Mesagerul.ro

CARP Alexandria - REVISTA ,,GLASUL SENECTU?II’’, DIN NOU ÎN MÂNA CITITORILOR

CARP Alexandria - REVISTA ,,GLASUL SENECTU?II’’, DIN NOU ÎN MÂNA CITITORILOR

Conducerea Casei de Ajutor Reciproc Alexandria aplic? deja m?suri importante în folosul membrilor s?i. Consiliul Director, având al?turi întregul colectiv de sal

Conducerea Casei de Ajutor Reciproc Alexandria aplic? deja m?suri importante în folosul membrilor s?i. Consiliul Director, având al?turi întregul colectiv de salaria?i, respectând Statutul asocia?iei r?mâne al?turi oameni ?i nevoile lor aplicând m?suri importante  în scop de caritate, non profit, întrajutorare mutual? ?i de protec?ie social?. Dovad? sunt prevederile din ,,Programul de ratificare a m?surilor luate de Consiliul Director, cu aplicare de la 1 ianuarie 2020’’. Toate aceste prevederi sunt consemnate în articolul ,,O mare familie a seniorilor’’ semnat de dna ing. Dr?gu?in Gherghina, pre?edintele CARP Alexandria, cu ocazia public?rii primului num?r din acest an al revistei ,,Glasul Senectu?ii’’. Într-un spa?iu tipografic generos sunt prezentate, de asemenea, rezultatele pozitive din 2019 ale asocia?iei, succese  care constituie o bun? baz? pentru activitatea actual?, dup? cu sublinia dna Dr?gu?in în articolul ,,Privind spre viitor’’.

      Sumarul tinerei noastre reviste, ajuns? acum la num?rul 3, cuprinde o tematic? variat? legat atât de activitatea asocia?iei cât ?i de via?a cultural?. În paginile acesteia membrii no?tri dar ?i al?i cititori – publica?ia este la dispozi?ia celor interesa?i ?i în sala de lectur? a Bibliotecii Jude?ene ,,Marin Preda’’ - întâlnesc condeieri importan?i  din municipiu ?i din alte localit??i Teleorm?nene. Ne bucur?m s? aducem în prim plan consemnarea de la prima pagin? ,,Caligrafii pe o lacrim? – Icoana mamei’’, a poetului ?i publicistului Florea Burtan, membru al Uniunii Scriitorilor din România; tot acesta este autorul unei poezii cu mult? sensibilitate ,,Casa p?rinteasc?’’. La prima pagin? este ?i mesajul Consiliului Director cu ur?ri de s?n?tate ?i fericire adresate fetelor, mamelor ?i bunicilor – fiin?e delicate cu ocazia zilelor de 1 ?i 8 martie.

     Prolificul prof. Gheorghe Olteanu (Delacl?ni?a), care în urm? cu ceva timp a fost oaspete al clubului CARP Alexandria, când a lansat lucrarea ,,Ambasadorii Alexandriei’’, continu? s? ne încânte cu produc?iile sale literare, ultima carte – din care am f?cut o mic? selec?ie  în acest num?r al revistei -  poart? titlul ,,Câ?tigat Ridendo Mores’’. Am primit la redac?ia publica?iei o lucrare extrem de interesant?, pe care am prezentat-o la rubrica ,,Semnal’’ - autor Nicolae Dr?gu?in, fiu al Municipiului Alexandria. Cititorii fac cuno?tin?? cu ,,O carte despre trecutul nostru, a?a cum a fost’’. Ne-am f?cut o datorie de onoare ca la rubrica Breviar s? reamintim cititorilor de prozatorul ?i criticul literar Gheorghe Stroe – autorul unui num?r de 10 c?r?i -,  plecat dintre noi în urm? cu trei ani. Un talent ie?it din comun, dup? cum aprecia poetul Florea Burtan.

   La fel ca în numerele anterioare al revistei ,,Glasul Senectu?ii’’ ?i acum consemn?m al?turi de poe?i ?i scriitori, oameni cu preocup?ri în lumea artelor vizuale. Dup? Sculptorul Doru Dr?gu?in, un demn urma? al lui Brâncu? ?i maestrul penelului Teo ?erb?nescu, un teleorm?nean aflat în orizonturi culturale interna?ionale, aducem în aten?ie o doamn? ce dovede?te un talent deosebit: dna profesoar? pensionar? Florica Olteanu. Picturile acesteia în num?r de 13 beneficiaz? de un spa?iu generos.

      Profesorul pensionar, Badea Negreanu, vechi membru al CARP, acum trecut de 80 de ani, având al?turi un mai ,,tân?r’’ dasc?l  - Nicolae Dina ?i el în rândul seniorilor, dup? ani de trud? au ispr?vit de documentat, scris ?i tip?rit   ,,Monografia comunei ?torob?neasa’’, o lucrare de 382 de pagini bogat ilustrat?, succint prezentat? în paginile revistei. Autorii, oameni cu un mare prestigiu în comunitate,  au dorit s? lase mo?tenire ceva material ,,o carte de aur a satului’’ scris? cu dragoste pentru oamenii locului.

      Stârnesc interes ?i articolele care fac o incursiune romantic? în trecutul municipiului re?edin?? de jude?, cum sunt : ,,Urbea noastr?, de la felinarul cu seu, la becul cu leduri’’ ?i ,,Alexandria – file de istorie. Cum s? nu iube?ti ora?ul! ’’ unde pe lâng? date documentare sunt prezentate ?i vechi imagini ale a?ez?rii din Câmpia Burnasului.

      Fiindc? prim?vara bate la u??, prin intermediul unui fotoreportaj am reamintit tinerilor, p?rin?ilor ?i bunicilor c? prin grija prim?riei municipiului, a edilului ?ef Victor Dr?gu?in, Parcul P?durea Vedea o adev?rat? oaz? de verdea?? ?i lini?te – în hain? nou? - î?i a?teapt? vizitatorii.

CONSTANTIN DRAGNEA,

Vicepre?edinte al CARP Alexandria

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ultima parte a lunii august 2019, ne-am aflat într-o scurt? excursie în ora?ul de munte Moieciu, cu cazare la hotel Bucegi, din zona cea mai pitoreasc? ce poart? numele de Cheile Gr?di?tei – Fundata, altitudine 1.300 m. S-a ajuns aici pe o ?osea care ?erpuia printr-un spectaculos defileu stâncos. Cred c? numele de Fundata vine de la faptul c? aici se termin? calea rutier? ?i se formeaz? numeroase c?r?ri spre mun?ii Bucegi.

        Am fost aici în familie: bunicii - Florica ?i Costinel, feciorii - Nichi ?i Florin, nurorile - Monica ?i Antonela ?i nepo?ii Mircea ?i Antonia. Privi?i fotografiile care vor aminti de scurta ?i frumoasa excursie.

 

 

 

 

   În ultima parte din luna aprilie 2019 s-a s?rb?torit sf. Pa?ti. A fost o bun? ocazie ca noi, cei din familia Dragnea, s? fim împreun? în jurul la tradi?ionala mas? cu bucate alese. Bucuria cea mai mare a nepo?ilor - Mircea ?i Antonia a fost plimbarea  în P?durea Vedea ?i întâlnirea cu porumbeii prezen?i în parcul cel mare din Municipiului Alexandria.

    Dup? cum se vede ?i în fotografii în jurul lor a fost un adev?rat spectacol ,,baletul aerian’’ al zbur?toarelor atrase de bobi?ele oferite. Unii porumbei au aterizat la picioarele lui Mircea ?i pe umerii Antoniei. Amintiri de neuitat pentru nepo?i.

     

 

 

 

  

                                             

 

 

   

 

 

 

 

                     

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

copyright © 2020 mesagerul.ro