Mesagerul.ro

Bani pentru prim?riile din Teleorman. 5,5 milioane de lei pentru

Bani pentru prim?riile din Teleorman. 5,5 milioane de lei pentru

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei a virat, pe 5 februarie, peste 254 de milioane de lei, în conturile unit??ilor administrativ-teritoria

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei a virat, pe 5 februarie, peste 254 de milioane de lei, în conturile unit??ilor administrativ-teritoriale care au depus solicit?ri pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucr?rilor executate pentru 451 de obiective de investi?ii, finan?ate prin cele dou? etape ale Programului Na?ional de Dezvoltare Local? (PNDL).

Programul Na?ional de Dezvoltare Local?, aprobat prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizat?, este cel mai important program multianual de finan?are cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unit??ilor administrativ-teritoriale cu toate dot?rile tehnico-edilitare, de infrastructur? educa?ional?, de s?n?tate ?i de mediu, sportiv?, social-cultural? ?i turistic?, administrativ? ?i de acces la c?ile de comunica?ie, iar valorile aloc?rilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finan?are multianuale încheiate între minister ?i beneficiarii obiectivelor de investi?ii.

La nivelul jude?ului Teleorman, dou? municipii, un ora?, cinci comune ?i Consiliul Jude?ean au primit sumele necesare pentru decontarea unor lucr?ri aflate în plin? desf??urare, în sum? total? de aproximativ 5,5 milioane de lei. Este vorba despre reabilitarea unor drumuri de interes local, re?ea public? de ap? ?i canalizare sau modernizarea unor unit??i de înv???mânt.

Lista prim?riilor din jude? este urm?toarea:

Municipiul Alexandria- 208.153 de lei

Municipiul Turnu M?gurele- 2.324.491 de lei

Ora?ul Zimnicea- 150.055 de lei

Consiliul Jude?ean Teleorman- 1.097.065 de lei

Consiliul Jude?ean Teleorman- 406.429 de lei

Comuna Beuca- 50.141 de lei

Comuna C?lm??uiu de Sus- 494,744 de lei

Comuna Fr?sinet- 229.133 de lei

Comuna Izvoarele- 108.006 de lei

Comuna Stejaru- 462.622 de lei

copyright © 2021 mesagerul.ro