Mesagerul.ro

AJOFM Teleorman: Perioada acord?rii indemniza?iei de ?omaj se prelunge?te cu trei luni

AJOFM Teleorman: Perioada acord?rii indemniza?iei de ?omaj se prelunge?te cu trei luni

Într-un comunicat de pres?, Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman precizeaz? c? pentru perioada instituirii st?rii de alerta, declarat? prin H

Într-un comunicat de pres?, Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman precizeaz? c? pentru perioada instituirii st?rii de alerta, declarat? prin HG 24/2020, au fost aduse mai multe modific?ri legislative dup? cum urmeaz?:
  • TRANSMITEREA DOCUMENTELOR PRIN MIJLOACE ONLINE
Prin OUG 70/2020 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor m?suri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situa?iei epidemiologice determinate de r?spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educa?iei na?ionale nr. 1/2011, precum ?i a altor acte normative, s-a prevazut,  conform art. 1, alin. 3, ca primirea documentelor pentru stabilirea si plata, in conditiile legii, a drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si din Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, sa se faca tot prin posta electronica, ca mijloc de comunicare pentru solicitarea ?i acordarea drepturilor de asisten?? social?, de asigur?ri sociale de stat ?i de ?omaj, se utilizeaza în continuare ?i dup? încetarea st?rii de urgen??, pentru o perioad? de 30 de zile.
  • PRELUNGIREA PERIOADEI DE DECONTARE A SOMAJULUI TEHNIC
Conform prevederilor art. 1 alin. 1 din OUG 70/2020 privind reglementarea unor m?suri, începând cu data de 15 mai 2020, acordarea indemniza?iilor prev?zute de art. XI ?i art. XV din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 30/2020 ( somajul tehnic ), se prelunge?te ?i pentru perioada cuprins? între încetarea st?rii de urgen?? ?i 31 mai 2020, cu posibilitatea continu?rii dup? aceasta dat? doar în domeniile în care se vor men?ine restric?iile.
  • SUSPENDAREA OBLIGATIVITATII PREZENTARII LA VIZA A SOMERILOR INDEMNIZATI
Conform art. 6 alin. (1) din OUG 70/2020, obliga?ia prezentarii la viza, prev?zut? la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigur?rilor pentru ?omaj ?i stimularea ocup?rii for?ei de munc?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, r?mane suspendat? ?i în perioada cuprins? între încetarea st?rii de urgen?? ?i 31 mai 2020.
  • PRELUNGIREA PERIOADEI DE ACORDARE A INDEMNIZATIEI DE SOMAJ
Legea 59/2020 privind aprobarea OUG 30/2020 prevede prelungirea  perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj cu 3 luni de zile, incepand cu 22 mai 2020, data intrarii in vigoare a legii, pentru urmatoarele categorii de persoane:
  • ?omerii care beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj la data intr?rii în vigoare a legii;
  • persoanele care pana la data de 31 decembrie 2020 se vor incadra in una din situatiile de acordare a indemnizatiei de somaj;
  • ?omerii pentru care, la data intr?rii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan?e de urgen??, plata indemniza?iei de ?omaj este suspendat? în condi?iile legii.

copyright © 2020 mesagerul.ro