Mesagerul.ro

?Distribu?ie Oltenia angajeaz? Inspector de teren NTL

?Distribu?ie Oltenia angajeaz? Inspector de teren NTL

Departament: NTL Loca?ia: Teleorman, aria de lucru în cele 7 jude?e (Arge?, Dolj, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Olt ?i Mehedin?i) Cerin?e de calificare:


Departament: NTL

Loca?ia: Teleorman, aria de lucru în cele 7 jude?e (Arge?, Dolj, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Olt ?i Mehedin?i)

Cerin?e de calificare:

Studii superioare/ medii tehnice, de specialitate electric? (electrotehnic?, energetic?, electromecanic?);

Experien?? de minim 3 ani în unul din urm?toarele domenii: furnizarea de energie electric?, m?surarea energiei electrice, între?inere/exploatare re?ele/sta?ii, PRAM;

Cuno?tin?e în domeniul distribu?iei ?i furniz?rii energiei electrice, proiect?rii ?i execut?rii instala?iilor electrice de distribu?ie ?i utilizare;

Cuno?tin?e de utilizarea aparatelor electrice de m?surare ?i verificare grupuri de m?sur? montaj direct, semidirect, indirect la joas?, medie ?i înalt? tensiune;

Capacitatea de a redacta rapoarte clare, concise, precise ?i la termen;

Abilitatea de a p?stra o atitudine echilibrat? ?i calm? în orice situa?ie;

Abilita?i excelente de comunicare, mediere ?i managementul conflictelor;

Utilizarea calculatoarelor portabile, cuno?tin?e minime în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Word, E-mail);

Capacitatea de a lucra în echip? ?i în situa?ii limit?;

Permis de conducere categoria B.

Responsabilit??i principale:

Verificarea instala?iilor de alimentare ?i a grupurilor de m?surare din zona de licen?? a Distribu?ie Energie Oltenia SA în vederea verific?rii corectitudinii modului de înregistrare a energiei electrice, a identific?rii interven?iilor neautorizate, a suspiciunilor de sustragere, a defec?iunilor grupurilor de m?surare sau alte neconformit??i ce pot impacta pierderile tehnice/comerciale de energie electric?;

Realizarea de m?sur?tori ?i verific?ri specifice ale grupurilor de m?sur? în montaj semidirect ?i indirect pentru identificarea neconformita?ilor tehnice ce pot sa influen?eze CPT–ul tehnic ?i comercial;

Înlocuirea ?i resigilarea grupului de m?sur? sau p?r?i ale grupului de m?sur? în situa?ia în care s-au identificat situa?ii de consum neînregistrat sau suspiciuni de sustragere;

Identificarea situa?iilor în care nu sunt respectate normele legale de consum;

Gestionarea ?i montarea sigiliilor special inscrip?ionate pentru activitatea de verificare grupuri de m?sur? preluate în gestiune pentru acest scop;

Conduce vehicul aflat în dotare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu aferente postului.

Se ofer?:

Pachet salarial motivant;

Posibilitatea dezvolt?rii unei cariere de succes într-o companie multina?ional?;

Mediu de lucru stimulativ într-o echip? de speciali?ti.

Persoanele interesate sunt rugate s? trimit? pân? la data 21.11.2019, ora 13:00, un Curriculum Vitae înso?it de o scrisoare de inten?ie, men?ionând pozi?ia pentru care aplic?, la sediul Distribu?ie Oltenia SA, situat în Alexandria, str. Tudor Vladimirescu, nr.43-47, Jude? Teleorman; sau la adresa de e-mail jobs@distributieoltenia.ro.

Numai persoanele selectate vor fi contactate.

copyright © 2020 mesagerul.ro