Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 ?ANAF a realizat un Ghid pentru persoanele care realizeaz? venit

?ANAF a realizat un Ghid pentru persoanele care realizeaz? venit

Persoanele fizice care realizeaz? venituri din premii ?i jocuri de noroc atÔt din RomÔnia, cÔt ?i din str?in?tate, au obliga?ia s? declare veniturile ?i s? pl?teasc? impozite la buget. ╬n acest sens, Ministerul Finan?elor ?i ANAF au realizat un ghid.

Persoanele fizice care realizeaz? venituri din premii ?i jocuri de noroc atât din România, cât ?i din str?in?tate, au obliga?ia s? declare veniturile ?i s? pl?teasc? impozite la buget. În acest sens, Ministerul Finan?elor ?i ANAF au realizat un ghid. Ghid premii si jocuri de noroc 2021 (click pentru a deschide) Veniturile din premii reprezint? veniturile ob?inute din concursuri ?i din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. În aceast? categorie intr? veniturile în bani ?i/sau în natur?, cum ar fi: • premii de orice fel acordate oamenilor de cultur?, ?tiin?? ?i art? la gale, simpozioane, festivaluri, concursuri na?ionale sau interna?ionale, concursuri pe meserii sau profesii; • premii în bani ?i/sau în natur? acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor ?i altor speciali?ti prev?zu?i în legisla?ia în materie, pentru rezultatele ob?inute la competi?ii sportive interne ?i interna?ionale. ANAF precizeaz? c? premiile de tipul unor bonusuri care sunt acordate salaria?ilor nu se încadreaz? la venituri din premii din punctul de vedere al impozit?rii, fiind asimilate veniturilor de natur? salarial?. Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele încasate, bunurile ?i serviciile primite, ca urmare a particip?rii la jocuri de noroc, indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acord?, inclusiv cele de tip jack-pot. Obliga?ia calcul?rii, re?inerii ?i pl??ii impozitului le revine organizatorilor/pl?titorilor de venituri. Conform sursei citate, impozitul calculat ?i re?inut în momentul pl??ii este impozit final pentru care nu se depune declara?ia unic?. Pentru veniturile din premii ?i jocuri de noroc nu se datoreaz? contribu?ii sociale. “Persoanele fizice cu domiciliul în România sau cele nerezidente care au declarat centrul intereselor vitale în România ?i care realizeaz? venituri din premii ?i jocuri de noroc din str?in?tate au obliga?ia s? le declare în România ?i s? depun? Declara?ia unic? privind impozitul pe venit ?i contribu?iile sociale datorate pân? la data de 25 mai, inclusiv, a anului urm?tor celui în care s-au realizat veniturile”, arat? Fiscul. Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acela?i venit ?i în decursul aceleia?i perioade impozabile, sunt supu?i impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât ?i în str?in?tate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului pl?tit în str?in?tate, în condi?iile legisla?iei.

copyright © 2021 mesagerul.ro