Mesagerul.ro

Asocia?ia de P?rin?i a ?colii Generale Nr.5 pune Alexandria pe hart? Europe Code Week 2019

Asocia?ia de P?rin?i a ?colii Generale Nr.5 organizeaz? evenimentul ,, Ne juc?m înv??ând programare”  https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/3740 ,de pr

Asocia?ia de P?rin?i a ?colii Generale Nr.5 pune Alexandria pe ha

Asocia?ia de P?rin?i a ?colii Generale Nr.5 organizeaz? evenimentul ,, Ne juc?m înv??ând programare”  https://meet-and-code.org/ro/ro/event-show/3740 ,de programare ?i tehnologie în cadrul ini?iativei Europe Code Week 2019, sprijinit? de Comisia European?. Acesta se adreseaz? elevilor din clasele IV- VI ?i se desf??oar? în perioada 7-9 octombrie 2019, în incinta ?colii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Alexandria, în cadrul clubului de robotic? al ?colii.

Evenimentul ,,Ne juc?m înv??ând programare” este finan?at cu ajutorul ini?iativei Meet and Code - https://www.meet-and-code.org/  sus?inut? la nivel european de compania de software SAP. Meet and Code este coordonat? de Haus des Stiftens gGmbH ?i re?eaua TechSoup Europe în 25 de ??ri europene ?i sus?ine, pentru al treilea an consecutiv, evenimente de tehnologie ?i programare desf??urate în timpul Europe Code Week (5-20 octombrie 2019). În România, ini?iativa Meet and Code este coordonat? de Asocia?ia Techsoup.

S?pt?mâna UE a program?rii este o ini?iativ? de baz? care î?i propune s? aduc? programarea ?i competen?ele digitale la îndemâna tuturor într-un mod distractiv ?i antrenant.

Înv??area program?rii ne ajut? s? în?elegem lumea care se schimb? rapid în jurul nostru, s? ne extindem în?elegerea cu privire la modul în care func?ioneaz? tehnologia ?i s? dezvolt?m competen?e ?i abilit??i pentru a explora noi idei ?i pentru a inova.

Evenimentul propune activit??i în cadrul c?rora copiii vor înv??a s? programeze ?i s? transforme cu ajutorul pl?cu?ei Micro:bit obiecte obi?nuite în obiecte inteligente.Prin acest eveniment ne dorim ca sa încurajam elevii din clasele IV,V,VI s? se implice activ în folosirea tehnologiei pentru a rezolva probleme cotidiene. Elevii participanti vor fi asistati de catre voluntari- elevi care fac parte din clubul de robotic? al scolii, care au experien??, utilizând si dezvoltând aplicatii cu Micro:bit. Activitatile se vor desfasura sub indrumarea doamnelor Mihaela Ciofalc? ?i Corina Voicu Popescu, care coordoneaza clubul de robotic? din ?coal?.În prima zi, copiii vor înva?? s? utilizeze pl?cu?a Micro:bit, iar în zilele urm?toare, vor realiza un ceas inteligent, alarma pentru ghiozdane, Step Counter, Metronome,vor înv??a s? creeze muzic? prin ata?area unui buzzer ,utilizand Make code si lucrand in echipa.
Înv??area prin descoperire, colaborarea ?i creativitatea vor fi stimulate prin activit??ile în care elevii vor fi implica?i. Realizarea de aplica?ii simple cu rezultat imediat va cre?te dorin?a elevilor de a crea aplica?ii mai complexe.

Comisia European? sprijin? ini?iativa Europe Code Week ca parte a strategiei sale pentru o pia?? unic? digital?. În Planul de Ac?iune pentru Educa?ie Digital?, Comisia încurajeaz? în special ?colile s? se al?ture ini?iativei, obiectivul fiind acela de a avea 50% din toate ?colile europene implicate în promovarea digitaliz?rii, pân? în anul 2020.

În România, 90 de evenimente de programare ?i tehnologie organizate de 75 de organiza?ii non-profit au primit finan?are prin programul Meet and Code, în valoare total? de 27.000 EURO. Descoperi?i mai multe detalii despre toate evenimentele Meet and Code din ?ar?, aici - https://www.asociatiatechsoup.ro/blog/evenimentele-meet-and-code-2019.

Pentru cel de-al treilea an consecutiv, sub motto-ul ,,Empowering a Generation”, Meet and Code încurajeaz? organiza?iile nonprofit din toat? Europa s? contribuie la promovarea educa?iei digitale, prin evenimente de programare sau de tehnologie dedicate copiilor ?i tinerilor cu vârsta între 8 ?i 24 de ani. Conform raportului “The Digital Skills Gap in Europe” al Comisiei Europene din 2017, 9 din 10 locuri de munc? vor necesita abilit??i digitale în viitorul apropiat.

Asocia?ia Techsoup, Compania SAP, organiza?ia non-profit german? Haus des Stiftens gGmbH ?i ceilal?i parteneri ai re?elei TechSoup Europe sunt organizatorii ini?iativei Meet and Code. Aceasta sprijin? evenimente de tehnologie ?i programare în urm?toarele 25 de ??ri: România, Austria, Bosnia ?i Her?egovina, Bulgaria, Croa?ia, Cehia, Anglia, Fran?a, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Kazahstan, Macedonia, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Elve?ia, Ucraina, Belgia, Olanda ?i Portugalia.

Asocia?ia Techsoup (https://www.asociatiatechsoup.ro) creeaz? ?i ofer? resurse IT ?i experien?e de înv??are a tehnologiei pentru organiza?ii nonprofit, tineri ?i profesori. Asocia?ia Techsoup este câ?tig?toare a premiului Digital Skills for Education din cadrul European Digital Skills Awards în 2017, competi?ie organizat? de Comisia European?.

copyright © 2022 mesagerul.ro