Mesagerul.ro

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria - O MARE FAMILIE, CU 12.000 DE MEMBRI

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria - O MARE FAMILIE, CU 12.000 DE MEMBRI

Urmând pilda înainta?ilor, str?dania acestora de a mai pune o c?r?mid? ,,la temelia casei noastre’’ am p??it deja sub bune auspicii în a doua parte a trimestru

Urmând pilda înainta?ilor, str?dania acestora de a mai pune o c?r?mid? ,,la temelia casei noastre’’ am p??it deja sub bune auspicii în a doua parte a trimestrului I din 2020. An de an asocia?ia noastr?, prin rezultatele pozitive ob?inute pentru întrajutorarea oamenilor, a trecut cu bine proba timpului. O dovad? concludent? este faptul c? pensionarii au p??it cu încredere în aceast? mare familie, c? rândurile CARP Alexandria, fondat? la 27 mai 1952, au tot crescut iar la ora actual? num?r? peste 12.000 de membri. Pentru a face fa?? volumului de munc? tot mai ridicat, cerin?elor ?i exigen?elor anului 2020, asocia?ia a f?cut o important? investi?ie: a implementat în re?eaua de calculatoare un nou program XSOFT, s-a dotat cu 5 imprimate noi, calculator server, program antivirus cu licen??, plus consumabilele necesare.

În continuare, la nivelul asocia?iei, se fac pa?i importan?i potrivit scopului social. În baza ,,Programului de ratificare a m?surilor luate de Consiliul Director’’, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria î?i  desf??oar? activitatea ?i în anul 2020 conform prevederilor statutare,  de ajutor reciproc ?i de protec?ie social? a membrilor s?i. Omenii beneficiaz? de facilit??i la acordarea de împrumuturi, în func?ie de m?rimea acestora, acela?i lucru ?i în cazul dobânzilor la împrumut.  Membrii care au împrumuturi beneficiaz?, în cazul depunerii în avans a ratelor,   de recalcularea dobânzii achitate conform contractului semnat la acordarea împrumutului.

Ca asocia?ie de ajutor reciproc ?i în anul 2020 vom fi al?turi de membrii cu grave probleme de s?n?tate care au probleme locomotorii. Pe baza actelor medicale celor îndrept??i?i vor fi repartizate fotolii rulante pe perioada vie?ii, în baza anchetei sociale. Ajutorul b?nesc pentru deces se acord? în func?ie de vechime ?i de contribu?ie conform grilei, începând cu 3 luni la 6 luni de la intrarea în asocia?ie. Persoanele cu pensii mici, pân? în 820 lei  primesc odat? pe an ajutoare nerambursabile în valoare de 80 de lei.

Un capitol important este acela  legat de acordarea de compensa?ii. Membrii C.A.R.P care merg la tratament în sta?iuni balneare primesc o compensa?ie de 70 lei de persoan?, o dat? pe an. S-au stabilit compensa?ii ?i celor care merg în excursii. Se acord? 50 la sut? din costul total al transportului  pentru excursii de o zi, iar pentru excursii de mai multe zile se  acorda tot 50 la sut? din transport. Pentru membrii cu pensii pân? la 800 lei se organizeaz?, odat? pe an, excursie de o zi gratuit. În cazul deplas?rilor de mai multe zile cazarea ?i masa vor fi suportate de fiecare excursionist. La Târgul de Carte Gaudeamus – Bucure?ti, ce are loc anual, se organizeaz? o excursie gratuit? pentru seniorii care vor s? fie prezen?i la acest ,,festival al nout??ilor literare’’. De consemnat este ?i faptul c? membrii C.A.R.P. Alexandria care doresc s? vizioneze gratuit filme la cinematograf, Consiliul Director aprob? 20 de bilete lunar.

Nu se poate cuprinde în câteva rânduri obiectivele programului din 2020, un lucru este sigur: Consiliul Director va fi permanent ancorat în realitatea de fiecare zi, pentru a putea s?-?i  îndeplineasc? exemplar obliga?iile asumate spre binele membrilor s?i.

Ing. DR?GU?IN GHERGHINA,

Pre?edinte al C.A.R.P. Alexandria

 

 

 

copyright © 2020 mesagerul.ro