Mesagerul.ro

?O nou? promo?ie de poli?i?ti, în folosul comunit??ii

?O nou? promo?ie de poli?i?ti, în folosul comunit??ii

Începând de luni, 38 de agen?i de poli?ie, absolven?i ai ?colii de Agen?i de Poli?ie “Vasile Lasc?r” Câmpina, î?i încep activitatea la Inspectoratul de P


Începând de luni, 38 de agen?i de poli?ie, absolven?i ai ?colii de Agen?i de Poli?ie “Vasile Lasc?r” Câmpina, î?i încep activitatea la Inspectoratul de Poli?ie al jude?ului Teleorman.

Cu for?e proaspete ?i cu mult entuziasm, începând de luni, 02 decembrie, dup? depunerea jur?mântului ?i înaintarea în primul grad profesional, 38 de tineri, absolven?i ai ?colii de Agen?i de Poli?ie “Vasile Lasc?r” Câmpina, se al?tur? poli?i?tilor teleorm?neni, urmând s?-?i desf??oare activitatea pentru ap?rarea drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale persoanei, a propriet??ii ?i pentru respectarea ordinii ?i lini?tii publice.

Noii poli?i?ti vor beneficia de sprijinul colegilor cu experien?? ?i se vor implica în rezolvarea problemelor comunit??ii în mijlocul c?reia î?i vor desf??ura activitatea.

Dornici s? î?i ocupe locurile atribuite ?i s? pun? în aplicare cuno?tin?ele dobândite în anii de studii, pentru a acoperi nevoia de personal existent?, 37 dintre ace?tia vor fi repartiza?i în structurile de ordine public?, atât în mediul urban, cât ?i în mediul rural, în func?ie de media ob?inut? la examenul de absolvire, iar unul va ajunge în cadrul structurii de criminalistic?.

În numele întregului colectiv al Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman, conducerea inspectoratului le ureaz? bun venit noilor colegi ?i succes în cariera de poli?ist, asigurându-i de tot sprijinul de care vor avea nevoie pentru a-?i putea exercita în mod corespunz?tor misiunile încredin?ate, profesia aleas? fiind una captivant?, plin? de provoc?ri care implic? profesionalism, seriozitate, onestitate, fermitate ?i integritate.

Succes în carier?!

copyright © 2021 mesagerul.ro