Mesagerul.ro

C?r?i funciare, cu bani europeni. 510 comune, inclusiv din Teleorman, vor fi cadastrate gratuit, pân? în 2023

C?r?i funciare, cu bani europeni. 510 comune, inclusiv din Teleorman, vor fi cadastrate gratuit, pân? în 2023

Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI) va scoate la licita?ie, în anul 2020, 510 unit??i administrativ-teritoriale (UAT), care vor fi cada

Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? (ANCPI) va scoate la licita?ie, în anul 2020, 510 unit??i administrativ-teritoriale (UAT), care vor fi cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului na?ional de cadastru ?i carte funciar? 2015-2023 (PNCCF). 

ANCPI, institu?ie public? aflat? în subordinea Ministerului Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (MLPDA), este beneficiarul Proiectului major „Cre?terea gradului de acoperire ?i de incluziune a sistemului de înregistrare a propriet??ilor în zonele rurale din România”, inclus în AXA prioritar? 11 din POR 2014-2020, care are drept scop realizarea cadastrului general în 660 de UAT-uri rurale, pân? în anul 2023.

„În prezent, prioritatea ANCPI este realizarea cadastrului general în cele 660 de comune incluse în Proiectul major, dintre care 510 vor fi scoase la licita?ie în 2020. Pentru 300 de comune, aceasta va fi a doua procedur? de atribuire, în condi?iile în care prima dat? fie nu a fost depus? nicio ofert?, fie ofertele au fost respinse. În acest context, vom organiza o serie de întâlniri de lucru atât cu reprezentan?ii autorit??ilor locale, cât ?i cu firmele care furnizeaz? servicii de înregistrare sistematic? a imobilelor. Cadastrul general nu poate fi realizat f?r? sprijinul tuturor celor implica?i în acest proces. Programul na?ional de cadastru ?i carte funciar? 2015 – 2023 (PNCCF) se deruleaz? într-un ritm foarte lent. Exist?, pe de o parte, multe contracte întârziate, iar, pe de alt? parte, avem de-a face cu un num?r foarte mare de contracte care sunt reziliate”, a explicat Lauren?iu Alexandru BLAGA, pre?edinte – director general al ANCPI.

Proiectul „Cre?terea gradului de acoperire ?i incluziune a sistemului de înregistrare a propriet??ilor în zonele rurale din România” completeaz? obiectivul PNCCF, prin realizarea lucr?rilor de înregistrare sistematic? pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea total? a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezint? fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European? ?i 46.933.673 - cofinan?are de la bugetul de stat.

Potrivit documentului, în jude?ul Teleorman, în 24 de localit??i se vor desf??ura lucr?ri de înregistrare sistematic? a imobilelor finan?ate din fonduri europene. Este vorba de comunele: Bleje?ti, Botoroaga, Brânceni, Bujoreni, Buzescu, Dr?g?ne?ti de Vede, Dr?g?ne?ti Vla?ca, Galateni, Islaz, Magura, Lunca, M?ld?ieni, Mavrodin Nanov, Nenciule?ti, Olteni, Peretu, R?doie?ti, Scrioa?tea, Seaca, Segarcea Vale, Troianul, Vârtoape ?i Vedea.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost f?cut? dup? urm?toarele criterii de prioritizare:

  • localit??i care fac obiectul dezvolt?rii proiectelor de infrastructur? prev?zute în Master Planul General de Transport al României;
  • localit??i care implementeaz? ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe;
  • localit??i în care sunt identificate zone cu vulnerabilit??i sociale particulare privind accesul informal la proprietate.

copyright © 2020 mesagerul.ro