BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Condamn?ri în dosarul finan??rii campaniei electorale / Udrea – 8

Condamn?ri în dosarul finan??rii campaniei electorale / Udrea – 8

Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnat?, mar?i, de Curtea de Apel Bucure?ti la 8 ani închisoare cu executare pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de instigare la luare de mit? ?i sp?lare a banilor în dosarul privind finan?area campaniei electorale a lui Traian B?sescu la alegerile preziden?iale din 2009. Udrea a primit mai multe pedepse, cuprinse între 3 ?i […] Articolul Condamn?ri în dosarul finan??rii campaniei electorale / Udrea – 8 ani, Ioana B?sescu – 5 ani, Andronic – achitat apare prima dat? în Mesagerul de Covasna.

Fostul ministru Elena Udrea a fost condamnat?, mar?i, de Curtea de Apel Bucure?ti la 8 ani închisoare cu executare pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de instigare la luare de mit? ?i sp?lare a banilor în dosarul privind finan?area campaniei electorale a lui Traian B?sescu la alegerile preziden?iale din 2009.Udrea a primit mai multe pedepse, cuprinse între 3 ?i 6 ani, pentru s?vâr?irea celor dou? infrac?iuni. Instan?a le-a contopit, iar la condamnarea cea mai grea, de 6 ani, a fost ad?ugat un spor, urmând ca ea s? execute în final 8 ani închisoare.În acela?i dosar, Ioana B?sescu, fiica fostului pre?edinte Traian B?sescu, a fost condamnat? la 5 ani închisoare cu executare pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de instigare la delapidare ?i instigare la sp?larea banilor. Ea a primit 3 ani pentru instigare la delapidare ?i dou? pedepse pentru instigare la sp?larea banilor, de 3 ?i 5 ani, acestea au fost contopite, rezultând o condamnare final? de 5 ani cu executare.De asemenea, jurnalistul Dan Andronic, trimis în judecat? de DNA pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de m?rturie mincinoas? ?i favorizarea f?ptuitorului, a fost achitat.Alte condamn?ri: Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvolt?ri) – 6 ani pentru luare de mit?; Victor Tarhonm (fost pre?edinte al Consiliului Jude?ean Tulcea) – 4 ani cu suspendare pentru luare de mit?; Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) – 3 ani cu suspendare pentru delapidare.Pe latur? civil?, instan?a a dispus confiscarea sumei de aproximativ un milion de lei de la Elena Udrea.Decizia nu este definitiv? ?i poate fi atacat? cu apel.Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului, implicat? direct în campania lui Traian B?sescu, candidat la alegerile preziden?iale din 2009, a fost trimis? în judecat? pentru s?vâr?irea infrac?iunilor de instigare la luare de mit? (2 fapte) ?i sp?lare a banilor (5 fapte), potrivit DNA.Ioana B?sescu, notar public, fiica fostului pre?edinte Traian B?sescu, este judecat? pentru instigare la delapidare ?i instigare la sp?larea banilor (2 fapte), iar jurnalistul Dan Andronic este acuzat de m?rturie mincinoas? ?i favorizarea f?ptuitorului.În dosar, au mai fost deferi?i justi?iei Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvolt?rii, acuzat de luare de mit?; Victor Tarhon, fost pre?edinte al Consiliului Jude?ean Tulcea, acuzat de luare de mit?, Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societ??i comerciale cu capital majoritar de stat, acuzat de delapidare.Procurorii sus?in c?, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile preziden?iale, au fost colectate sume de bani provenite din infrac?iuni de corup?ie, delapidare ?i evaziune fiscal?, care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electoral?.„Leg?tura dintre persoanele care ob?ineau banii pe cale nelegal? ?i prestatorii de servicii legate de campanie era realizat? de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candida?i ?i, din aceast? pozi?ie, coordona atât achizi?iile de servicii de campanie, cât ?i persoanele care au ac?ionat ca intermediari pentru pl??ile realizate, astfel încât sumele de bani s? ajung? la societ??ile prestatoare. Remiterea foloaselor infrac?ionale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradal?, tip?rire de afi?e, reclame publicate în mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole ?i prestarea de servicii de consultan??”, mai spune DNA.Concret, în perioada octombrie – noiembrie 2009, Elena Udrea, care îndeplinea func?ia de ministru al Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului, l-a determinat Gheorghe Nastasia, secretarul general al ministerului, s? cear? ?i s? primeasc? suma de 918.864 lei de la reprezentantul unei societ??i comerciale (om de afaceri), în schimbul asigur?rii pl??ii unor contracte pe care societatea respectiv? le avea în derulare.Contractele, în valoare de aproape 50 de milioane de euro, fuseser? încheiate cu autorit??i locale finan?ate de Ministerul Turismului privind construirea de domenii schiabile ?i telegondole, în cadrul programului “Schi în România”.Anchetatorii arat? c?, în cadrul acestui program, decontarea cheltuielilor efectuate de societ??ile comerciale depindea de deciziile ministrului, care stabilea prioritatea pl??ilor. În condi?iile în care nu existau reguli scrise, general aplicabile, care s? stabileasc? criteriile de prioritizare ?i existau diferen?e semnificative între finan?area unor proiecte similare, societ??ile care executau lucr?ri depindeau de deciziile Elenei Udrea. Întârzierile la decontare puteau atrage incapacitatea de plat? a societ??ilor, în condi?iile în care sumele avansate proveneau din credite bancare.Astfel, Elena Udrea i-a indicat lui Gheorghe Nastasia atât suma pe care urma s? o solicite de la reprezentantul societ??ii comerciale în schimbul asigur?rii finan??rii ce urma s? fie aprobat? de c?tre minister în contul unor lucr?ri deja executate de societate, cât ?i denumirea firmei c?tre care urma s? se realizeze plata foloaselor pretinse (a mitei).În perioada 27 noiembrie – 21 decembrie 2009, omul de afaceri a virat în contul firmei indicate, în dou? tran?e, suma de 918.864 lei, în baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, de?i societ??ile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie na?ional? de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale. În realitate, suma de bani a fost folosit? pentru plata unor servicii de publicitate stradal? pentru campania electoral?.În aceea?i perioad?, Elena Udrea l-a determinat pe Victor Tarhon, pre?edintele CJ Tulcea, s? pretind? ?i s? primeasc? de la reprezentantul unei alte societ??i comerciale (om de afaceri) suma de 691.029 lei, pentru a asigura buna derulare a unor contracte ?i efectuarea la timp a pl??ilor. Societatea omului de afaceri încheiase anterior cu CJ Tulcea mai multe contracte finan?ate de MDRT.Astfel, în perioada 26 octombrie – 23 noiembrie 2009, societatea omului de afaceri a virat în conturile a patru firme, în baza unor contracte fictive de consultan?? ?i servicii de publicitate, suma total? de 691.029 lei. DNA sus?ine c? nici de aceast? dat? serviciile respective nu au fost realizate în realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale.Procurorii mai arat? c?, în luna decembrie 2009, Ioana B?sescu i-a cerut lui Silviu Ioan Wagner, director general al unei societ??i comerciale cu capital majoritar de stat, s? achite o factur? fiscal? despre care a spus c? reprezint? cheltuieli restante din campania pentru alegerile preziden?iale, care se desf??urase în toamna aceluia?i an.În baza acestei solicit?ri, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentat? de Silviu Ioan Wagner a încheiat un contract fictiv de prest?ri servicii cu o anumit? firm?, în valoare de 419.000 lei, pre?ul men?ionat în cuprinsul contractului fiind indicat de Ioana B?sescu, care a ?i intermediat încheierea tranzac?iei.În baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010, s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferen?a de 300.000 lei nemaifiind virat? din dispozi?ia lui Wagner, ca urmare a faptului c? nu a primit niciun document justificativ pentru suma achitat? în avans. ?i de aceast? dat?, serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentat? de Wagner neavând nevoie real? de publicitate (avea un obiect de activitate cu consumatori captivi ?i nu mai achizi?ionase niciodat? publicitate de asemenea valoare).Mai mult, firma “prestatoare” nu desf??urase anterior activit??i comerciale semnificative ?i nu avea experien?? relevant? în domeniul publicit??ii. Pe 19 februarie 2010, la dou? zile de la încasarea banilor, firma respectiv? a virat suma de 100.000 lei c?tre o societate administrat? de Giovanni-Mario Francesco, care era în acea perioad? concubinul Ioanei B?sescu.DNA arat? c? între cele dou? societ??i nu au existat în realitate niciun fel de opera?iuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urm?rit exclusiv ascunderea originii infrac?ionale a banilor proveni?i din prejudicierea societ??ii de stat reprezentat? de Wagner.În cursul lunii februarie 2010, suma de bani ob?inut? a fost folosit? în interes personal de Ioana B?sescu ?i Giovanni-Mario Francesco pentru achitarea contravalorii unei excursii în Cuba ?i a cheltuielilor efectuate pe parcursul deplas?rii.Conform DNA, la data de 1 iulie 2009, Giovanni-Mario Francesco, ac?ionând în calitate de administrator ?i unic asociat al unei firme, a încheiat un contract de prest?ri servicii cu o societate media, având ca obiect lansarea a dou? posturi de televiziune cu tematic? muzical? ?i punerea la dispozi?ie de echipamente ?i aparatur? audio-video. Conform contractului, în schimbul acestor servicii, societatea administrat? de Giovanni-Mario Francesco a încasat de la firma respectiv? suma total? de 2.500.000 lei. Veniturile ?i taxa pe valoarea ad?ugat? colectat? nu se reg?sesc în declara?iile fiscale iar impozitele corespunz?toare nu au fost pl?tite c?tre bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma total? de 735.098 lei (TVA în cuantum de 399.160 lei ?i impozit pe profit în cuantum de 335.938 lei).Procurorii afirm? c?, la instigarea Ioanei B?sescu, suma astfel ob?inut? a fost folosit? de Giovanni-Mario Francesco pentru plata unor servicii prestate în campania electoral? desf??urat? în cursul anului 2009 pentru alegerea pre?edintelui României. Transferurile bancare c?tre firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenien?ei infrac?ionale a banilor.În plus, în perioada octombrie – noiembrie 2009, Ioana B?sescu l-a determinat pe Giovanni-Mario Francesco s? realizeze opera?iuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenit? din s?vâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscal? a fost transferat? c?tre trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea candidatului Traian B?sescu. Transferurile au fost intermediate de Elena Udrea ?i Ioana B?sescu, care i-au comunicat lui Giovanni-Mario Francesco datele societ??ilor c?tre care urmau s? fie efectuate pl??ile.De asemenea, în perioada octombrie – noiembrie 2009, Elena Udrea a folosit suma total? de 305.118 lei în numerar, provenit? din infrac?iuni de corup?ie, pentru plata unor servicii de publicitate electoral?, prin intermediul unor contracte fictive încheiate de persoane interpuse care nu au beneficiat în realitate de serviciile prestate.„La data de 22.09.2016, fiind audiat ca martor în prezentul dosar, inculpatul Dan Andronic a f?cut mai multe afirma?ii nereale cu privire la împrejur?rile esen?iale ale cauzei, prin care a urm?rit s? îngreuneze tragerea la r?spundere penal? a inculpatelor Elena Udrea ?i Ioana B?sescu. Astfel, inculpatul a sus?inut c? suma de 668.304 lei primit? în lunile noiembrie – decembrie 2009 de la dou? societ??i administrate de Giovanni-Mario Francesco reprezint? pre?ul unor servicii de consultan?? f?r? leg?tur? cu campania electoral?, c? aceste servicii nu s-au mai prestat, dar c? nu a putut restitui sumele încasate deoarece nu a reu?it s? îl mai contacteze pe Giovanni-Mario Francesco. De asemenea, a sus?inut c? Elena Udrea ?i Ioana B?sescu nu au avut nicio implicare în realizarea acestor pl??i ?i c?, pe parcursul cercet?rilor, nu a avut nicio discu?ie cu acestea”, precizeaz? DNA.Procurorii arat? c?, din probele administrate, rezult? c? cele dou? contracte au un caracter fictiv ?i transferurile au fost realizate la cererea Elenei Udrea ?i Ioanei B?sescu pentru plata serviciilor de consultan?? politic? prestate candidatului de Dan Andronic ?i de o societate str?in? iar dup? declan?area cercet?rilor, Dan Andronic a transmis copia unui contract c?tre Ioana B?sescu, prin intermediul Elenei Udrea, pentru a fi folosit? în fa?a autorit??ilor.„Societ??ile administrate de Giovanni-Mario Francesco nu aveau angaja?i, cifra de afaceri ?i obiectul de activitate nu implicau achizi?ia de servicii de consultan?? iar asocia?ii ?i administratorul nu îl cuno?teau pe Dan Andronic. Totodat?, dup? încasarea banilor, Dan Andronic a transferat c?tre societatea str?in? de consultan?? suma de 125.000 USD, reprezentând comision de succes pentru câ?tigarea alegerilor”, mai afirm? DNA.AGERPRES

copyright © 2021 mesagerul.ro