Mesagerul.ro

Casa de Pensii Teleorman, preciz?ri privind activitatea Cabinetelor de Expertiz? Medicale

Casa de Pensii Teleorman, preciz?ri privind activitatea Cabinetelor de Expertiz? Medicale

Din motive de siguran?? medical?, legate de prevenirea r?spândirii ?i infect?rii cu coronavirus, Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman anun?? noi m?suri referitoare l

Din motive de siguran?? medical?, legate de prevenirea r?spândirii ?i infect?rii cu coronavirus, Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman anun?? noi m?suri referitoare la:

Pensiile de invaliditate – cazuri noi.

  1. În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completat?, împreun? cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman sau prin intermediul serviciilor po?tale (fizice sau electronice).
  2. Modelul de cerere pentru expertizarea medical? a capacit??ii de munc? se g?se?te pe site-ul CJP Teleorman, www.pensiiteleorman.ro în sec?inea Formulare Utile.
  3. Înscrierea cererilor pentru expertizarea medical? a capacit??ii de munc? se va face la numerele de telefon: 0347 035 603 ?i 0247 310 540.
  4. Expertizarea nu va presupune prezen?a fizic? a solicitantului în cabinetul de expertiz?, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise.
  5. Deciziile medicale vor fi transmise dup? expertizare prin po?t? cu confirmare de primire.

Pentru cei programa?i în vederea revizuirii medicale prezen?a nu este obligatorie urmând a fi reluat? procedura dup? încheierea st?rii de urgen??.

copyright © 2020 mesagerul.ro