Mesagerul.ro

Ac?iune caritabil?. Rezervi?tii militari teleorm?neni, al?turi de b?trânii Centrului din Talpa. Primarul Rababoc:

Ac?iune caritabil?. Rezervi?tii militari teleorm?neni, al?turi de b?trânii Centrului din Talpa. Primarul Rababoc:"A?i devenit ambasadorii comunei"

Mar?i, un grup reprezentativ al celor dou? asocia?ii, ne-am deplasat la Centrul Reziden?ial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,SF. MARIA" din localitatea Talpa

Mar?i, un grup reprezentativ al celor dou? asocia?ii, ne-am deplasat la Centrul Reziden?ial pentru Persoane Vârstnice Dependente ,,SF. MARIA" din localitatea Talpa-Ogr?zile, jude?ul Teleorman, pentru a le fi al?turi, câteva zeci de minute ?i pentru a le mai alina din durerea ?i grijile cotidiene, celor peste cincizeci de b?trâni afla?i în acest centru.
Ac?iunea noastr? s-a desf??urat la ini?iativa unui grup de camarazi - în frunte cu pre?edin?ii celor dou? asocia?ii de rezervi?ti, col.(r) Sandu Liviu-Sorinel (MAI) ?i lt.col.(r) Brîncoveanu Ioan (MApN), c?rora ni s-a al?turat ?i pre?edintele asocia?iei jude?ene a veteranilor de r?zboi, comandor (r) ?tefan Marin - prin donarea unor sume de bani, în mod benevol, de c?tre unii dintre noi, ?i cump?rarea unor obiecte ?i materiale pentru acoperirea unor nevoi colective, pe care le-am considerat necesare: aparate electrocasnice, lenjerie de pat, materiale de igien? sanitar? precum ?i miere (de la trei camarazi apicultori).
Am fost întâmpina?i de c?tre domnul Og?raru Iulian-Gigi, directorul acestei institu?ii, ?i de c?tre domnul Andrei Marin, viceprimarul comunei Talpa, care ne-au înso?it ?i prezentat b?trânii din acest centru precum ?i toate spa?iile de cazare.
Momentul cel mai emo?ionant l-a reprezentat, cum era ?i firesc, întâlnirea cu b?trînii, (majoritatea foarte în vârst? ?i cu diverse afec?iuni medicale), dialogul ?i schimbul de impresii, ace?tia fiind foarte bucuro?i de prezen?a ?i gestul nostru, care le-a produs o mare mul?umire ?i alinare sufleteasc?.
Am avut, deasemenea, prilejul de a vizita, în incinta centrului, o sfânt? capel? apar?inând M?n?stirii ,,Acoper?mantul Maicii Domnului", unde maica stare??, Lep?datu Mihaela, ne-a oferit detalii despre hramul m?n?stirii aflate în lucru, iar la plecare, la fiecare, ne-a oferit câte o icoan? sfin?it?.
Ne-am desp?r?it cu emo?ie de b?trânii din centru, nu înainte de a le promite, c? nu îi vom uita ?i c? vom mai reveni la ei.
Am r?mas surprin?i pl?cut, de grija acordat? pentru îngrijirea acestor b?trâni, ?i condi?iile oferite în acest centru( renovat pe amplasamentul fostei cl?diri a CAP-ului), de c?tre Prim?ria Comunei Talpa ?i Consiliul Local, care merit? aprecierea ?i felicit?rile noastre.
Ulterior, am avut prilejul (?i privilegiul), de a ne întâlni ?i cu primarul comunei Talpa, domnul Rababoc Benone, care în numele b?trânilor dar ?i al concet??enilor s?i, ne-a mul?umit c?lduros pentru ini?iativa noastr?, complimentandu-ne cu remarca - ,,de ast?zi, dumneavoastr? a?i devenit ambasadorii comunei Talpa "...
Acesta ne-a invitat s? vizit?m C?minul Cultural, un foarte frumos edificiu, unde, la o cafea am primit, din partea dumnealui, o surprinz?toare ?i impresionant? lec?ie civic? ?i de patriotism ( foarte asem?n?toare, cu spiritul nostru de corp, milit?resc ?i camaraderesc...), privind dedicarea întregii vie?i, pentru binele concet??enilor s?i, dar mai ales, viziunea ?i proiectele îndr?zne?e, pe care dore?te s? le realizeze in perioada urm?toare...
La plecare, am promis ?i domnului primar, c? vom reveni cu drag în comuna pe care o conduce (fiind cel mai longeviv primar teleorm?nean, ales în ?ase mandate succesive, din anul 1996..),în special cu prima ocazie, când va organiza, peste câteva luni, brunch-ul în ...Ograda lui Moromete (locul unde au fost filmate cele dou? filme ,,Morome?ii ".
În perioada urm?toare, ne propunem s? mai ini?iem ?i alte astfel de ac?iuni caritabile, ?i la alte centre de b?trâni sau copii, din jude?ul nostru, cum ar fi cele din Olteni, Furcule?ti ?i altele(dar ?i la cele din Alexandria ?i Cervenia, la care am mai fost ?i în anii trecu?i, ?i c?rora le-am promis, deasemenea, c? vom reveni...).
?i pe aceast? cale, în numele conducerii celor dou? asocia?ii ale noastre, le mul?umim camarazilor care au donat, benevol, sume de bani, îmbr?c?minte, obiecte electrocasnice sau alimente, avem speran?a ?i rug?mintea ca s? ni se al?ture, pe viitor, ?i al?i camarazi, dovedind în acest fel, spiritul de corp, de camaraderie ?i unitate, care ne cal?uze?te sub deviza ,,Patrie, Onoare, Demnitate "
Purt?tor de cuvânt,
Col.(r.) Orodel Emilian

copyright © 2020 mesagerul.ro