BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Rata ?omajului, în sc?dere u?oar?. Peste jum?tate dintre teleorm?nenii f?r? un loc de munc? au doar studii gimnaziale

Rata ?omajului, în sc?dere u?oar?. Peste jum?tate dintre teleorm?nenii f?r? un loc de munc? au doar studii gimnaziale

La sfâr?itul lunii septembrie, în eviden?ele Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman erau înregistra?i 9.309 ?omeri (din care 3.952 femei), rata ?omajului fiind de 6,48 %. Comparativ cu luna precedent?, când rata ?omajului a fost de 6,70%, în aceast? lun? acest indicator a înregistrat o sc?dere cu 0,22 pp.

Din totalul de 9.309 persoane înregistrate în eviden?ele AJOFM Teleorman, 1.272 erau beneficiari de indemniza?ie de ?omaj, iar 8.037 erau ?omeri neindemniza?i. În ceea ce prive?te mediul de reziden??, 7.173 ?omeri provin din mediul rural ?i 2.136 sunt din mediul urban.

?omerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul ?omerilor înregistra?i în eviden?ele AJOFM Teleorman (53,38 %), urmat de cei cu studii primare/fara studii (16,07%), iar 15,90% au absolvi..

copyright © 2024 mesagerul.ro