Mesagerul.ro

Biblioteca Jude?ean?

Biblioteca Jude?ean? "Marin Preda"-vizit? de îndrumare metodologic? la bibliotecile din jude?

Biblioteca Jude?ean? „Marin Preda continu? vizitele la bibliotecile publice teleorm?nene. Astfel, în perioada 12-18 februarie 2020, au avut loc întâlniri metodi

Biblioteca Jude?ean? „Marin Preda continu? vizitele la bibliotecile publice teleorm?nene. Astfel, în perioada 12-18 februarie 2020, au avut loc întâlniri metodice la mai multe biblioteci teleorm?nene: Biblioteca comunal? Segarcea Vale, Biblioteca comunal? Li?a ?i Biblioteca comunal? „Mihai Eminescu” T?t?r??tii de Jos.

Echipa Bibliotecii Jude?ene „Marin Preda” Teleorman, format? din Viorel Fota-manager, Geanina B?e?ica-bibliotecar metodist ?i Livia Badea-bibliotecar responsabil Proiecte, Programe, Parteneriate, s-a deplasat la bibliotecile respective pentru ac?iuni de îndrumare ?i consiliere pe diverse probleme profesionale.

Prima vizit? a fost f?cut? la Biblioteca comunal? Segarcea Vale-bibliotecar  Mih?i?? Camelia, angajat? din anul 1998. Utilizatorii bibliotecii beneficiaz? de un fond de carte de 6.800 de unit??i de bibliotec?. Prin activit??ile pe care le desf??oar? biblioteca reu?e?te s? fie în permanen?? în mijlocul comunit??ii pe care o deserve?te.

Datorit? parteneriatelor încheiate cu gr?dini?a ?i ?coala din comun?, copiii din Segarcea au participat la o serie de concursuri ini?iate sau desf??urate la Biblioteca Jude?ean?: Copiii no?tri talenta?i (unde au ob?inut o serie de premii) sau B?t?lia c?r?ilor. Urmare a desf??ur?rii finalei jude?ene (noiembrie 2015), Biblioteca Jude?ean? „Marin Preda” Teleorman a fost reprezentat? la finala na?ional?, organizat? în martie 2016, la sediul central al Bibliotecii Jude?ene „Octavian Goga” Cluj, de c?tre Dic? Anamaria-Irina (Segarcea Vale)-Cititorul anului 2015 în Teleorman la categoria Copii (11-13 ani).

În colaborare cu Prim?ria comunei Segarcea-Vale, ?coala Gimnazial? Segarcea-Vale ?i domnul Gheorghe Sar?u, ini?iatorul proiectului, a avut loc o activitate cultural? dedicat? scriitorului Dimitrie Stelaru.

Gheorghe Sar?u, fiu al satului, colaborator permanent al Bibliotecii comunale, a donat pân? în prezent un num?r de 200 de volume, în special în limba rromani.

Biblioteca comunal?  Li?a-bibliotecar Florin Trup?or,  angajat din 2015 - pune la dispozi?ia cititorilor s?i un fond de carte de 8.200 de unit??i de bibliotec?. În colec?iile bibliotecii se reg?sesc documente din toate domeniile cunoa?terii, bibliotecarul preocupându-se în mod permanent de dezvoltarea  acestora, dar ?i de formarea sa profesional? continu?, fiind absolvent al Programului de specializare pentru ocupa?ia de bibliotecar,  modulul I, organizat de Asocia?ia Na?ional? a Bibliotecarilor ?i Bibliotecilor Publice din România  (ANBPR), urmând s? frecventeze ?i cursurile celui de-al II-lea modul. De altfel, bibliotecarul particip? în mod activ atât la întâlnirile zonale, cât ?i la cele desf??urate la Biblioteca Jude?ean?.

O surpriz? pl?cut? a fost s? descoperim c?, de?i programul “Biblionet-lumea în biblioteca mea” s-a încheiat la 01 ianuarie 2015, biblioteca înc? mai pune la dispozi?ia utilizatorilor un serviciu cu acces gratuit la Internet, unde ace?tia vin fie pentru a-?i g?si informa?iile necesare, fie pentru a petrece timpul liber într-un mod pl?cut.

Cea de-a treia bibliotec? vizitat? a fost Biblioteca comunal? „Mihai Eminescu” T?t?r??tii de Jos, unde din anul 1991 activeaz? ca  bibliotecar Alina Tatiana Gem?lescu. Biblioteca dispune de un fond de carte de 7.569 de unit??i de bibliotec?, din domenii variate.

Activitatea la bibliotec? este diversificat?, prin parteneriatele încheiate cu Gr?dini?a nr. 1 ?i ?coala Gimnazial? nr. 1 T?t?r??tii de Jos, dar ?i cu Parohia „În?l?area Domnului” T?t?r??tii de Jos, în cadrul c?rora au loc activit??i culturale, organizate cu diverse prilejuri: concursuri de cultur? general?, serb?ri (Ziua Culturii Na?ionale, 24 ianuarie, 1 ?i 8 martie etc.), prezent?ri de carte. Activit??ile bibliotecii vizeaz? nu doar copiii ci ?i adul?ii, un exemplu în acest sens fiind programul „Cartea agricol? în sprijinul agricultorilor”.

Biblioteca comunal? „Mihai Eminescu” T?t?r??tii de Jos a fost una din cele 4 biblioteci publice teleorm?nene (al?turi de Biblioteca comunal? Izvoarele, Biblioteca Comunal? Troianul ?i Biblioteca comunal? „Ion Creang?” Botoroaga) care a derulat, în cursul anului 2019, proiectul CARAVANA  NES(U)PUSELOR în parteneriat cu Biblioteca Jude?ean? ?i „De Basm-Asocia?ia Scriitorilor pentru Copii ?i Adolescen?i”.

În plus, bibliotecara particip? în mod activ ?i constant la Conferin?ele asocia?iei noastre profesionale, în anul 2019, cu ocazia Conferin?ei de la Alba-Iulia, acordându-i-se o Diplom? aniversar? din partea Asocia?iei. Tot în 2019, Biblioteca Jude?ean? ,,Marin  Preda” Teleorman a acordat diplome de merit unui num?r de 6 bibliotecari teleorm?neni pentru implicarea ?i promovarea valorilor culturale în bibliotecile ?i comunit??ile unde î?i desf??oar? activitatea, printre ace?tia num?rându-se ?i Alina-Tatiana Gem?lescu. Din dorin?a de a atrage un num?r cât mai mare de cititori în bibliotec?, bibliotecara a participat la workshop-ul privind promovarea lecturii organizat de Institutul Goethe din Bucure?ti în parteneriat cu ANBPR.

Toate cele trei biblioteci vizitate fac parte, de asemenea, ?i din proiectul România EduCaB.

Cu ocazia celor trei întâlniri s-au discutat ?i alte subiecte de interes pentru bibliotecari, respectiv aspecte legate de statistica de bibliotec?, eviden?a colec?iilor, legisla?ia din domeniu ?i a fost f?cut? o dona?ie de carte (118 volume) din partea Bibliotecii Jude?ene.

copyright © 2020 mesagerul.ro