Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Dragostea care nu se ofile?te niciodat? – dragostea duhovniceasc?

Dragostea care nu se ofile?te niciodat? – dragostea duhovniceasc?

  Preo?ia este „voca?ia chem?rii”, iar statornicia – cartea de vizit? a unui preot. Aceast? „chemare” vine uneori dintr-o copil?rie îndep?rtat? ca un ecou de cocor r?t?cit într-un codru. Acolo unde doi bunici cu tâmple albe, înv??au un pu?ti primele taine ale rug?ciunii. „Îngera?ul”, Tat?l nostru”, au fost poate primele care i-au deschis sufletul spre […] Articolul Dragostea care nu se ofile?te niciodat? – dragostea duhovniceasc? apare prima dat? în Mesagerul de Covasna.

  Preo?ia este „voca?ia chem?rii”, iar statornicia – cartea de vizit? a unui preot. Aceast? „chemare” vine uneori dintr-o copil?rie îndep?rtat? ca un ecou de cocor r?t?cit într-un codru. Acolo unde doi bunici cu tâmple albe, înv??au un pu?ti primele taine ale rug?ciunii. „Îngera?ul”, Tat?l nostru”, au fost poate primele care i-au deschis sufletul spre cele sfinte p?rintelui Gigi Pintilie. Un om cu suflet mare cât roata cerului, cu voce blând? dar hot?rât?, împ?r?ind binecuvânt?ri ?i pove?e în dulcele grai moldovenesc, p?strat cu sfin?enie, chiar dac? de optsprezece ani sluje?te pe meleagurile cov?snene. De „dou?zeci ?i opt de ani neîntrerup?i” merge pe aceea?i cale duhovniceasc?. Ani în care ?i-a f?cut ucenicia cântând în stran?, sim?ind „chemarea”, a?a cum frumos scrie în Biblie: „?i nimeni nu-?i ia cinstea aceasta singur, ci dac? este chemat de Dumnezeu, dup? cum ?i Aaron” (Evrei 5,4). Preotul este p?rintele sufletesc chemat s? vindece trupe?te ?i suflete?te pe fiecare din cei încredin?a?i în Domnul, cu în?elegerea ?i dragostea care nu se ofile?te niciodat?, dragostea duhovniceasc?. Secretul statorniciei ca preot într-o parohie este „s? alegi cu sufletul” s? r?mâi al?turi de comunitatea în care ai fost numit. ?i cel mai bun exemplu este p?rintele Gigi Pintilie pe care l-am invitat s?-mi r?spund? la câteva întreb?ri cu ocazia împlinirii a optsprezece ani de preo?ie în Ardeal. Preacucernice P?rinte Paroh Gigi Pintilie, de curând a?i fost s?rb?torit de c?tre  comunitatea cre?tin? din parohia P?p?u?i-Covasna, pe care o p?stori?i cu atâta devotament de ani de zile, pentru „majoratul” împlinit ca preot pe meleagurile cov?snene. Mai exact, ca Preot Paroh la Biserica „Sfânta Cuvioas? Parascheva”, loca? în care prima slujb? a?i oficiat-o pe 2 Martie 2003. E mult, e pu?in? 18 ani este o cifr? deloc de neglijat. Dup? ce v-a?i „c?lit” atâta timp ?i la propriu ?i la figurat, pentru c?-mi imaginez c? nu a fost u?or pentru un moldovean venit din Gala?i s? se adapteze obiceiurilor locului, v? invit la un dialog, care în opinia mea, ar fi de folos mai tinerei genera?ii lipsit? de experien?a preo?iei. Totodat? ar scoate la iveal? taina misiunii preo?e?ti ?i ar reflecta aspecte din via?a parohiei de-a lungul timpului cu toat? frumuse?ea, dar ?i cu lipsurile ei.Da, îmi aduc aminte cu un fream?t de emo?ii când am p??it pe aceste meleaguri greu încercate ?i m–au f?cut s? m? ata?ez de ele.          A?i atins un punct sensibil, amintind, c?ci provin dintr-un frumos ora? al României ce este mângâiat de frumuse?ea r?s?ritului de soare ?i r?corit de apele Dun?rii, adic? ora?ul Gala?i.           A fost greu, c?ci am l?sat familia ?i cunoscu?ii pu?in îndurera?i dar totodat? încredin?at, c?ci merg s? îndeplinesc una dintre cele mai nobile chem?ri, aceeea a preo?iei. Sunte?i dintre cei statornici: în credin??, în tradi?ie, în dragoste de oameni, a?a cum îi ?ade bine omului cu r?d?cini str?vechi s?n?toase. Unul dintre cei mai longevivi preo?i pe care i-a avut satul P?p?u?i. Care-i secretul statorniciei, P?rinte Pintilie? Ce va determinat s? rezista?i tenta?iei de a pleca într-o „parohie mai bun?”? Oamenii, locul, voca?ia?Întradev?r sunt unul dintre cei mai longevivi preo?i ai acestei parohii cu oameni frumo?i, buni ?i credincio?i care dau valoare acestor locuri s?dind în sufletul meu s?mân?a statorniciei. Încerc?ri (tenta?ii) sunt în via?a oric?rui om, dar mai cu seam? la preot. Am ales cu sufletul ?i am r?mas în aceast? comunitate parohial?.       Cum a fost c?l?toria pân? aici? V? mai aminti?i cu ce sentimente a?i primit vestea repartiz?rii în aceast? localitate ?i cum a?i fost primit de enoria?i? Povesti?i-ne pu?in despre acele vremuri. Despre bucurii, împliniri, dar ?i despre momentele de cump?n?, sigur au fost! Orice început are greut??ile lui, cum orice continuitate, satisfac?iile ei.C?l?toria mea pân? aici a fost normal?, dar totu?i cu fr?mânt?ri interioare, curiozit??i despre parohie, oameni ?i tot ce este legat de comunitatea parohial?.          Am p??it pe meleagurile acestui sat pe data de 16.01.2003, iar pe data de 19.01.2003 am cântat la strana bisericii, iar Sfânta Liturghie fiind s?vâr?it? de Preot Protopop Toh?neanu Florin din încredin?area ÎPS Ioan .          În data de 26.01.2003 am fost hirotonit diacon la M?n?stirea F?ge?el, iar în data de 02.02.2003 am fost hirotonit preot de c?tre ÎPS Ioan la Catedrala Epicopal? din Miercurea Ciuc.          Momente de încerc?ri au fost, dar le-am uitat, am ?inut minte numai lucrurile frumoase cum ar fi: prima Sf. Liturghie, prima or? de Religie, pictarea bisericii, recomandarea pentru a urma studii teologice celor doi tineri care acum sunt slujitori ai Sfintelor Altare, Protosinghelul Mânzal? Filotei, Preot Timaru Ovidiu Nicolae, sfin?irea bisericii, vizitele arhiere?ti atât ale ÎPS Ioan cât ?i a celui ce ne este P?stor ?i Îndrum?tor duhovnicesc PS Andrei. Pentru a face o trecere mai blând? la întrebarea esen?ial?, a? dori s? ne povesti?i când ?i cum v-a?i descoperit chemarea c?tre cele sfinte. Apoi, dup? experien?a celor optsprezece ani, s?-mi r?spunde?i cu toat? deschiderea care v? caracterizeaz?: Preo?ia este meserie sau voca?ie? Care este rolul unui preot într-o comunitate? Dar rolul Bisericii în societate?Chemarea c?tre cele sfinte a fost din copil?ria petrecut? la sat, al?turi de bunici care au deshis în sufletul ?i gândirea mea acea dorin?? de a-i sluji Lui Dumnezeu.          La aceast? întrebare am s? v? r?spund: preo?ia este „voca?ia chem?rii”.Rolul preotului în comunitate este ca ?i cea a p?rintelui adic?: s? educe, s? formeze ?i s?-i îndrume pe oameni din punct de vedere duhovnicesc, s? le fie al?turi atât la bucurie cât ?i la necaz.          Biserica a avut ?i are un loc esen?ial în societate atât din vedere spiritual, cultural, educa?ional ?i filantropic. Preotului i se spune atât de frumos „p?stor de suflete”. Spre Calea cea dreapt? ?i luminoas? a Domnului, câte suflete p?stori?i? Care au fost cele mai remarcabile momente tr?ite al?turi de cre?tinii din satul P?p?u?i? Ce rela?ie s-a dezvoltat între d-voastr? ?i enoria?i de-a lungul timpului, având în vedere c? nu sunte?i om al locului?Ca ?i „p?stor” al acestei comunit??i cu un num?r de 615 suflete am tr?it multe clipe duhovnice?ti frumoase pe care le-am men?ionat anterior, dar cred c? pentru mine cea mai mare satisfac?ie  sunt cei doi preo?i men?iona?i anterior pe care-i consider ca ?i copiii mei .          Rela?ia dintre mine ?i credincio?i este una trainic? ?i referitor, c?ci nu sunt un om al locului este adev?rat, dar sunt preot pentru acest loc.  Anul 2020 – supus pandemiei planetare, a fost un an nefiresc ?i greu pentru noi to?i. Adun?rile religioase au fost interzise, Sfânta Împ?rt??anie la fel. Ce sentimente v-au m?cinat? Cum a?i gestionat situa?ia din punct cre?tinesc ?i duhovnicesc, ?i care au fost efectele asupra enoria?ilor din parohia d-voastr??Anul 2020 într-adev?r a fost un an greu din toate punctele de vedere, am încercat s? m? adaptez situa?iei ?i am r?spuns prompt cerin?elor comunit??ii cu normele impuse.Enoria?ii la început au fost pu?in speria?i de aceast? pandemie, dar am fost tot timpul în mijlocul lor îmb?rb?tându-i ?i încurajându-i s? aib? încredere în Dumnezeu . Din cauza epidemiei cu noul coronavirus (SARS–CoV-2), pentru prima dat? în istorie, în timpul Postului Pa?telui, Biserica „Sfântului Mormânt” din Ierusalim a fost închis?. Slujba Învierii Domnului de la Sfântul Mormânt s-a oficiat f?r? miile de pelerini care obi?nuiau s? fie prezen?i. Credincio?ii din întreaga lume au tr?it un sentiment de sfâ?iere, de neputin??, din cauza interdic?iei de a intra în biseric? în noaptea de Pa?te. Ca ?i cum cineva nev?zut l-ar fi z?vorât pe Mântuitorul nostru Iisus. Ce lec?ii crede?i c? ar trebui s? înv???m în acest context? A fost un fel de pedeaps? sau o cale spre adev?rata trezire duhovniceasc??Aceast? pandemie nu este o pedeaps?, ci este o încercare peste care trebuie s? trecem cu credin?? ?i n?dejde ?i s? pre?uim tot ceea ce avem mai bun, adic? libertatea de a merge le biseric? .   Biserica al c?rui paroh sunte?i, este singurul loca? de cult ce poart? Hramul „Sfintei Cuvioase Parascheva” din Episcopia Ortodox? a Covasnei ?i Harghitei. Zeci de enoria?i care nu pot ajunge la Ia?i în 14 octombrie, vin s? se închine ?i s? o s?rb?toreasc? pe Cuvioasa Parascheva la P?p?u?i. A?i sim?it binecuvântarea Sfintei Parascheva în via?a personal? ?i în cea preo?easc?? Ave?i vreun regret sau sunte?i un om fericit cu toate câte vi s-au împlinit pân? acum?Cu mare bucurie m?rturisesc c?ci simt ocrotirea ?i ajutorul Cuvioasei Parascheva în tot locul ?i în tot timpul. Când este hramul bisericii credincio?ii din zon?, dar ?i din alte zone ale ??rii vin la chemarea Sf. Cuvioase Parascheva cu mare drag ?i bucurie, iar enoria?ii parohiei îi întâmpin? cu mare drag ?i ospitalitate . *În încheierea dialogului, v? urez ani mul?i cu în?elepciune, har, bucurii, împliniri, ?i v? mai rog s? l?sa?i un cuvânt – îndemn duhovnicesc c?tre cititori, mai ales în aceste vremuri de mare tulburare. Ne-ar fi de mare folos. Ce mesaj dori?i s? transmite?i? În încheiere a? îndemna to?i cre?tinii s? se orienteze în via?? dup? Virtu?ile Cre?tine?ti: Credin??, N?dejde ?i Dragoste ?i totodat? dup? Virtu?ile Cardinale: În?elepciunea , Dreptatea , Curajul ?i Cump?tarea.                   „Sus s? avem inimile !”  Mul?umesc cu recuno?tin??. Mihaela Aionesei

copyright © 2021 mesagerul.ro