Mesagerul.ro

Bursa locurilor de munc? pentru absolven?i, la Alexandria, Ro?ior

Bursa locurilor de munc? pentru absolven?i, la Alexandria, Ro?ior

Vineri, 18 octombrie 2019, începând cu ora 09.00, Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman organizeaz? Bursa Locurilor de Munc? pentru Absolven

Vineri, 18 octombrie 2019, începând cu ora 09.00, Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman organizeaz? Bursa Locurilor de Munc? pentru Absolventi în Alexandria, la Sala Polivalent? ?i la sediul agen?iilor locale din Ro?iori de Vede ?i Turnu Magurele.

Obiectivul principal al acestui eveniment anual îl constituie facilitarea accesului absolven?ilor la locurile de munc? disponibile ?i interac?iunea direct? cu agen?ii economici.

Bursa locurilor de munc? pentru absolven?i reprezint? o oportunitate de a cunoa?te mai bine pia?a muncii, ofertele de locuri de munc?, pentru ca ace?tia s? poat? alege un loc de munc? conform preg?tirii lor profesionale sau s? se informeze despre ocupa?iile cu posibilit??i mai mari de angajare pe termen mediu ?i lung. La acest eveniment pot participa ?i celelalte categorii de persoane care nu au loc de munc? sau care doresc s? se reorienteze profesional spre ocupa?ii cu posibilit??i mai mari de angajare pe termen lung.

Agen?ii economici care vor participa la Bursa Locurilor de Munc? vor avea prilejul s?-?i recruteze personalulul direct, f?r? intermediari, în func?ie de cerin?ele concrete ale locurilor de munc? pe care le ofer?.

De asemenea, angajatorii pot selecta personal în vederea desf??ur?rii de programe de formare profesional? organizate, gratuit, de agen?ie, prin furnizori de formare profesional? autoriza?i, precum ?i programe de ucenicie la locul de munc? organizate la solicitarea angajatorilor.

În perioada urm?toare, agen?ii economici vor fi contacta?i în vederea identific?rii unui num?r cât mai mare de locuri de munc? pentru a putea fi oferite participan?ilor la burs?.

Agen?ii economici care doresc sa participe la bursa, pot depune ofertele cu locuri de munca la sediile punctelor de lucru/agen?iilor locale din raza de domiciliu, pana pe data de 17.10.2019, la fax nr. 0247/311.164 sau la adresa de e-mail ajofm@tr.anofm.ro.

Agen?ia Jude?en? pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman

copyright © 2021 mesagerul.ro