Mesagerul.ro

CARP Alexandria: REGINA MARIA – O PERSONALITATE DIN ISTORIA ??RII

CARP Alexandria: REGINA MARIA – O PERSONALITATE DIN ISTORIA ??RII

La Clubul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria au loc, pe lâng? întâlniri obi?nuite ale membrilor asocia?iei, schimburi de experien?? periodic


La Clubul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria au loc, pe lâng? întâlniri obi?nuite ale membrilor asocia?iei, schimburi de experien?? periodice  cu reprezentan?ii C.A.R.P.- urilor din Teleorman afiliate  la Federa?ia Na?ional? ,,Omenia’’ ?i manifest?ri culturale care se bucur? de aprecieri  în rândul seniorilor. Un asemenea eveniment, de larg interes pentru cei de vârsta a treia, a avut loc în ultima parte a lunii octombrie la clubul asocia?iei alex?ndrene. Tema supus? aten?iei a fost legat? de marcarea la 144 de ani de la  na?tere a Reginei Maria – 29 octombrie (1895). S-a omagiat ,,O figur? emblematic?,  luminoas? în galeria  personalit??ilor din istoria ??rii noastre’’. Sala unde a avut loc dezbaterea a fost împodobit? cu Tricolorul Regal al României adus de un împ?timit colec?ionar prezent la manifestare, aici fiind expuse ?i picturi din crea?ia dnei Ionescu Maria, toate contribuind la aerul s?rb?toresc al întâlnirii.

Cum despre Regina Maria s-au scris numeroase c?r?i, unde s-au eviden?iat : inteligen?a, frumuse?ea, curajul ?i hot?rârea în momente de cump?n?, implicarea în via?a cultural? româneasc?, aceasta legându-?i numele de multe proiecte sociale ?i culturale, doamnele Ing. Dr?gu?in Gherghina, pre?edinta CARP Alexandria, prof. Ionescu Draga, prof. Pe?u Maria, prof. Nicoleta Maria, Ionescu Maria, poet? ?i pictori?? al?i participan?i care au luat cuvântul, au prezentat  fragmente interesante din via?a acestei mari personalit??i. S-a vorbit de calitatea sa de so?ie a princepelui de coroan?, devenit regele Ferdinand I al României ; cum a devenit mam? al regelui Carol al II –lea ?i bunica regelui Mihai I. O pagin? interesant? din activitatea reginei a fost scris? în timpul primului r?zboi mondial, dovedind reale aptitudini ca ,,sor? de caritate’’, în spitalele militare, fiind numit? ,,mama r?ni?ilor’’, aceasta împ?r?ind medicamente, hran? ?i p?turi r?ni?ilor. Aprimit ?i titlul de ,,Regina Soldat’’.  Dup? încheierea acestei mari conflagra?ii a participat la o sus?inut? campanie dimplomatic? pentru recunoa?terea interna?ional? a statului român reîntregit, având întrevederi cu suveranul englez, pre?edintele Statelor Unite ale Americii – Woodrow Wilson, primul ministru al Fran?ei Georges Clemenceau.

Regina Maria, care ?i-a iubit foarte mult ?ara, a dat dovad? de spiritualitate ?i neclintit? credin?? în Dumezeu, aceasta a cerut prin testament ca trupul s?u s?-i fie înhumat în biserica episcopal?  de la Curtea de  Arge?, al?turi de so?ul s?u. O alt? dorin?? a fost aceea ca inima s?-i fie p?strat? într-o racl? la Capela Stella Maris a re?edintei de la Balcic. Dup? cedarea Cadrilaterului în 1940, inima reginei a fost mutat? la Castelul Bran, pentru ca în  final s? fie depus? la Castelul Pele? din Sinaia. Legat de aceast? întâlnire de la Clubul CARP Alexandria, mai trebuie consemnat faptul c?, o bun? parte din cei prezen?i în sal?, cu ocazia excursiilor organizate de C.A.R.P. Alexandria, au mers pe urmele reginei în Bulgaria la Balcic, la Mân?stirea Curtea de Arge? iar la Castelul Peli?or au v?zut caseta în care se afl? p?strat? inima reginei. Mai trebuie consemnat c? acest ilustru personaj din istoria României  avea înclina?ii spre pictur? – la Castelul Plei?or era un atelier special amenajat -  ?i a scris 30 de c?r?i pentru copii ?i proz?.

CONSTANTIN DRAGNEA,

Vicepre?edinte CARP Alexandria

copyright © 2020 mesagerul.ro