Mesagerul.ro

Ast?zi este ultima zi în care teleorm?nenii mai pot depune documente pentru a beneficia de facilit??i fiscale

Ast?zi este ultima zi în care teleorm?nenii mai pot depune documente pentru a beneficia de facilit??i fiscale

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? reaminte?te tuturor contribuabililor care înregistreaz? obliga?ii bugetare restante la data de 31.12.2018, c? pot benefic

Agen?ia Na?ional? de Administrare Fiscal? reaminte?te tuturor contribuabililor care înregistreaz? obliga?ii bugetare restante la data de 31.12.2018, c? pot beneficia, în condi?iile reglementate de Ordonan?a de Guvern nr. 6/2019, de o serie de facilit??i fiscale. Una dintre facilit??i este anularea obliga?iilor bugetare accesorii, reglementat? de Cap. II din actul normativ men?ionat.  În vederea acces?rii acestei facilit??i fiscale,  contribuabilii  trebuie s? achite pân? la data de 16.12.2019, inclusiv, obliga?iile bugetare principale cu scaden?e pân? la 31.12.2018, precum ?i obliga?iile bugetare principale ?i accesorii cu termene de plat? între 01.01.2019 ?i 16.12.2019.

În acest sens, este obligatoriu s? fie depus? o cerere de anulare a obliga?iilor de plat? accesorii la organele fiscale competente, pân? la data de 16.12.2019, inclusiv.

Cererile pot fi depuse ?i prin intermediul serviciului  ”Spa?iul privat virtual”, f?r? a fi necesar? deplasarea contribuabililor la sediile ANAF.

Men?ion?m c?, pân? la data de 12.12.2019, au depus notific?ri/cereri de anulare a obliga?iilor accesorii un num?r de 55.376 contribuabili, care înregistreaz? obliga?ii bugetare restante în valoare de 1,72 miliarde lei. Dac? aceste sume vor fi achitate pân? la data de 16.12.2019, inclusiv, contribuabilii vor beneficia de anularea obliga?iilor bugetare accesorii, în cuantum de 820  milioane lei.

În situa?ia în care contribuabilii nu îndeplinesc condi?iile legale pentru a beneficia de facilit??i fiscale, ANAF va relua de îndat? m?surile de executare silit? corespunz?toare. 

           

copyright © 2020 mesagerul.ro