Mesagerul.ro

?Ajutoare de urgen?? pentru 13 teleorm?neni, afla?i în situa?ii dificile. 26.500 de lei, suma alocat? de Executiv

?Ajutoare de urgen?? pentru 13 teleorm?neni, afla?i în situa?ii dificile. 26.500 de lei, suma alocat? de Executiv

Executivul a aprobat acordarea de ajutoare de urgen??, în sum? total? de 1.073.250 lei pentru sprijinirea unui num?r total de 299 familii ?i persoane singure,


Executivul a aprobat acordarea de ajutoare de urgen??, în sum? total? de 1.073.250 lei pentru sprijinirea unui num?r total de 299 familii ?i persoane singure, din 31 de jude?e ?i municipiul Bucure?ti,  care se afl? în situa?ii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de s?n?tate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune social?, în vederea amelior?rii situa?iei socio-materiale, de locuit ?i de s?n?tate ale acestora. În documentul dat publicit??ii se arat? c? 13 persoane din jude?ul Teleorman vor primi 265 de milioane de lei vechi, din fondul de rezerv? al Executivului.

Guvernul poate dispune acordarea unor ajutoare de urgen?? familiilor ?i persoanelor care se afl? în situa?ii de necesitate datorate calamit??ilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum ?i pentru alte situa?ii deosebite datorate st?rii de s?n?tate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune social?,

Propunerile de ajutoare de urgen?? au la baz? anchetele sociale efectuate de c?tre agen?iile jude?ene pentru pl??i ?i inspec?ie social? jude?ene, centralizate la nivelul Agen?iei Na?ionale pentru Pl??i ?i Inspec?ie Social?, care a transmis situa?ia centralizatoare cu respectivele propuneri Ministerului Muncii ?i Justi?iei Sociale.

copyright © 2020 mesagerul.ro