BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Distribu?ie Oltenia: În Teleorman, 101 cazuri în care exist? suspiciunea de consum ilicit de energie electric?

Distribu?ie Oltenia: În Teleorman, 101 cazuri în care exist? suspiciunea de consum ilicit de energie electric?

Distribu?ie Oltenia a organizat un num?r de 5767 ac?iuni pentru prevenirea ?i combaterea fenomenului de racordare ilegal? la re?eaua de distribu?ie a energiei electr
Distribu?ie Oltenia a organizat un num?r de 5767 ac?iuni pentru prevenirea ?i combaterea fenomenului de racordare ilegal? la re?eaua de distribu?ie a energiei electrice în intervalul ianuarie - martie 2020. Fenomenul prezint? un risc ridicat de incendii, daune materiale ?i pierderi de vie?i omene?ti ?i are impact direct asupra calit??ii aliment?rii cu energie electrica a consumatorilor. Peste 5767 cazuri în care au existat suspiciuni de consum ilicit de energie au fost verificate în perioada ianuarie - martie 2020. Sustragerea energiei electrice din re?eaua de joasa tensiune reprezint? un risc atât pentru cei care se racordeaz? în mod ilegal, cât ?i pentru consumatorii din vecin?tate. Orice interven?ie neautorizat?, precum ?i utilizarea unor instala?ii improvizate, pot genera oricând accidente grave sau incendii, ducând la pierderi de vie?i omene?ti ?i daune materiale semnificative. În plus, consumul fraudulos de energie influen?eaz? calitatea serviciilor, determin? varia?ii de tensiune ?i întreruperi ale alimentarii cu energie electric?, provocând astfel disconfort mai ales pentru persoanele care consum? energie electric? având contracte încheiate de furnizare a energiei electrice ?i respectând prevederile legale in vigoare. Sustragerea de energie constituie infrac?iune de furt ?i se pedepse?te conform legilor în vigoare În baza articolului 228 din Codul Penal ?i a Legii nr. 123/2012 "Legea energiei electrice", men?ion?m: “(1) Deteriorarea, modificarea f?r? drept sau blocarea func?ion?rii echipamentului de m?surare a energiei electrice livrate ori modificarea f?r? drept a componentelor instala?iilor energetice constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend?. (2) Executarea sau folosirea de instala?ii clandestine în scopul racord?rii directe la re?ea sau pentru ocolirea echipamentelor de m?surare constituie infrac?iune ?i se pedepse?te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend?.” Distribu?ie Oltenia va realiza controale periodice pe teren, consumatorul trebuie s? verifice periodic propriul sistem  Departamentele specializate din cadrul Distribu?ie Oltenia organizeaz? ac?iuni în colaborare cu organele de specialitate ale Poli?iei pe linia prevenirii ?i combaterii caracterului infrac?ional al faptelor. În caz de suspiciune de sustragere de energie electric?, de deteriorare, modificare, blocare a func?ionarii echipamentului de m?surare a energiei electrice, modificare a componentelor instala?iilor energetice, executare sau folosire de instala?ii clandestine în scopul racord?rii directe la re?ea sau pentru ocolirea echipamentelor de m?surare, sunt sesizate organele de urm?rire penal? competente. Subliniem de asemenea necesitatea verific?rii periodice a func?ion?rii grupului de m?surare a energiei electrice ?i informarea de urgen?? a operatorului de distribu?ie, prin canalele existente telefonic, apeland oricare dintre numerele de telefon:  0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 ?i prin email, la adresa distributie@distributieoltenia.ro în cazul în care se observ? orice nereguli privind func?ionarea acestuia.    În cele 7 jude?e în care opereaz? Distribu?ie Oltenia au fost verificate 5767 locuri de consum ?i au fost identificate 628 cazuri în care au existat suspiciuni de consum ilicit de energie electric?, împ?r?ite dup? cum urmeaz?:  
  • Arge? – 137 cazuri
  • Dolj – 147 cazuri
  • Gorj – 13 cazuri
  • Mehedin?i – 50 cazuri
  • Olt – 133 cazuri
  • Teleorman – 101 cazuri
  • Vâlcea – 47 cazuri
Este în interesul ?i beneficiul consumatorilor s? sesizeze cazurile de consum fraudulos de energie, pentru ca aceste situa?ii, d?un?toare în primul rând consumatorilor corec?i, s? poat? fi stopate. Toate sesiz?rile primite din partea clien?ilor, precum ?i identitatea acestora sunt confiden?iale pe tot parcursul ac?iunilor departamentului specializat. Pentru mai multe informatii despre gestionarea suspiciunilor de interven?ii neautorizate în instala?iile operatorului de distribu?ie, pute?i accesa website-ul www.distributieoltenia.ro.  

copyright © 2020 mesagerul.ro