Mesagerul.ro

Distribu?ie Oltenia: Întreruperi programate în jude?ul Teleorman

Distribu?ie Oltenia execut? lucr?ri programate în re?elele electrice pentru cre?terea gradului de siguran?? ?i continuitate în alimentarea cu energie electric? a c

Distribu?ie Oltenia: Întreruperi programate în jude?ul Teleorma

Distribu?ie Oltenia execut? lucr?ri programate în re?elele electrice pentru cre?terea gradului de siguran?? ?i continuitate în alimentarea cu energie electric? a consumatorilor, precum ?i a îmbun?t??irii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribu?ie Oltenia anun?? întreruperea furniz?rii energiei electrice la consumatorii casnici ?i agen?ii economici, astfel: Lucr?rile pot fi reprogramate în situa?ia în care condi?iile meteo sunt nefavorabile. Informa?ii actualizate despre programul acestor lucr?ri pentru s?pt?mâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.   Distribu?ie Oltenia avertizeaz?: ATEN?IE! Constituie pericol iminent de electrocutare urm?toarele ac?iuni întreprinse de persoane neautorizate:
  • intrarea în posturile de transformare;
  • urcarea pe stâlpii de sus?inere ai re?elelor electrice;
  • înlocuirea siguran?elor electrice în posturile de transformare, cutii de distribu?ie, ni?ele ?i firidele de la case ?i blocuri de locuin?e.
Deficien?ele în alimentarea cu energie electric? ce afecteaz? re?elele electrice din jude?ul Teleorman pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribu?ie la unul dintre numerele de telefon:
  • Info Tel 0800 500 000 - num?r de telefon gratuit în orice re?ea;
  • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în re?eaua na?ional?.
Utilizând doar codul locului de consum* ?i num?rul de telefon, utilizatorii re?elelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electric?, dup? aproximativ 20 de secunde de a?teptare f?r? a mai intra in contact cu un operator. * Codul locului de consum se afla pe factura de energie electric? ?i începe cu 005.

copyright © 2022 mesagerul.ro