Mesagerul.ro

CEZ Vânzare sprijin? clien?ii cu vârsta de peste 65 ani ?i le o

CEZ Vânzare sprijin? clien?ii cu vârsta de peste 65 ani ?i le o

Furnizorul de energie electric? ?i gaze naturale CEZ Vânzare le recomand? clien?ilor s?i s? apeleze la canalele alternative de comunicare pentru solu?ionarea tuturo

Furnizorul de energie electric? ?i gaze naturale CEZ Vânzare le recomand? clien?ilor s?i s? apeleze la canalele alternative de comunicare pentru solu?ionarea tuturor solicit?rilor în rela?ia cu furnizorul, din confortul de #acas?. Pentru clien?ii de peste 65 de ani, CEZ Vânzare a preg?tit un num?r de telefon dedicat, cu tarif normal în re?elele na?ionale: 0318 222 842. Clien?ii CEZ cu vârste de peste 65 de ani vor putea lua leg?tura cu furnizorul CEZ Vânzare prin intermediul unei noi linii telefonice, 0318 222 842, în intervalul orar 08:00 - 20 00, disponibil? pân? la jum?tatea lunii iunie 2020. Apelarea num?rului dedicat clien?ilor de peste 65 de ani, va face leg?tura direct? cu un operator de call center, f?r? a mai intra în meniul IVR Dynamic (asistentul vocal interactiv). Ideea de a le oferi clien?ilor cu vârsta peste 65 de ani o modalitate nou? de a dialoga cu furnizorul CEZ Vânzare a venit ca o m?sur? suplimentar? de protec?ie a acestei categorii de clien?i în contextul CoVid – 19, dar ?i o op?iune care le asigur? informa?iile de care au nevoie, din #confortul de acas?. În ceea ce prive?te comunicarea cu întreg portofoliul de clien?i CEZ Vânzare, reamintim canalele de comunicare alternative puse la dispozi?ie de furnizor:
 • Portalul ?i aplica?ia mobil? MY CEZ – mai multe informa?ii despre func?ionalit??i pute?i g?si aici.
 • Info Linia CEZ, 0251 929, disponibil? pentru solicitarea de informa?ii comerciale, de luni pân? vineri, în intervalul orar 08:00 – 20:00, în timp ce înregistrarea deranjamentelor electrice poate fi efectuat? non stop.
De asemenea, apelând Info Linia CEZ, clien?ii pot primi informa?iile de care au nevoie, f?r? a intra în contact cu un operator uman, prin intermediul solu?iei digitale IVR Dinamic (asistent vocal interactiv) care le ofer? acces rapid la informa?ii despre situa?ia facturilor ?i pl??ilor sau pentru înregistrarea unui deranjament electric).
 • Chatul cu un consultant CEZ Vânzare
Chatul online, implementat de furnizorul CEZ Vânzare pe website-ul https://www.cezinfo.ro/ este disponibil luni – vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00. Totodat?, furnizorul CEZ Vânzare î?i încurajeaz? clien?ii s? foloseasc? sistemele de pl??i online pentru plata facturilor (portalul My CEZ sau mijloacele de plat? de tip internet banking, puse la dispozi?ie de unit??ile bancare). Mai multe detalii despre metodele de plat? pute?i reg?si accesând sec?iunea Modalit??i de plat?, din website-ul www.cez.ro Este important de men?ionat faptul c? începând de luni, 18 mai, Centrele de Rela?ii cu Clien?ii CEZ Vânzare au fost redeschise cu respectarea strict? a unor reguli de protec?ie, în beneficiul mutual al angaja?ilor ?i clien?ilor. Astfel, furnizorul a optat pentru limitarea num?rului de persoane care au acces simultan în Centre precum ?i a num?rului de func?ionari disponibili. Reamintim regulile de func?ionare ale Centrelor de Rela?ii cu Clien?ii CEZ:
 • Angaja?ii Centrelor vor purta m??ti ?i m?nu?i de protec?ie, în centre fiind instalate în prealabil geamuri de protec?ie plexiglass;
 • Ocuparea ghi?eelor va fi organizat? astfel – un ghi?eu func?ional, unul/ dou? ghi?ee libere. În Centrele de Rela?ii cu Clien?ii din Craiova ?i Pite?ti vor func?iona concomitent 4 ghi?ee aflate la o distan?? de minim 2 metri.
CRC-urile CEZ din localit??ile Alexandria, Slatina, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin ?i Râmnicu Vâlcea vor func?iona cu dou? ghi?ee, iar în celelalte centre, activitatea va fi deservit? de un singur ghi?eu;
 • Accesul clien?ilor în CRC este permis doar cu masc? ?i m?nu?i de protec?ie (doar un reprezentant per familie);
* În cazuri specifice, clien?ilor li se vor pune la dispozi?ie m?nu?i ?i m??ti de protec?ie de unic? folosin??.
 • Accesul în incint? se va face doar dup? ie?irea persoanei care a intrat înainte;
 • Cozile de a?teptare se vor forma în afara incintei centrului, pe dou? coloane, respectând regulile de distan?are social?;
 • Clien?ilor li se va m?sura temperatura la intrarea în CRC;
* Clien?ilor cu temperatura de 37,3 sau mai mare nu li se va permite accesul în centru.
 • Clien?ii vor fi direc?iona?i de c?tre personalul de paz? s?-?i ?tearg? t?lpile înc?l??mintei pe covora?ul dezinfectant de la intrarea în centru precum ?i s?-?i igienizeze mâinile cu solu?ii de dezinfectare;
 • Se recomand? clien?ilor folosirea propriilor instrumente de scris pentru semnarea oric?ror documente;
 • Totodat?, se recomand? preg?tirea în prealabil a documentelor de identificare necesare (CI), facturi, etc.
  Le mul?umim clien?ilor no?tri pentru în?elegere!

copyright © 2021 mesagerul.ro