Mesagerul.ro

Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman reia activitatea cu publicul, în anumite condi?ii, din data de 15 mai

Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman reia activitatea cu publicul, în anumite condi?ii, din data de 15 mai

Printr-un comunicat de pres?, Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman anun?? c?, începând cu data de 15 mai 2020, se reia activitatea de rela?ii cu publicul, zilnic în
Printr-un comunicat de pres?, Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman anun?? c?, începând cu data de 15 mai 2020, se reia activitatea de rela?ii cu publicul, zilnic între orele 8³º - 13ºº. Persoanele interesate vor putea depune documente privind stabilirea pensiei (dosare cazuri noi), recalcularea pensiei, voca?ii la pensie, solicit?ri de documente ?i copii de pe documente din dosarele de pensie, ajutoare de deces, peti?ii precum ?i alte documente referitoare la dosarele de pensie. R?spunsurile la solicit?rile depuse vor fi comunicate prin po?t? sau email în func?ie de solicit?ri. Se men?ine în continuare op?iunea pentru transmiterea prin po?t? a dosarelor de pensie, a solicit?rilor de recalculare ?i de alte documente, men?ionând pe cerere numarul de telefon/adresa de email. Pentru ob?inerea num?rului de înregistrare se va apela telefonic la numerele:
  • 0374 035 603 sau 0247 310 540.
Preciz?m c? dosarele trebuie s? cuprind? documentele de identitate în copie (carte de identitate/buletin de identitate, certificat de na?tere, certificat de c?s?torie, diplom? de studii, foaie matricol?), iar documentele referitoare la veniturile pe baza c?rora se calculeaz? / recalculeaz? pensia (carnetul de munc? ?i adeverin?e) vor fi transmise în original. Preciz?m c? pentru accesul în s?lile de rela?ii cu publicul este necesar? purtarea m??tii de protec?ie, iar persoanele sunt rugate s? p?streze distan?area social? ?inând cont de indica?iile personalului. Pentru solicitan?ii de ajutoare de deces facem urm?toarele men?iuni: -         solicit?rile prin po?t? sau email vor fi acceptate în continuare, urmând ca plata acestora s? se fac? prin po?t? sau prin conturile bancare prin care se primesc pensiile solicitan?ilor. Pentru persoanele care de?in certificatul de deces în original, plata ajutorului de deces se va efectua prin po?t? sau prin cont bancar. Pentru persoanele solicitante ale ajutorului de deces care sunt pensionari ai sistemului public ?i primesc pensie prin cont bancar, plata ajutorului de deces, în cazul prezent?rii certificatului de deces în original, se va efectua prin cont bancar. Plata prin casierie se poate efectua numai în cazuri deosebite, pentru persoanele care domiciliaz? la o distan?? mai mare de 30 km de sediul Casei Jude?eane de Pensii Teleorman ?i care prezint? documentele în original. Pentru cazuri urgente care nu suport? amânare, persoanele care solicit? audien?? se vor înscrie telefonic la numerele: 0374 035 603 sau 0247 310 540, specificând numele, prenumele, num?rul dosarului de pensie/ num?rul de înregistrare al cererii, num?rul de telefon de contact precum ?i motivele audien?ei. Ulterior, solicitantul va fi contactat telefonic pentru acordarea de rela?ii. De asemenea, se pot solicita informa?ii la orice num?r de telefon afi?at pe site-ul institu?iei: www.pensiiteleorman.ro Referitor la expertizarea medical? în vederea emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, preciz?m urm?toarele: -         persoanele solicitante de expertizare medical? (pentru cazuri noi) vor prezenta documentele la Cabinetele de Expertiz? Medical? (în func?ie de arondarea pe cabinete a?a cum este afi?at? pe site-ul institutiei www.pensiiteleorman.ro  cu precizarea num?rului de telefon de contact) de unde vor primi informa?ii cu privire la modalitatea de emitere ?i comunicare a deciziei medicale. Persoanele care au fost programate pentru revizuire medical? în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020, vor depune documentele la cabinetele medicale, unde au fost expertizate sau prin po?t? cu confirmare de primire la adresa Casei Jude?ene de Pensii Teleorman: localitatea Alexandria, str. Dun?rii nr.1, jude?ul Teleorman. Persoanele care nu de?in documentele medicale solicitate prin decizia medical? vor lua leg?tura personal sau prin împuternici?i cu cabinetele medicale, în vederea stabilirii m?surilor necesare emiterii deciziei de revizuire. Termenul de prezentare este cel prev?zut în Ordonan?a de Urgen?? nr. 55/23.04.2020 (pân? la 15 iunie 2020). Pentru persoanele programate la revizuire dup? data de 15 mai 2020, prezentarea se va face personal la Cabinetele de Expertiz? Medical? sau prin trimitere de documente cu precizarea num?rului de telefon de contact, la adresa Casei Jude?ene de Pensii Teleorman (localitatea Alexandria, str. Dun?rii nr.1, jude?ul Teleorman), cu men?iunea pentru Cabinetul de Expertiz? Medical?. Persoanele care pân? în data de 15 iunie 2020 nu pot ob?ine documente medicale se pot prezenta personal la cabinetele de expertiz? medicale. Men?iune: Persoanele care din diferite motive nu se pot deplasa la Cabinetele de Expertiz? Medical?, vor prezenta printr-o persoan? apar?in?toare, pe lâng? documentele medicale o adeverin?? de la medicul de familie, în acest sens. Facem precizarea c? prezentarea la Cabinetele de Expertiz? Medical? se face obligatoriu cu masc? de protec?ie. Pentru persoanele care nu depun documente sau nu se prezint? la Cabinetele de Expertiz? Medical?, conform men?iunilor de mai sus privind revizuirea medical?, plata pensiei de invaliditate se suspend? începând cu data de 1 iulie 2020. Persoanele cu simptome specifice afec?iunilor respiratorii sau febr? sunt rugate s? evite prezen?a atât la sediul Casei Jude?ene de Pensii Teleorman cât ?i la Cabintele de Expertiz? Medical?. Facem apel la pensionari ?i persoanele asigurate în sistemul public precum ?i alte persoane interesate la întelegere, cu men?iunea c? m?surile mai sus men?ionate sunt luate pentru desf??urarea în bune condi?ii a întregii activit??i a institu?iei.

copyright © 2020 mesagerul.ro