Mesagerul.ro

Distribu?ie Oltenia asigur? culoarul de siguran?? pentru securitatea ta ?i pentru buna func?ionare a re?elelor electrice, conform noii legisla?ii în vigoare

Distribu?ie Oltenia asigur? culoarul de siguran?? pentru securitatea ta ?i pentru buna func?ionare a re?elelor electrice, conform noii legisla?ii în vigoare

În timpul condi?iilor meteo nefavorabile, lipsa amenaj?rii culoarelor de siguran?? în apropierea re?elelor electrice aeriene, precum ?i nerespectarea distan?elor p
În timpul condi?iilor meteo nefavorabile, lipsa amenaj?rii culoarelor de siguran?? în apropierea re?elelor electrice aeriene, precum ?i nerespectarea distan?elor prestabilite au un impact negativ asupra calit??ii aliment?rii cu energie electric?, ducând la întreruperi accidentale în alimentarea cu energie electric?, dar pot reprezenta ?i pericol de electrocutare pentru consumatori. Între?inerea culoarului de siguran??, respectiv de trecere a liniilor electrice aeriene prin zone cu vegeta?ie bogat? se realizeaz? prin defri??ri periodice, programate de c?tre operatorul de distribu?ie, bazate pe observa?iile personalului de interven?ie, conform drepturilor prevazute de Norma tehnic? privind delimitarea zonelor de protec?ie ?i de siguran?? aferente capacit??ilor energetice aprobat? prin Ordinul 239/2019, publicat în Monitorul Oficial 36/20.01.2020. Aceasta a intrat în vigoare începând cu data de 20.04.2020. Conform acestei norme este reglementat? coexisten?a liniilor electrice aeriene cu vegeta?ia din culoarul de trecere precum ?i coexisten?a construc?iilor cu culoarele de trecere ale liniilor electrice aeriene. Ce este culoarul de siguran??? Spa?iul de siguran?? precum ?i zona de protec?ie reprezint? suprafa?a terestr? din jurul liniilor electrice, impuse în scopul asigur?rii func?ion?rii normale ?i pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor ?i mediului. Vulnerabilitatea re?elelor electrice aeriene fa?? de vegeta?ia crescut? în interiorul culoarelor de siguran?? prev?zute de legisla?ia în vigoare reprezint? o realitate recunoscut? la nivel mondial.Un simplu contact al liniilor electrice aeriene cu vegeta?ia crescut? în interiorul zonei de siguran?? poate determina o întrerupere în furnizarea cu energie electric?, consumatorii r?mânând astfel nealimenta?i pân? la eliberarea zonei de siguran??. Care este legisla?ia care m? oblig? s? permit accesul pe proprietatea mea pentru ac?iunile de defri?are realizate de Distribu?ie Oltenia? Începând cu data de 20.04.2020 a intrat în vigoare Norma tehnic? privind delimitarea zonelor de protec?ie ?i de siguran?? aferente capacit??ilor energetice aprobata prin Ordinul 239/2019, publicat în Monitorul Oficial 36/20.01.2020. Conform acestei norme este reglementat? obligativitatea permiterii accesului pentru realizarea lucr?rilor de defri?are, lucru reglementat ?i sanc?ionat în consecin??. Care este primul pas prev?zut de lege? Ob?inerea avizului de amplasament. Acesta se ob?ine din partea operatorului de distribu?ie, pentru orice tip de construc?ie ?i/sau lucrare (inclusiv plantarea de arbori/pomi fructiferi), în zonele de protec?ie ?i de siguran?? ale instala?iilor / capacit??ilor energetice. Este de subliniat faptul c? reprezint? o obliga?ie prevazut? în legea energiei ?i a gazelor naturale 123/2012. Pentru construc?ii, avizul de amplasament se va solicita prin certificatul de urbanism emis de autoritatea public? local?. În conformitate cu art. 12, alineatul 12 din Legea 123/2012 - "Titularii de autoriza?ii ?i licen?e sunt în drept s? efectueze lucr?rile de defri?are a vegeta?iei sau t?ierile de modelare pentru crearea ?i men?inerea distan?ei de apropiere fa?? de re?elele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare." Este important de ?tiut c?:
  • în?l?imea arborilor ?i pozi?ia fa?? de LEA ( liniile electrice aeriene ) trebuie s? previn? apropierea periculoas? a coroanei sub ac?iunea vântului, ploii ?i/sau sub greutatea z?pezii;
  • trebuie men?inut? distan?a de siguran??, mai exact, 3 m din lateral, respectiv pe vertical? distan?a de 1 m la joas? tensiune ?i medie tensiune ?i 4 m la 110 kV.
Aten?ie - nu efectua?i singuri opera?iunile de toaletare/decoronare a arborilor din apropierea re?elei electrice dac? distan?ele fa?? de conductoare sunt mici. Solicita?i asisten?? din partea operatorului de distribu?ie. Prezint? pericol de electrocutare ac?iunile care implic? doborârea arborilor pe/în apropierea conductoarelor re?elei electrice. V? reamintim faptul c?: Este important ca în apropierea instala?iilor electrice s? se respecte cu stricte?e indica?iile semnaliz?rilor de securitate, montate în imediata apropiere a acestora. Pe lâng? respectarea indica?iilor de securitate, operatorul Distributie Oltenia recomand? s?:
  • Nu atinge?i conductoarele liniilor electrice, cu atât mai mult cele care sunt c?zute la p?mânt;
  • Nu v? urca?i pe stâlpii de sus?inere ai re?elelor electrice;
  • Nu înlocui?i siguran?ele electrice în posturile de transformare, cutii de distribu?ie, ni?ele ?i firidele de la case ?i blocuri de locuin?e;
  • Nu intra?i în posturile de transformare;
  • Evita?i interven?ia neautorizat? în instala?iile aflate sub tensiune electric?;
  • Nu folosi?i instala?ii în scopul sustragerii de energie electric?.

copyright © 2020 mesagerul.ro