Mesagerul.ro

Decizie APIA: Cererile unice de plat? de la fermieri vor putea fi depuse dup? data de 6 aprilie

Decizie APIA: Cererile unice de plat? de la fermieri vor putea fi depuse dup? data de 6 aprilie

Apreciind cu maxim? responsabilitate evolu?ia COVID-19, conducerea APIA, sus?inut? de MADR a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plat? începând

Apreciind cu maxim? responsabilitate evolu?ia COVID-19, conducerea APIA, sus?inut? de MADR a luat decizia de a suspenda primirea cererilor unice de plat? începând cu data de 16 martie 2020 pân? la data de 06 aprilie 2020, iar în func?ie de evolu?ia virusului vom lua m?surile care se impun. Men?ion?m faptul c? activitatea agen?iei se va desf??ura normal, evitând contactul cu publicul.
Convin?i de faptul c? fiecare dintre noi, angajat APIA sau fermier, ar putea fi expus contamin?rii cu acest virus, în ciuda tuturor m?surilor de precau?ie impunse în aceast? situa?ie, consider?m c? cel mai important este s? ne gândim la s?n?tatea fiec?ruia.
De aceea, conducerea APIA sus?ine ini?iativa de a reduce riscul infest?rii în cazul oric?rui angajat al Agen?iei. Cu to?ii ?tim c? munca în echip?, f?cut? cu seriozitate ?i cu con?tiinciozitate de fiecare dintre noi, a dus la atingerea nivelului maxim de performan?? în acest domeniu. Dar, dincolo de rezultatele care ne onoreaz? ?i ne oblig? s? fim întotdeauna cei mai buni, apreciem faptul c? s?n?tatea fiec?ruia trebuie s? reprezinte în aceast? situa?ie nemaiîntâlnit?, prioritatea acestei Agen?ii. M?sura luat? reprezint? o dovad? a respectului pe care trebuie s? îl manifest?m înainte de toate fa?? de noi în?ine.
Fermierilor no?tri, beneficiari direc?i ai tuturor formelor de sprijin acordate prin APIA, le transmitem rug?mintea de a se solidariza cu efortul nostru de a reduce expunerea în fa?a acestui virus ?i îi asigur?m de faptul c? le vor fi respectate toate drepturile.
APIA transmite angaja?ilor ?i fermierilor s? respecte cu stricte?e toate normele impuse în aceste momente ?i le dore?te tuturor mult? s?n?tate.

copyright © 2020 mesagerul.ro