BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Distribu?ie Oltenia î?i reintroduce treptat personalul în activ

Activitatea operatorului Distribu?ie Oltenia derulat? pân? acum cu solu?ii alternative (echipele NTL, m?sur?, etc) precum ?i o parte din personalul s?u vor reveni l

Distribu?ie Oltenia î?i reintroduce treptat personalul în activitatea normal? la birou ?i reia activitatea opera?ional? de teren

Activitatea operatorului Distribu?ie Oltenia derulat? pân? acum cu solu?ii alternative (echipele NTL, m?sur?, etc) precum ?i o parte din personalul s?u vor reveni la formatul tradi?ional, de birou sau în teren, cu suplimentarea condi?iilor de siguran??. “Am trecut cu bine peste toat? aceast? perioad?, ne-am adaptat constant la condi?iile impuse de contextul epidemiologic ?i am pus pe primul loc atât siguran?a angaja?ilor ?i partenerilor no?tri cât ?i pe cea a consumatorilor de energie. R?mânem extrem de aten?i la nevoile personalului nostru ?i al comunit??ii ?i lu?m toate m?surile pentru a asigura continuitatea aliment?rii cu energie electric? în zona noastr? opera?ional? ”, a declarat Eugen Butoarc?, Director Executiv Distribu?ie Oltenia. În perioada st?rii de urgen??, operatorul Distribu?ie Oltenia ?i-a reorganizat activitatea opera?ional? astfel încât s? asigure în continuare alimentarea cu energie electric? a consumatorilor din jude?ele Arge?, Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt, Teleorman ?i Vâlcea ?i s? diminueze cât mai mult contactul dintre angaja?ii s?i ?i consumatori, pentru protec?ia reciproc? a acestora. Începând cu data de 18 mai 2020, DEO va relua gradual activit??ile care presupuneau accesul pe proprietate al echipelor sale ?i ale partenerilor s?i:
 • Citirea contoarelor ?i înlocuirea periodic? a contoarelor, activitate derulat? de partenerul ADREM Link;
 • Alte ac?iuni legate de grupurile de m?sur? (sigil?ri, montare contoare tip SMI);
 • Ac?iunile de prevenire ?i combatere a fenomenului de racordare ilegal? la re?eaua de distribu?ie, derulate de echipele NTL, cu intrarea pe proprietate.
Totodat?, echipele operative Distribu?ie Oltenia ?i cele ale prestatorilor de servicii, vor interveni în continuare pe proprietatea consumatorilor de energie, în urm?toarele situa?ii:
 • Remedierea deranjamentelor electrice care apar în instala?iile de bran?ament de pân? la sau dup? puncul de delimitare (înaintea bornelor de ie?ire din contor);
 • Pentru analiza sesiz?rilor/ reclama?iilor consumatorilor, când acest lucru este imperios necesar (exemplu: sesiz?ri privind starea receptoarelor deteriorate, aflate dup? punctul de delimitare);
 • Depistarea ?i eliminarea incidentelor, efectuarea de lucr?ri de repara?ie accidental? a re?elei necesare pentru evitarea apari?iei unor incidente sau avarii (prevenire de avarii);
 • Restabilirea st?rii tehnice a re?elelor electrice ?i efectuarea de lucr?ri provizorii executate în condi?ii deosebite, necesare realiment?rii cu energie electric? a consumatorilor;
 • Repara?ia re?elelor electrice, în situa?ii care impun risc de incendiu sau de electrosecuritate.
  Este important de men?ionat faptul c? turele operative Distribu?ie Oltenia respect? o serie de m?suri de siguran?? la momentul interven?iei în re?ea (sunt echipate cu m??ti, m?nu?i, ochelari ?i echipamente de protec?ie), iar în cazul interven?iilor la locurile de consum în care se afl? persoane în izolare, respectiv carantin?, vor fi înso?ite de echipe ISU/ DSP ?i vor aplica o procedur? special?. Totodat?, electricienii DEO ?i cei ai prestatorilor vor prezenta la cerere, legitima?iile ?i ordinele de serviciu.  Legat de reintegrarea personalului DEO ?i reluarea activit??ii în form? tradi?ional?, la birou, operatorul a implementat o serie de m?suri de protec?ie suplimentare:
 • Reintegrarea personalului în cl?dirile DEO se va realiza etapizat, pân? la finalul lunii iunie, 1/3 din angaja?i urmând s? revin? la activitatea tradi?ional?;
 • Fiecare angajat va primi materiale de protec?ie (m??ti, m?nu?i) pentru fiecare zi în care î?i va desf??ura activitatea de la birou;
 • Accesul în cl?dirile DEO este restric?ionat pentru ter?i;
 • Nu vor fi efectuate deplas?ri de serviciu între diferite sedii DEO/ localit??i;
 • Angaja?ii vor purta m??ti ?i m?nu?i de protec?ie în spa?iile comune ?i vor respecta regulile de igien? ?i distan?are;
 • La intrarea în cl?dirile DEO, angaja?ilor li se va m?sura temperatura ?i vor fi direc?iona?i c?tre zonele de dezinfectare ?i igienizare a mâinilor;
 • Deplas?rile în interiorul cl?dirilor DEO vor fi limitate iar întâlnirile vor fi înlocuite cu tele sau videoconferin?e.

copyright © 2021 mesagerul.ro