Mesagerul.ro

Contesta?ie cu noroc pentru un elev de la “Mihai Viteazul”. Dup

Contesta?ie cu noroc pentru un elev de la “Mihai Viteazul”. Dup

Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii a centralizat ?i publicat rezultatele finale ob?inute la Evaluarea Na?ional? de c?tre absolven?ii clasei a VIII-a, sesiunea 2 – 2

Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii a centralizat ?i publicat rezultatele finale ob?inute la Evaluarea Na?ional? de c?tre absolven?ii clasei a VIII-a, sesiunea 2 – 27 iunie 2020. În jude?ul Teleorman, un num?r de 137 elevi au depus 163 de contesta?ii, dintre care 93 la disciplina Limba ?i literatura român? ?i 70 la Matematic?. Dup? solu?ionarea contesta?iilor, situa?ia pe discipline este urm?toarea:
  • Limba ?i literatura român?: rata de promovabilitate s-a modificat de la 75,91% la 76%, iar 67 de candida?i (fa?? de 65 înainte de contesta?ii) au fost nota?i cu 10 (zece);
  • Matematic?: rata de promovabilitate s-a modificat de la 53,83% la 54,04%, iar 35 de candida?i (fa?? de 32 înainte de contesta?ii) au fost nota?i cu 10 (zece).
Pe medii, procentul de promovabilitate a r?mas neschimbat (63,63%), iar 11 candida?i au ob?inut media 10 (zece). Referitor la influen?a asupra mediei, în urma solu?ion?rii contesta?iilor s-a constatat c? 87 medii au crescut, 7 medii au r?mas neschimbate, iar 43 medii au sc?zut. Citeste si https://www.infotr.ro/scoala-gimnaziala-nr-1-videle-primul-loc-in-clasamentul-notelor-maxime-la-evaluare-10-elevi-din-teleorman-au-obtinut-10-pe-linie/ Examenul de evaluare na?ional? pentru elevii clasei a VIII-a reprezint? modalitatea de evaluare sumativ? extern? a competen?elor dobândite pe parcursul înv???mântului gimnazial. Media de admitere în liceu constituie criteriu pentru admiterea în înv???mântul liceal de stat, fiind media ponderat? între media general? ob?inut? la evaluarea na?ional? (cu o pondere de 80%) ?i media general? de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%). Completarea op?iunilor în fi?ele de înscriere de c?tre absolven?ii clasei a VIII-a ?i de c?tre p?rin?ii acestora, asista?i de dirigin?ii claselor a VIII-a, se va derula în perioada 2 – 6 iulie ?i va fi urmat? de repartizarea computerizat? în înv???mântul liceal de stat (10 iulie).

copyright © 2021 mesagerul.ro