Mesagerul.ro

Cadastrarea gratuit? a imobilelor din Teleorman ar putea bate pas

Cadastrarea gratuit? a imobilelor din Teleorman ar putea bate pas

“Cre?terea sumelor alocate este insuficient? pentru a acoperi valoarea reala a manoperei necesare realiz?rii lucrarilor, iar modul de calcul prev?zut în cadr

“Cre?terea sumelor alocate este insuficient? pentru a acoperi valoarea reala a manoperei necesare realiz?rii lucrarilor, iar modul de calcul prev?zut în cadrul normativ al ANCPI strict legat de categoriile de relief nu acoper? situa?iile complexe care pot ap?rea la analiza situa?iei actelor doveditoare ale fiec?rei propriet??i”, se arat? într-un comunicat de pres?, semnat de c?tre Ionu? S?voiu, pre?edintele Uniunii Geodezilor din România.

Acesta mai spune c?, în continuare, decontarea va r?mâne anevoioas?, birocratic? ?i necorelat? cu cheltuielile de manoper? pe parcursul lucr?rilor, fapt care adaug? costuri ?i riscuri suplimentare de finan?are din partea agen?ilor economici. Gasirea unor solu?ii la aceste tipuri de probleme ar putea stimula participarea sectorului privat la realizarea PNCCF.

“Modificarea legislativ?, nepromulgat? înc?, nu a fost dezb?tut? cu asocia?iile profesionale din domeniu. Suntem convin?i c? forma actual? a legii nu va atrage o participare mai mare a speciali?tilor la realizarea PNCCF, iar riscul de dezangajare a fondurilor europene de pe Axa 11 din Programul Opera?ional Regional sau neutilizare a fondurilor din bugetul ANCPI r?mâne în continuare mare ?i foarte mare. Gradul de realizare a lucr?rilor de cadastru ?i înregistrarea sistematic? este semnificativ sub 10%, iar gradul de contractare a celor 660 de comune în cadrul POR este mult întârziat”, a mai precizat Ionu? S?voiu.

Uniunea Geodezilor din România consider? c? rezultatele concrete de pân? acum în derularea PNCCF, de?i pozitive, sunt totu?i modeste fa?? de obiectivul asumat la ini?ierea programului. Acestea pot fi îmbun?t??ite substan?ial doar dac? vocea speciali?tilor din sectorul privat ?i din înv???mântul universitar cu experien?? în derularea programului, va fi ascultat? într-un cadru bine organizat de ANCPI ?i MLPDA.

 Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobliar? (ANCPI), institu?ie public? aflat? în subordinea Ministerului Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei (MLPDA) va finan?a sau cofinan?a cu sume majorate autorit??ile locale, începând cu 1 ianuarie 2020, pentru înregistrarea unui imobil în eviden?ele de cadastru ?i carte funciar? prin Programul Na?ional de Cadastru ?i Carte Funciar? (PNCCF). Potrivit noilor reglement?ri aprobate la finele lunii noiembrie, de Parlamentul României, suma decontat? de ANCPI pentru lucr?rile de înregistrare sistematic? a imobilelor va fi majorat? cu un coeficient de 1,4.

copyright © 2021 mesagerul.ro