Mesagerul.ro

?

?"Copiii no?tri talenta?i", concurs de crea?ie literar?, edi?ia a XIX-a

Devenit deja tradi?ie, concursul de crea?ie literar? Copiii no?tri talenta?i ajuns la edi?ia a XIX-a î?i a?teapt? participan?ii. Conform regulamentului ce p


Devenit deja tradi?ie, concursul de crea?ie literar? Copiii no?tri talenta?i ajuns la edi?ia a XIX-a î?i a?teapt? participan?ii.

Conform regulamentului ce poate fi consultat ?i pe site-ul www.bjteleorman.ro, participan?ii vor respecta urm?toarele condi?ii pentru ca lucr?rile s? fie  acceptate:

? pentru sec?iunea proz? sunt admise lucr?ri de maxim 10 pagini (font 14/la 1,5 rânduri)

? lucr?rile vor fi tehnoredactate ?i nu se va men?iona pe ele numele autorului

? lucr?rile vor fi predate de profesorul îndrum?tor  pe baz? de proces verbal (în care se vor men?iona numele elevului, titlul lucr?rii, ?coala, clasa, sec?iunea)

? vor fi jurizate numai lucr?rile trimise prin ?colile unde înva?? participan?ii

?  concuren?ii pot participa cu maxim o lucrare la fiecare sec?iune

  • nu vor fi jurizate lucr?rile care nu respect? condi?iile men?ionate

Premii:

? la fiecare categorie/sec?iune: locurile I, II, III + 7 men?iuni

? Premiul Consiliului Jude?ean, pentru Cea mai bun? lucrare de proz? scurt?

? Premiul Bibliotecii ”Marin Preda”, pentru Cea mai bun? lucrare de poezie

Lucr?rile pentru concurs se vor depune pân? la data de 22.11.2019, la sediul Bibliotecii Jude?ene ”Marin Preda” sau vor fi trimise prin po?t? la adresa : Biblioteca Jude?ean? ”Marin Preda”, Alexandria, str. Bucure?ti, bl.T3, cod po?tal 140101, jude?ul Teleorman, men?ionându-se pe plic Pentru concursul ,,Copiii no?tri talenta?i”.

Rela?ii la tel. 0247310706

Premierea câ?tig?torilor va avea loc la Sala de lectur? a Bibliotecii Jude?ene ”Marin Preda” în data de 06.12.2019 ora 1000.

copyright © 2020 mesagerul.ro