Mesagerul.ro

Ac?iune de informare ?i control în administra?ia public?. ITM Teleorman a aplicat 205 sanc?iuni

Ac?iune de informare ?i control în administra?ia public?. ITM Teleorman a aplicat 205 sanc?iuni

S-a finalizat Ac?iunea de informare ?i control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate în munc? în institu?

S-a finalizat Ac?iunea de informare ?i control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerin?ele minime de securitate ?i s?n?tate în munc? în institu?iile de administra?ie public?.

Obiectivele acestei ac?iuni au fost:

  • Cre?terea nivelului de respectare a legisla?iei din domeniul securit??ii si s?n?t??ii în munc? de c?tre autorit??i ?i institu?ii publice;
  • Clarificarea unor aspecte în ceea ce prive?te modul de interpretare ?i de aplicare a unor prevederi legale în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? de c?tre angajatorii ?int?;
  • Stabilirea m?surilor care se impun, pentru:

- implementarea ?i urm?rirea principiilor generale referitoare la prevenirea   riscurilor profesionale;

-  protec?ia s?n?t??ii ?i securitatea lucr?torilor;

-  eliminarea sau ?inerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare ?i îmboln?vire profesional?;

- asigurarea cadrului organizatoric ?i a mijloacelor necesare desf??ur?rii activit??ii în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?.

În cadrul acestei ac?iuni, inspectorii de munc? din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc? Teleorman au efectuat 33 de controlae la institu?iile publice din jude?, prilej cu care au fost constatate 205 deficien?e, pentru care au fost aplicate 205 sanc?iuni.

La finalul ac?iunii, a avut loc o ?edin?? de evaluare a rezultatelor ob?inute, cu participarea reprezentan?ilor unit??ilor controlate, fiind distribuit participan?ilor chestionarul de opinie. Din aceste chestionare, rezult? necesitatea implic?rii mai ample a angajatorilor în sesiuni de con?tientizare a personalului cu atribu?ii în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc? la nivel de autorit??i ?i institu?ii publice.

copyright © 2020 mesagerul.ro