Mesagerul.ro

Bilan? CORONAVIRUS: 22 de teleorm?neni sunt în carantin? iar 986 de cet??eni, izola?i la domiciliu. De ast?zi, restric?ii pentru oamenii care ies din cas?

Bilan? CORONAVIRUS: 22 de teleorm?neni sunt în carantin? iar 986 de cet??eni, izola?i la domiciliu. De ast?zi, restric?ii pentru oamenii care ies din cas?

La nivelul jude?ului Teleorman, 22 de persoane se afl? în carantin? institu?ionalizat?, iar doi cet??eni sunt, în continuare, interna?i la Spitalul Municipal din

La nivelul jude?ului Teleorman, 22 de persoane se afl? în carantin? institu?ionalizat?, iar doi cet??eni sunt, în continuare, interna?i la Spitalul Municipal din Turnu M?gurele, se arat? într-un comunicat al Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman, dat publicit??ii ast?zi, 23 martie.

Totodat?, pentru limitarea ?i prevenirea r?spândirii infec?iilor cu noul coronavirus, Direc?ia de S?n?tate Public? din jude? monitorizeaz? 986 de teleorm?neni, c?rora li s-a impus izolarea la domiciliu ?i supravegherea epidemiologic? pasiv? pentru o perioad? de 14 zile.

Potrivit Institutului Na?ional de S?n?tate Public? (INSP), Teleormanul se afla printre jude?ele cu cele mai pu?ine cazuri de persoane aflate în izolare.

Începând din aceast? sear?, în intervalul orar 22.00 – 06.00, circula?ia persoanelor în afara locuin?ei/gospod?riei este permis? numai pentru urm?toarele motive:

  1.  deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin??/gospod?rie ?i locul/locurile de desf??urare a activit??ii profesionale ?i înapoi;
  2.  deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoper? necesit??ile de baz? ale persoanelor ?i animalelor de companie/domestice, precum ?i bunuri necesare desf??ur?rii activit??ii profesionale;
  3.  deplasarea pentru asisten?? medical? care nu poate fi amânat? ?i nici realizat? de la distan??;
  4.  deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/înso?irea copilului, asisten?a persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilit??i ori deces al unui membru de familie;
  5.  deplas?ri scurte, în apropierea locuin?ei/gospod?riei, legate de activitatea fizic? individual? a oamenilor ?i nevoile animalelor de companie/domestice.

Dup? ora 22.00, pentru verificarea motivului deplas?rii în interes profesional sau personal, persoanele sunt obligate s? prezinte, la solicitarea autorit??ilor abilitate, legitima?ia de serviciu, adeverin?? eliberat? de angajator sau o declara?ie pe proprie r?spundere ?i actul de identitate, dup? caz.  Declara?ia pe propria r?spundere poate fi completat? ?i olograf.

Numerele de telefon la care cet??enii pot suna la Centrul Jude?ean de Conducere ?i Coordonare a Interven?iei Teleorman, structur? care monitorizeaz? ?i gestioneaz? în permanen?? întreaga activitate la nivelul jude?ului în privin?a limit?rii infec?iilor cu virusul COVID-19, sunt: 0247/311.354, 0247/312.813, 0372/614.074, 0372/614.075, 0372/614.076, 0372/614.077 sau 0754.094.289.

Institu?ia Prefectului – Jude?ul Teleorman adreseaz? teleorm?nenilor recomandarea de a respecta m?surile dispuse de autorit??i, precum ?i de a se informa doar din surse oficiale.

copyright © 2020 mesagerul.ro