Mesagerul.ro

1.987 de teleorm?neni ?i-au g?sit un loc de munc?, cu sprijinul AJOFM, în primele patru luni ale anului

1.987 de teleorm?neni ?i-au g?sit un loc de munc?, cu sprijinul AJOFM, în primele patru luni ale anului

În primele patru luni ale anului 2020, ca urmare a implement?rii Programului Na?ional de Ocupare a For?ei de Munc?, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost încadr
În primele patru luni ale anului 2020, ca urmare a implement?rii Programului Na?ional de Ocupare a For?ei de Munc?, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost încadrate în munc? 1.987 persoane, dintre care 924 femei. Din totalul persoanelor ocupate pân? la data de referin??, 986 au peste 45 de ani, 419 au vârsta cuprins? între 35 ?i 45 de ani, 358 au între 25 ?i 35 de ani, iar 224 sunt tineri sub 25 de ani . În func?ie de reziden??, din totalul persoanelor încadrate în munc?, 847 provin din mediul urban, iar 1.140 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de preg?tire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de munc?, cele mai multe persoane au studii liceale (790), urmate de cele cu studii profesionale/arte si meserii (545). Num?rul celor cu studii gimnaziale este de 530, cei cu studii postliceale sunt 20 iar cei cu studii universitare sunt în num?r de 70. Din num?rul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Teleorman, 748 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Preciz?m c? încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeaz? ca urmare a activit??ii de profilare a persoanelor înregistrate în eviden?ele noastre. Pentru integrarea pe pia?a muncii, persoanele aflate în c?utarea unui loc de munc? înregistrate în baza de date a agen?iei teritoriale pentru ocuparea for?ei de munc? în a c?rei raz? au domiciliul sau re?edin?a beneficiaz? de pachete personalizate de m?suri active prev?zute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur?rilor pentru ?omaj ?i stimularea ocup?rii for?ei de munc?, modificat? ?i completat?. Astfel, în perioada ianuarie - aprilie, num?rul persoanelor care au beneficiat de asisten?? pentru înregistrarea în eviden?? ca persoane aflate în c?utarea unui loc de munc?, în vederea asigur?rii protec?iei sociale privind acordarea indemniza?iei de ?omaj sau cuprinderea în m?suri active, a fost de 4.510 persoane. Pentru mai multe informa?ii despre activitatea Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman, pute?i accesa www.teleorman.anofm.ro.

copyright © 2020 mesagerul.ro