Mesagerul.ro

DSVSA Teleorman. Aproximativ 4,5 miliarde de lei, valoarea desp?g

DSVSA Teleorman. Aproximativ 4,5 miliarde de lei, valoarea desp?g

La aceast? dat?, Pesta Porcin? African? (PPA) evolueaz? în 254 de localit??i din 28 de jude?e, cu un num?r de 709 focare (dintre care 11 focare în exploata?ii com

La aceast? dat?, Pesta Porcin? African? (PPA) evolueaz? în 254 de localit??i din 28 de jude?e, cu un num?r de 709 focare (dintre care 11 focare în exploata?ii comerciale ?i 4 focare în exploata?ii de tip A). Num?rul focarelor active se afl? în sc?dere fa?? de precedenta actualizare a situa?iei. În alte 7 jude?e au fost diagnosticate doar cazuri la mistre?i. De la prima semnalare a prezen?ei virusului PPA în România, pe data de 31 iulie 2017, ?i pân? în prezent, au fost elimina?i 540.591 de porci afecta?i de boal? ?i au fost diagnosticate 2.379 de cazuri la mistre?i.

În total au fost stinse 2.145 de focare, dintre care 164 de focare în jude?ul Teleorman.

Conform ANSVSA, în momentul de fa??, în jude?ul Teleorman se mai înregistreaz? 227 de focare în gospod?riile popula?iei ?i 537 de cazuri la mistre?i.

Pân? în data de 10.12.2019, la nivel na?ional au fost desp?gubi?i 13.701 de proprietari, valoarea total? a pl??ilor fiind de 330.659.590 de lei.

Cât prive?te situa?ia din jude?, au fost pl?tite desp?gubiri pentru 1.412 de exploata?ii dintr-un total de 1.413 de exploata?ii în valoare de 4.499.650 de lei.

Evolu?ia bolii este în permanent? monitorizat?, prin examene clinice ?i de laborator, iar zilnic se analizeaz? situa?ia existent?, se aplic? m?suri ?i se întreprind ac?iuni în func?ie de circumstan?e.

ANSVSA solicit? sprijinul ?i în?elegerea cet??enilor pentru respectarea acestor m?suri, având în vedere gravitatea bolii ?i consecin?ele economice grave generate de apari?ia ei.

Ac?iunile autorit??ilor sunt conjugate ?i întreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boal?, pentru a le lichida cât mai rapid ?i pentru a împiedica r?spândirea bolii.

Orice suspiciune de boal? trebuie anun?at? imediat medicului veterinar sau DSVSA jude?ean?.

Pentru a împiedica r?spândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate ?i neutralizate, iar proprietarii vor fi desp?gubi?i de c?tre stat, în condi?iile prev?zute de legisla?ie.

Facem precizarea c? pesta porcin? african? nu afecteaz? oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmboln?vire pentru oameni, acest virus având, îns?, impact la nivel economic ?i social.

copyright © 2021 mesagerul.ro