lor în arenă publică, presiunea ideologică şi corectitudinea politică au schimbat (şi continuă să o facă) optica socială despre relaţiile sodomite. Se fac mari presiuni şi se folosesc toate pârghiile politice, culturale şi sociale cu putinţă pentru a forţa acceptarea căsătoriilor dintre homosexuali şi pentru a le privi ca fiind normale.

Creştini fiind nu putem să ignorăm porunca dumnezeiască despre interdicţia homosexualităţii. Dumnezeu a spus: “Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune” (Leviticul 18:22). Mai departe citim în aceeaşi carte a Torei: “Dacă un bărbat se culcă cu un bărbat, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor” (Leviticul 20:13).
Prima menţiune biblică despre homosexualitate o găsim în cartea Genezei (capitolul 19) referirea fiind la cetatea Sodoma, de aici şi denumirea de sodomiţi. Când oaspeţii lui Lot, nepotul patriarhului Avram, au ajuns la Sodoma ca să-l înştiinţeze de pieirea cetăţii şi să-l ajute să se salveze împreună cu întreaga familie, mai mulţi bărbaţi “tineri şi bătrâni” au venit la casa lui Lot şi i-au cerut acestuia să scoată afară pe cei doi musafiri ca să se împreune cu ei. Lot s-a opus, ei au insistat, dar cei doi oaspeţi au închis uşa şi “au lovit cu orbire” întregul grup de homosexuali, aşa că nu mai puteau să găsească uşa. Păcatul lor şi aceasta practică sexuală nu numai că nu au fost acceptate de Lot sau de oaspeţii lui, dar au şi fost pedepsite.

În acel caz, vedem o pedeapsă dumnezeiască imediată. Dar El nu acţionează aşa mereu, ci acorda omului şansa întoarcerii spre El, şansa pocăinţei şi renunţării la orice lucru păcătos. În a doua parte a Bibliei, numită Noul Testament, găsim că Dumnezeu în bunătatea Lui acordă timp şi har păcătoşilor şi aşteaptă întoarcerea lor cu faţa spre El. Dumnezeu doreşte ca oamenii să caute a trăi în conformitate cu voia Sa, care este curăţia morală, neprihănirea şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va intra în Împărăţia Cerurilor.
Apostolul Pavel, inspirat de Sfântul Duh, condamnă şi el păcatul homosexualităţii. Iată ce spune în Epistola adresată Bisericii din Roma:
“…Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite” (Romani 1:26-28).
Ce spune apostolul Pavel aici, vis-à-vis de cauză păcatului homosexualităţii, este că această practică se datorează faptului că omul alege să nu trăiască în dependenţă de Dumnezeu şi nu cauta să înfăptuiască voinţa divină. Astfel, viaţa unor astfel de oameni se dovedeşte a fi o viaţă imorală, păcătoasă şi vrednică de osândă.
Dacă în vremea Vechiului Testament, pedeapsa pentru păcat, în general, era imediată, după învăţătura Noului Testament, osândirea este anunţată la sfârşit. Fiecare va primi plata pentru fărădelegile sale la judecata de apoi şi va fi privat de intrarea în Împărăţia cerească a lui Dumnezeu. Iată câteva texte relevante în sensul acesta: “Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:9-10).
Că tot se vorbeşte de lege şi de clarificarea acesteia în aceste zile, iată ce găsim scris în Epistola pastorală către preacuviosul Timotei:
“Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine, căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru orice este împotriva învăţăturii sănătoase potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu…” (1 Timotei 1:6-11).
Dacă Dumnezeu a spus acest lucru în scripturile pe care ni le-a lăsat, noi nu putem spune altfel, nu putem crede altfel şi nu trebuie să acceptăm o altă învăţătură despre acest subiect. Nimeni nu este mai presus de legea lui Dumnezeu şi ceea ce a instituit El trebuie să rămână aşa şi să funcţioneze aşa. Orice lege făcută de oameni trebuie să se armonizeze cu legea universală a lui Dumnezeu.

Suntem îndemnaţi de Mântuitorul să ne iubim semenii, oricine ar fi ei, prieteni sau duşmani. Aşa că trebuie să iubim păcătosul, dar nu şi păcatul pe care-l săvârşeşte. Putem să ne rugăm pentru păcătoşi, dar nu putem accepta ca acei care trăiesc în patimi scârboase şi păcătoase să dea tonul în societate când e vorba de educaţie, politica, legislaţie, familie, biserica etc.
Modelul moral matrimonial ne vine de la Ierusalim, nu de la Hollywood, de la Nazaret, nu de la Naţiunile Unite. Noi, românii şi poate majoritatea est- europenilor, suntem ahtiaţi după cultura vestică. Trebuie, însă, să fim selectivi, deoarece nu tot ce vine din vest este bun şi vrednic de primit. A nu accepta căsătoriile dintre homosexuali sau lesbiene nu înseamnă că vom rămâne în urmă. Dimpotrivă, vom fi înaintea celor din vest în ce priveşte morala şi credinţa creştină cea dreaptă. Nu ne putem pune cu americanii când e vorba de nivelul dotării armatei ori cu germanii când e vorba de tehnică sau cu italienii şi francezii când e vorba de creațiile artistice, dar putem fi înaintea lor într-ale credinţei, în privinţa unui sistem de valori al cărui reper moral este Hristos. Pe noi trebuie să ne preocupe mai mult Imitaţio Christi (Urmarea lui Hristos) decât integrarea în cultura neopăgână a Europei apusene.
Jertfirea Domnului Hristos a avut ca scop ispăşirea păcatelor tuturor oamenilor. Esenţa credinţei creştine consta tocmai în acest fapt: curăţirea de întinăciunile păcatului prin credinţă şi devoţiunea întru sacrificiul victorios al Mântuitorului. Din crucea suferinţelor Lui izvoraşte viaţa morală autentică pe care suntem chemaţi să o trăim şi să o propovăduim. Aceasta este voia Domnului nostru după cum spune şi Sfântul Ioan Gură de Aur: “Crucea este vrerea Tatălui, slavă Fiului, desfătarea Sfântului Duh…" (Despre Cruce, 2).

Ca naţiune creştină acum avem ocazia să ne croim alta soarta morală, ,,să dăm dovezi la lume” ca noi suntem o ţară creştină şi că ţinem mai mult la vrerea lui Dumnezeu decât la ascultarea de oamenii apostaziei creştine occidentale.

Vă îndemn să votaţi DA la referendumul de sâmbătă şi duminica. Va indem să votaţi pentru legea Dumnezeiască a familiei, expresie a uniunii sacre dintre bărbat şi femeie.
Haideţi să facem bucurie Tatălui nostru din ceruri şi ca nişte copii preaiubiţi să-i dăm cinstea cuvenită!
Soli Deo Gloria!

Ioan Știr
Baylor University USA

 

Aprecierea dvs: - Media: 4.8 steluţe (5 voturi)

Comentarii

Comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.

Copyright © 2000-2014 Mesagerul de Bistriţa-Năsăud
Str. Gheorghe Sincai, nr. 37, Telefon: 0263-234.688, 0263-234.689, 0740-030.550, 0758-837.291, E-mail: [email protected]

Close