Mesagerul.ro

?6.274 persoane ?i-au g?sit un loc de munc? cu sprijinul AJOFM Teleorman

?6.274 persoane ?i-au g?sit un loc de munc? cu sprijinul AJOFM Teleorman

În primele 9 luni ale anului 2019, ca urmare a implement?rii Programului Na?ional de Ocupare a For?ei de Munc?, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost încad


În primele 9 luni ale anului 2019, ca urmare a implement?rii Programului Na?ional de Ocupare a For?ei de Munc?, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost încadrate în munc? 6.274 persoane, dintre care 2.834 femei.

Din totalul persoanelor ocupate pân? la data de referin??, 3.177 au peste 45 de ani, 1.279 au vârsta cuprins? între 35 ?i 45 de ani, 1004 au între 25 ?i 35 de ani, iar 814 sunt tineri sub 25 de ani .

În func?ie de reziden??, din totalul persoanelor încadrate în munc?, 2.474 provin din mediul urban, iar 3.800 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de preg?tire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de munc?, cele mai multe persoane au studii liceale (2.434), urmate de cele cu studii gimnaziale (1.914). Num?rul celor cu studii profesionale/arte si meserii este de 1.560, cei cu studii postliceale sunt 89 iar cei cu studii universitare  sunt în num?r de 180.

Din num?rul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Teleorman, 6.168 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Preciz?m c? încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeaz? ca urmare a activit??ii de profilare a persoanelor înregistrate în eviden?ele noastre.

Pentru integrarea pe pia?a muncii, persoanele aflate în c?utarea unui loc de munc? înregistrate în baza de date a agen?iei teritoriale pentru ocuparea for?ei de munc? în a c?rei raz? au domiciliul sau re?edin?a beneficiaz? de pachete personalizate de m?suri active prev?zute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur?rilor pentru ?omaj ?i stimularea ocup?rii for?ei de munc?, modificat? ?i completat?.

Astfel, în primele 9 luni ale anului 2019, num?rul persoanelor care au beneficiat de asisten?? pentru înregistrarea în eviden?? ca persoane aflate în c?utarea unui loc de munc?, în vederea asigur?rii protec?iei sociale privind acordarea indemniza?iei de ?omaj sau cuprinderea în m?suri active, a fost de 9.141 persoane.

Pentru mai multe informa?ii despre activitatea Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman, pute?i accesa www.teleorman.anofm.ro.

copyright © 2020 mesagerul.ro