Mesagerul.ro

?14 localit??i din Teleorman au primit aproximativ 16 milioane de lei pentru decontarea lucr?rilor finan?ate prin PNDL I ?i II

?14 localit??i din Teleorman au primit aproximativ 16 milioane de lei pentru decontarea lucr?rilor finan?ate prin PNDL I ?i II

“Conducerea ministerului, prin ministrul Ion ?tefan, consider? o prioritate achitarea facturilor c?tre constructorii angaja?i în lucr?ri prin PNDL”, se arat?


“Conducerea ministerului, prin ministrul Ion ?tefan, consider? o prioritate achitarea facturilor c?tre constructorii angaja?i în lucr?ri prin PNDL”, se arat? într-un comunicat al ministerului Dezvolt?rii.

În acest sens, ca urmare a aprob?rii HG nr. 767/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv? bugetar? la dispozi?ia Guvernului, prev?zut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru finan?area Programului Na?ional de Dezvoltare Local? (PNDL) etapele I ?i II, s?pt?mâna trecut?, mai precis în data de 5 noiembrie, au fost transferate c?tre beneficiarii contractelor multianuale sume în valoare total? de 400 de milioane de lei. Banii vor fi folosi?i pentru decontarea bunurilor/ serviciilor/ lucr?rilor executate pentru 528 obiective de investi?ii, finan?ate prin PNDL, în cadrul celor dou? etape. ?inând cont de faptul c? nevoia de finan?are în cadrul PNDL I ?i II dep??e?te suma prevederilor bugetare actuale, conducerea ministerului î?i exprim? preocuparea pentru identificarea tuturor solu?iilor prin care s? fie înl?turat riscul ca solicit?rile de plat? emise de c?tre beneficiarii PNDL s? nu fie onorate în cel mai scurt timp ?i, astfel, va ini?ia în continuare demersurile necesare supliment?rii bugetului alocat în anul 2019.

La nivelul jude?ului Teleorman, 14 unit??i administrativ teritoriale au primit sumele necesare pentru decontarea unor lucr?ri aflate în plin? desf??urare, în sum? total? de aproximativ 16 milioane de lei. Este vorba despre reabilitarea unor drumuri de interes local, re?ea public? de ap? ?i canalizare sau modernizarea unor unit??i de înv???mânt.

Lista prim?riilor din jude? este urm?toarea:

 • Comuna Scrioa?tea-1.796.768 de lei
 • Comuna Dide?ti-1.492.203 de lei
 • Comuna Sârbeni-376.927 de lei
 • Comuna Balaci-47.600 de lei
 • Comuna T?t?r??ti de Jos-1.419.901
 • Comuna Putineiu-3.830.300 de lei
 • Comuna Vedea-1.396.482 de lei
 • Comuna ?ig?ne?ti-210.309 de lei
 • Comuna Pietro?ani-851.122 de lei
 • Comuna Pietro?ani-140.757 de lei
 • Ora?ul Zimnicea-426.310 de lei
 • Comuna Brânceni-1.750.425 de lei
 • Comuna Frumoasa-471.943 de lei
 • Comuna Dobrote?ti-971.050 de lei
 • Comuna Dr?c?enei-758.330 de lei

copyright © 2020 mesagerul.ro