Mesagerul.ro

Casa de Pensii Teleorman, preciz?ri referitoare la persoanele care, din diverse motive, nu mai au carnetul de munc?

Casa de Pensii Teleorman, preciz?ri referitoare la persoanele care, din diverse motive, nu mai au carnetul de munc?

În vederea aplic?rii prevederilor art. 159 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, re

În vederea aplic?rii prevederilor art. 159 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, referitoare  la persoanele care nu mai sunt în posesia carnetului de munc?, Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman informeaz?: Conform art.159 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, „dovada vechimii în munc?, ?i a duratei de asigurare, realizat? pân? la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de munc?, carnetul de asigur?ri sociale sau cu alte acte prev?zute de lege.” Potrivit dispozi?iilor art. 124 din Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010, aprobate prin HG nr. 257/2011, în situa?ia prezent?rii ?i a altor acte de vechime în munc? prev?zute de lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel pu?in urmatoarele elemente:
  1. denumirea angajatorului;
  2. datele de identificare a persoanei;
  3. perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere ?i de încetare a raportului de munc?;
  4. men?ionarea temeiului legal în baza c?ruia a avut loc încadrarea;
  5. func?ia, meseria sau specialitatea exercitat?;
  6. salariul tarifar de încadrare;
  7. denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordat?;
  8. perioada în care a primit sporul ?i temeiul în baza c?ruia s-a acordat.
Preciz?m c? actele vor avea num?r ?i dat? de înregistrare, ?tampila unit??ii emitente, precum ?i semn?tura celui care angajeaz? unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unit??ii. În situa?ia în care persoanele care nu mai de?in carnetul de munc?, dar, din diferite motive, nu au declarat pierderea acestuia în Monitorul Oficial ?i solicit? stabilirea drepturilor de pensie în baza altor documente prev?zute de lege, recunoa?terea vechimii în munc? dovedite prin adeverin?e eliberate de angajatori sau de?in?torii legali de arhive, în condi?iile legii, va fi condi?ionat? de publicarea pierderii carnetului de munc? în Monitorul Oficial.

copyright © 2020 mesagerul.ro