BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

ZILELE BIBLIOTECII JUDE?ENE MARIN PREDA – EDI?IA A XXI-A

ZILELE BIBLIOTECII JUDE?ENE MARIN PREDA – EDI?IA A XXI-A


Ca în fiecare din ultimii ani, Biblioteca Jude?ean? Marin Preda din Alexandria a fost luat? cu asalt cu ocazia celui mai important complex de manifest?ri organizate aici. Scriitori – poe?i ?i prozatori, critici ?i istorici literari, publici?ti ?i ziari?ti, arti?ti plastici, editori, bibliotecari, autorit??i jude?ene ?i locale au avut ca ofert? activit??i culturale dintre cele mai diverse. Deschiderea s-a f?cut în prezen?a pre?edintelui Consiliului Jude?ean Teleorman – D?nu? Cristescu, a vicepre?edintelui Prim?riei Alexandria - Augustin Ioan , a directorilor bibliotecilor jude?ene Arge?, Bra?ov, Br?ila, C?l?ra?i, Neam? ?i Tulcea.

Un moment important l-a constituit decernarea premiilor revistei “Caligraf” pe anul 2019. Pe baza voturilor juriului prezidat de Horia Gârbea – membru al consiliului director al Uniunii Scriitorilor din România, premiile au ajuns la Simona Grazia Dima (poezie), Dan Miron (proz?), Nicolae Dina (critic? literar?)  ?i George B?icoianu (debut editorial). Viorel Fota, managerul Bibliotecii din Alexandria a acordat, de asemenea, diplome de excelen?? unor autorit??i ?i ?efi ai institu?iilor de profil din Arge?, Bra?ov, Br?ila, C?l?ra?i, Neam? ?i Tulcea.

LANS?RI DE CARTE

Pe parcursul celor trei zile au fost mai multe lans?ri de carte: “R?ni c?l?toare” de Florin Burtan, “Literatur? de ieri, literatur? de azi. Cronici literare” de Stan V.Cristea ?i “Maxinne” de George B?icoianu au fost prezentate în prima parte de “critici de meserie”. Alte nout??i editoriale au venit de la Elena Armenescu – “Tainele împ?r?te?ti” ?i “111 cele mai frumoase poezii”, Victoria Milescu – “Biografie cu p?s?r”i, Domni?a Neaga – “Cândva în Arcadia”, Daniela Trandafir – “Insomniile Danei”, Viorel Ciobanu – “Dimitrie Cantemir ?i con?tiin?a unit??ii na?ionale”, Dorin Radu – “Pe dealul lui Baran”. ?i sâmb?t? lans?rile de carte au avut un loc special: “Scrisul este rug?ciune” de Cristian Gabriel Moraru, “Industria jude?ului Teleorman” la sfâr?itul secolului XX ?i începutul secolului XXI” de Paul ?chiopu, “Sufletul din cuvânt” de Emilia Stroe,  “Câ?tigat ridendo moris” de Gheorghe Olteanu.

ATELIERE PROFESIONALE

Interesant a fost ?i schimbul de experien?? cu genericul “Împlinirea 3D – o provocare pentru biblioteci”, moderat de Daniel Nazare, manager la BJ din Br..

copyright © 2023 mesagerul.ro