Mesagerul.ro

Casa Corpului Didactic Teleorman, gazda celei de-a doua întâlniri transna?ionale din cadrul proiectului Erasmus+

Casa Corpului Didactic Teleorman, gazda celei de-a doua întâlniri transna?ionale din cadrul proiectului Erasmus+ "LEVEL UP!

În perioada 30.10.2019 -31.10.2019, Casa Corpului Didactic Teleorman a fost gazda celei de-a doua întalniri transnationale din cadrul proiectului Erasmus+, "LEVEL

În perioada 30.10.2019 -31.10.2019, Casa Corpului Didactic Teleorman a fost gazda celei de-a doua întalniri transnationale din cadrul proiectului Erasmus+, "LEVEL UP! Designing game-based practices for migrant children inclusion", contarct nr: 2018-1-ES01-KA201-050626. Lider de proiect este Municipalitatea Altea, din Spania.

Partenerii de proiect sunt:Associazione 2050, DRPDNM Novo Mesto, DPIP Daugavpils, SSW Collegium Balticum, JWPS Budapest ?i Casa Corpului Didactic Teleorman.

Proiectul „LEVEL UP” are drept scop promovarea incluziunii ?i respectului în interiorul ?colilor prin introducerea sistemelor de gamificare în educa?ie. În mod obi?nuit cunoscut sub numele de gamificare, aceast? abordare de ad?ugare a elementelor jocului, cum ar fi povestirea, rezolvarea problemelor, reguli,colaborarea, competi?ia, sistemele de recompensare, feedback-ul ?i înv??area prin încerc?ri ?i erori în situa?ii nongame promoveaz? implicarea, participarea ?i munca în echip? în cadrul ?colilor.

Obiectivele proiectului

Pe scurt, proiectul are urm?toarele obiective principale:

-îmbun?t??irea modului în care cadrele didactice ?i ?colile promoveaz? integrarea cultural? a elevilor;

-compararea situa?iilor din diferite ??ri europene;

-s? promoveze o educa?ie mai sociabil? ?i mai incluziv?;

-s? contribuie la inhibarea comportamentelor discriminatorii;

-îmbun?t??irea societ??ii în cadrul sistemelor ?colare europene;

-promovarea metodelor de predare interdisciplinar? ?i multicultural? în domeniul înv???mântului primar;

-s? colecteze cele mai bune practici bazate pe joc în domeniul integr?rii ?i toleran?ei în cadrul ?colii ?i în mediul înconjur?tor;

-s? împ?rt??easc? rezultatele proiectului pilot, testarea gamific?rii în ?coli la nivel european;

-s? furnizeze informa?ii utile pentru introducerea jocului în cadrul curriculei ?colare na?ionale;

-s? încurajeze integrarea elevilor.

               Agenda de lucru a cuprins urm?toarele teme:

1. Informa?ii generale (administrative, economice, diseminarea proiectului etc).

Fiecare partener a prezentat stadiul implement?rii proiectului la nivelul organiza?iei (informa?ii generale: activit??i administrative, economice ?i de diseminare desf??urate)

2. Structura ?i designul produsului intelectual MOOC

3. Exemple de bune practici ?i discu?ii

Lec?ie interactiv? bazat? pe joc la Sc. Gimnazial? „Mihai Eminescu”, Alexandria - Georgiana Gu??, profesor de limba ?i literatura englez?

4. Exemple de bune practici ?i discu?ii

Activitate interactiv? bazat? pe gamificare la ?c. Gimnazial? Dobrote?ti, director Rely Al Qeisi

5.Ceremonia de acordare a certificatelor de participare

Activitatile planificate în agenda intalnirii transnationale din cadrul proiectului "LEVEL UP! Designing game-based practices for migrant children inclusion", contract nr: 2018-1-ES01-KA201-050626, au continuat  cu prezentarea de exemple de bune practici la ?c. Gimnazial? „Mihai Eminescu”, Alexandria, ?coala de aplica?ie in cadrul proiectului.

A fost o activitate interactiv?, bazat? pe joc de rol, având-o ca profesor coordonator pe d-na  Georgiana Gu??, profesor de limba ?i literatura englez?.

De asemenea, a fost prezentat ?i un program artistic, preg?tit de doamnele prof. Caraba?u Manuela ?i prof. Narcisa Cristea.

Mul?umim conducerii si managementului ?c. Gimnaziale „Mihai Eminescu”- Alexandria, director DONCEA Bogdan si dir adj. HRISTEA Dumitru, pentru sprijinul acordat în implementarea si atingerea obiectivelor proiectului de catre CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN.

În a doua jumatate a zilei, activita?ile din agenda întâlnirii transnationale din cadrul proiectului Erasmus+, "LEVEL UP! Designing game-based practices for migrant children inclusion", contract nr: 2018-1-ES01-KA201-050626, au continuat cu prezentarea unui alt model de bun? practic?, de data aceasta la o ?coal? din mediul rural, la ?coala Gimnazial? Dobrote?ti, ?coal? de aplica?ie în cadrul proiectului.

?coala Gimnazial? Dobrote?ti este o ?coal? digitalizat?, în care înva?area disciplinelor din aria curricular? ,,Matematic? ?i ?tiinte” se înva?? prin metoda jocului digital.

Oaspe?ii nostri au fost primiti cu pâine ?i sare, traditional romane?te, au vizitat muzeul satului Dobrote?ti si au sustinut un frumos program artistic traditional.

?coala Gimnaziala Dobrote?ti a fost binecuvantat? cu dascali profesioni?ti ?i inimo?i, dar ?i cu o comunitate ?colar? implicat?: elevi, p?rin?i, comunitate local?.

Mul?umim pentru activit??i dnei director Rely Al Qeisi, un manager si un profesor dedicat ?colii ?i comunit??ii.

copyright © 2020 mesagerul.ro