Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
UBB ini?iaz? un parteneriat strategic cu autorit??ile locale ale

UBB ini?iaz? un parteneriat strategic cu autorit??ile locale ale

Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), Consiliul Jude?ean Covasna ?i Prim?ria Municipiului Sfântu Gheorghe urmeaz? s? încheie un acord de parteneriat strategic. Pentru a stabili contextul acordului, la 3 martie a avut loc o întâlnire cu participarea prorectorilor UBB, dr. Soós Anna, prorector responsabil pentru educa?ie-curriculum ?i dr. Markó Bálint, prorector responsabil pentru calitate, competitivitate, înv???mânt […] Articolul UBB ini?iaz? un parteneriat strategic cu autorit??ile locale ale jude?ului Covasna apare prima dat? în Mesagerul de Covasna.

Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), Consiliul Jude?ean Covasna ?i Prim?ria Municipiului Sfântu Gheorghe urmeaz? s? încheie un acord de parteneriat strategic. Pentru a stabili contextul acordului, la 3 martie a avut loc o întâlnire cu participarea prorectorilor UBB, dr. Soós Anna, prorector responsabil pentru educa?ie-curriculum ?i dr. Markó Bálint, prorector responsabil pentru calitate, competitivitate, înv???mânt netradi?ional, respectiv pre?edintele Consiliului Jude?ean Covasna, Tamás Sándor, ?i primarul municipiului Sfântu Gheorghe Antal Árpád. La ?edin?? a mai participat ?i dr. Cziprián-Kovács Loránd, director al extensiei UBB din Sfântu-Gheorghe, ?i dr. Csák László, coordonatorul specializ?rii Administra?ie public?.În cadrul conferin?ei de pres? de dup? ?edin??, dr. Markó Bálint a indicat c? reprezentan?ii au avut o discu?ie bogat? legat? de con?inutul acordului de parteneriat strategic, care va oferi institu?iilor în cauz? posibilitatea de a pune în aplicare cooperarea bazat? pe încrederea reciproc? în diferite domenii.Dr. Soós Anna a explicat c? este în interesul comun al UBB ?i al comunit??ii locale s? se dezvolte oferta educa?ional? a extensiei din Sfântu Gheorghe, deoarece este o parte integrant? a comunit??ii universit??ii împreun? cu studen?ii ?i cu profesorii. Un aspect al cooper?rii ar fi suplimentarea programelor de formare existente ?i de formare continu? ale universit??ii prin extinderea ofertei extensiei atât la nivel de licen??, cât ?i la nivel de masterat. În domeniul informaticii, turismului, precum ?i în domeniul preg?tirii personalului didactic, aceast? ofert? educa?ional? ar servi la dezvoltarea ?i avansarea comunit??ii locale. Dr. Soós Anna a atras aten?ia asupra programului de masterat didactic lansat recent la UBB, propunând ca absolven?ii programului s? fac? uz de cuno?tin?ele acumulate în educa?ia local? la întoarcerea în comunitatea de origine.„Nu e prima oar? când ne întâlnim cu conducerea UBB, îns? acum am definitivat mai multe aspecte privind colaborarea noastr?. Unul dintre ele este dezvoltarea turismului local ?i al doilea este administra?ia public? local?, dou? domenii pentru care avem în?elegeri concrete” – a precizat pre?edintele Consiliului Jude?ean Covasna, Tamás Sándor, subliniind importan?a strategic? a cooper?rii dintre cele trei p?r?i.„Prin Asocia?ia pentru Dezvoltarea Turismului în jude?ul Covasna putem oferi un mentorat în timpul studiilor pentru studen?ii care vor s? fac? turism în ?inutul Secuiesc sau în ?ara Bârsei, pentru c? avem inten?ia s? aducem studen?i ?i din jude?ul Bra?ov. În ceea ce prive?te administra?ia public? local? sunt dou? aspecte: studen?ii care vor s? vin? ?i din care vrem s? facem o recrutare pentru viitorii colegi de la prim?rii ?i Consiliul Jude?ean cu institu?iile subordonate, iar pentru angaja?ii deja existen?i vorbim despre cursuri postuniversitare mai scurte care vor fi derulate din septembrie cu sprijinul financiar al Consiliului Jude?ean” – a punctat pre?edintele CJ Covasna. „Eu cred c? este un capitol nou în via?a Extensiei Universitare din Sfântu Gheorghe, un Restart UBB Sfântu Gheorghe. Pe lâng? foarte multe lucruri negative în via?a noastr?, aceast? pandemie ne-a ar?tat ?i foarte multe oportunit??i de care trebuie s? ne folosim. Aici m? refer la tot ce înseamn? digitalizare, online, putem aduce mult mai aproape de ora?ele, de comunit??ile noastre tot ce înseamn? abilit??i competitive” – a subliniat primarul municipiului Sf. Gheorghe, Antal Árpád.„Având în vedere faptul c? factorul timp este poate unul dintre cele mai importante lucruri din via?a noastr?, este foarte important ca cineva s? nu stea înc? 3-4-5 ani la universitate, ci dac? are o licen?? în alte domenii care sunt mai pu?in competitive, într-o perioad? relativ scurt? de 3-6 luni, un an, se poate reprofila ?i poate s?-?i schimbe jobul astfel încât s? ob?in? venituri mult mai mari. Aceste programe postuniversitare sunt foarte importante ?i pentru angaja?ii autorit??ilor publice locale, pentru c? este foarte important ca angaja?ii no?tri s? aib? posibilitatea s? înve?e mai departe. Asta este ?i garan?ia faptului c? lucrurile vor merge mai bine ?i în administra?ia public? local?. Am promis în campania electoral? c? în acest mandat voi ini?ia programe pentru maghiari s? înve?e limba român?, ?i pentru români s? înve?e limba maghiar?. Sunt foarte entuziasmat de faptul c? pot s? rezolv aceast? problem? în colaborare cu Universitatea Babe?-Bolyai. În bugetul pe acest an vom aloca o sum? de 1 milion de lei din care vom sprijini o mie de persoane cu câte 1.000 de lei pentru a le ajuta s?-?i ridice nivelul de cunoa?tere al limbii celeilalte comunit??i cu un nivel. Vom depune ?i proiecte europene, atât prin Programul Opera?ional Regional cât ?i prin Programul Na?ional de Rezilien?? ?i Redresare, ?i e foarte important c? nu suntem în concuren?? cu Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj, care face parte din alt? Regiune de dezvoltare” – a mai spus primarul din Sf. Gheorghe.Dr. Markó Bálint a prezentat direc?iile de dezvoltare în care cooperarea dintre extensia UBB ?i organele de conducere local? poate facilita interesul comunit??ii locale. Prorectorul a atras aten?ia asupra faptului c? UBB este cea mai mare universitate din ?ar?, ceea ce în sine nu ar garanta calitatea; îns? în cazul UBB, ace?ti doi factori coincid, dovad? fiind ?i clasamentele interna?ionale diferite (THE, URAP, QS la nivel interna?ional, respectiv Metaranking-ul Universitar la nivel na?ional). Excelen?a este, de asemenea, o obliga?ie, nu numai în domeniul educa?iei ?i cercet?rii: institu?ia are datoria de a-?i pune în folos realiz?rile în spa?iul socio-economic. Universitatea r?spunde constant nevoilor comunit??ii, inclusiv necesit??ii de a oferi diverse forme de educa?ie – cum ar fi cursuri deschise, programele de formare continu?, preg?tirea personalului didactic – care servesc dezvolt?rii comunit??ii locale. „Acesta este un joc comun, un spa?iu cooperativ; dac? juc?m corect, dac? particip?m corect, atunci dezvoltarea comunit??ii locale î?i va reflecta efectul asupra noastr?, ?i va facilita dezvoltarea noastr?, deoarece suntem o parte integrant? a comunit??ii” – a explicat dr.  Markó Bálint. Prorectorul a subliniat, de asemenea, c? UBB, împreun? cu extensiile sale, inclusiv cele dou? facult??i din Târgu Secuiesc ?i Sf. Gheorghe, func?ioneaz? ca o re?ea a c?rei putere const? în capacitatea sa de a oferi solu?ii locale nevoilor locale, inclusiv prin proiecte comune. Universitatea ofer? comunit??ii locale cursuri flexibile în ceea ce prive?te con?inutul, limba ?i forma. Prin urmare, cooperarea dintre cele trei institu?ii este nu numai binevenit?, ci ?i natural?.www.sfantugheorgheinfo.ro

copyright © 2021 mesagerul.ro