Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
 Clotilde Armand anun?? c? va construi o ?coal? regal? n Sectoru

Clotilde Armand anun?? c? va construi o ?coal? regal? n Sectoru

Primarul Sectorului 1 a anun?at c? va construi o nou? ?coal? - ?coala Regal? - n zona Casei Presei Libere, mai exact pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4.

Primarul Sectorului 1 a anun?at c? va construi o nou? ?coal? - ?coala Regal? - în zona Casei Presei Libere, mai exact pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4. „Construim o nou? ?coal? în Sectorul 1: ?coala Regal?! Elevii bucure?teni vor beneficia de o nou? unitate de înv???mânt care va fi înfiin?at? de Prim?ria Sectorului 1 în zona Casa Presei Libere. Este vorba de “?coala Regal?” care va fi amenajat? în imobilul situat pe Bulevardul Poligrafiei nr. 4 unde, pân? de curând, a func?ionat Administra?ia Unit??ilor de Înv???mânt Preuniversitar ?i a Unit??ilor Sanitare Publice, structur? care a fost desfiin?at? prin hot?râre a Consiliului Local Sector 1”, a scris Armand pe pagina sa de Facebook. Consult? aici proiectul de Hot?râre Imobilul la care se face referire are o suprafa?? construit? la sol de 1.737 mp, iar dup? desfiin?area structurii amintite mai sus nu este folosit la întreaga lui capacitate, sus?ine primarul USR-PLUS. Pentru realizarea acestui proiect, pe ordinea de zi a ?edin?ei Consiliului Local Sector 1 din data de 25 februarie 2021 se afl? un proiect de hot?râre prin care se solicit? acordul Consiliului General al Municipiului Bucure?ti privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilului situat în Bd. Poligrafiei nr. 4 de la Administra?ia Domeniului Public Sector 1 la Consiliul Local al Sectorului 1, în vederea înfiin??rii unit??ii de înv???mânt preuniversitar “?coala Regal?”. „Ne dorim ca, în cel mai scurt timp posibil, s? elimin?m supraglomerarea din clase pentru ca elevii no?tri s? înve?e în condi?ii civilizate. Având în vedere faptul c? acest fenomen î?i are cauza în deficitul de unit??i de înv???mânt din Sectorul 1, vom înfiin?a o ?coal? nou? în zona Casa Presei Libere. Mai pu?ini elevi într-o clas? înseamn? reducerea substan?ial? a îmboln?virilor în rândul acestora, inclusiv cu COVID-19, ?i mai mult? performan?? în educa?ie” sus?ine aceasta. Potrivit lui Armand, imobilul din Bulevardul Poligrafiei apar?ine Consiliului Local Sector 1, prin Administra?ia Domeniului Public, ?i este cuprins în inventarul bunurilor care alc?tuiesc domeniul public al Municipiului Bucure?ti. Acest imobil cuprinde dou? loturi: un teren de aproape 8.800 mp ?i o cl?dire cu S+P+1E ?i un lot format dintr-un teren de 3.000 mp pentru care, printr-o hot?râre a Consiliului Local din 2018, a fost constituit cu titlu gratuit un drept de superficie în favoarea Cur?ii de Conturi a României. Potrivit proiectului de hot?râre prezentat de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 este mandatat s? preia în numele Consiliului Local, prin proces verbal de predare-primire încheiat cu Administra?ia Domeniului Public, imobilul situat în Bulevardul Poligrafiei nr. 4. Totodat?, acesta este mandatat s? întreprind? toate demersurile necesare în vederea ob?inerii avizelor pentru înfiin?area unit??ii de înv???mânt “?coala Regal?”.

copyright © 2021 mesagerul.ro