BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

18 angajatori din domeniul produselor textile, sanc?iona?i de c?t

Prin programul cadru de ac?iuni pentru anul 2019, aprobat de Inspec?ia Muncii, în perioada 16–20.09.2019, la nivelul I.T.M. Teleorman, s-a derulat campania na

18 angajatori din domeniul produselor textile, sanc?iona?i de c?tre ITM Teleorman


Prin programul cadru de ac?iuni pentru anul 2019, aprobat de Inspec?ia Muncii, în perioada 16–20.09.2019, la nivelul I.T.M. Teleorman, s-a derulat campania na?ional? privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul rela?iilor de munc? ?i s?n?t??ii ?i securit??ii în munc? la angajatorii care î?i desf??oar? activitatea în ramura fabricarea ?i comercializarea produselor textile, confec?ii, piel?rie ?i înc?l??minte – cod CAEN : 13, 14, 15.

În domeniul rela?iilor de munc?, au fost efectuate 9 controale în urma c?rora s-au aplicat amenzi în valoare de 60.000 de lei.

În domeniul  s?n?t??ii ?i securit??ii în munc?, au fost controla?i 18 angajatori ?i au fost constatate 48 deficien?e. Au fost dispuse 48 de m?suri de remediere, fiind sanc?iona?i 18 angajatori, respectiv 46 de avertismente ?i amenzi în valoare de 1.500 lei.

Motivarea  ac?iunilor de control

Controalele efectuate în ultimii ani în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? au eviden?iat faptul c? lucr?torii din domeniile ?int? ale campaniei sunt expu?i la o gam? larg? de riscuri de accidentare ?i îmboln?vire la locul de munc?, cum ar fi:

 •  cele datorate manipul?rii unor mase grele ?i foarte grele, care conduc la o serie de probleme de s?n?tate asociate cu dureri de spate ?i dureri musculare;
 •  lucrul la temperaturi ridicate sau sc?zute ;
 •  risc de lovire prin r?sturnarea m?rfurilor gre?it depozitate;
 •  risc de t?iere;
 •  risc de accidentare datorat manevr?rii necorespunz?toare a motostivuitoarelor;
 •  perioade lungi în care angaja?ii stau în picioare;
 •  activit??i repetitive;
 •  stresul provocat angaja?ilor datorit? unui comportament neadecvat al clien?ilor;
 •  risc de electrocutare;
 •  alunec?ri pe pardoseala umed?;
 •  ventila?ie insuficient?;
 •  echipamente de munc? incorect utilizate.

Având în vedere riscurile la care sunt expu?i lucr?torii în domeniul fabric?rii produselor textile, confec?ii, piel?rie ?i înc?l??minte, este necesar? organizarea periodic? a unor ac?iuni de control privind modul în care lucr?torii con?tientizeaz? riscurile din unitate, ca prim? condi?ie pentru adoptarea unor atitudini, comportamente ?i ac?iuni adecvate în prevenirea producerii de accidente.

În domeniul rela?iilor de munc?, nerespectarea dispozi?iilor legale privitoare la timpul de munc? ?i timpul de odihn? constituie un fenomen nociv, din cauza consecin?elor pe care le produce, respectiv:

 • Salariatul nu beneficiaz? de timpul fizic necesar pentru refacerea capacit??ii de munc?;
 • Salariatul acuz? o stare de oboseal? cronic?;
 • Salariatul nu mai d? randament, scad performan?ele profesionale ?i, pe cale de consecin??, î?i pune în pericol locul de munc?.

Nerespectarea dispozi?iilor legale privitoare la timpul de munc? ?i timpul de odihn? se manifest? sub urm?toarele aspecte:

- durat? a muncii peste limitele prev?zute de lege;

- program de lucru impredictibil;

- munc? în zilele de s?rb?toare legal? f?r? a fi compensat? conform legii;

- munc? în zilele de repaus s?pt?mânal f?r? a fi compensat? conform legii;

- munc? de noapte f?r? respectarea prevederilor legale aplicabile.

A fost urm?rit modul în care angajatorii respect? prevederile legale din domeniul rela?iilor de munc? cu privire la:

- încheierea contractelor individuale de munc?;

- executarea, modificarea ?i suspendarea contractelor individuale de munc?;

- transmiterea elementelor contractelor individuale de munc? în registrul general de eviden?? a salaria?ilor, în termenul legal;

- timpul de munc? ?i de odihn? (durat timpului de munc?, munc? suplimentar?, munc? de noapte, munca în schimburi);

-repausul periodic (repausul zilnic, repausul s?pt?mânal, s?rb?tori legale, concediul de odihn?);

- eviden?ierea real? în documentele de eviden?? a timpului de munc? a num?rului de ore efectiv lucrate de c?tre salaria?i;

- respectarea obliga?iei privind repartizarea programului de lucru în cazul contractelor individuale de munc? cu timp par?ial;

- garantarea în plat? a salariului minim brut pe ?ar?.

Inspectorii de munc? din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc? Teleorman au efectuat ac?iuni de control, cu caracter inopinat, la angajatorii din acest domeniu de activitate, în vederea identific?rii ?i combaterii cazurilor de nerespectare a legisla?iei.

copyright © 2022 mesagerul.ro