Mesagerul.ro

Elevii ?colii Gimnaziale nr. 2, din ora?ul Videle, înva?? s? devin? cet??eni activi!

Elevii ?colii Gimnaziale nr. 2, din ora?ul Videle, înva?? s? devin? cet??eni activi!

În perioada octombrie-decembrie 2019, la ?coala Gimnazial? nr. 2 Videle se desf??oar? proiectul ” Azi elev informat, mâine cet??ean activ!",  o form? de edu

În perioada octombrie-decembrie 2019, la ?coala Gimnazial? nr. 2 Videle se desf??oar? proiectul ” Azi elev informat, mâine cet??ean activ!",  o form? de educa?ie civic? cu caracter non-formal. Aproximativ 160 de elevi din înv???mântul gimnazial  sunt informa?i cu privire la modalit??ile de participare la via?a ?colii, a comunit??ii. Ei sunt pu?i în situa?ii de înv??are prin care î?i folosesc  cuno?tin?ele dobândite pentru a propune  solu?ii la problemele pe care le identific?, în cadrul unor proiecte prezentate  profesorilor, a p?rin?ilor, membrilor comunit??ii.  Cei mai buni dintre ei vor beneficia de o vizit? în cursul lunii decembrie la Palatul Parlamentului Bucure?ti, prin intermediul c?reia vor avea posibilitatea s? afle mai multe lucruri despre cum func?ioneaz? statul democratic ?i principiul separa?iei puterilor în stat. Proiectele propuse ?i rezultatele proiectului vor fi cuprinse într-o bro?ur? care va fi distributit? ca resurs? educa?ional? deschis?.

Beneficiarii direc?i ai acestui proiect sunt cei 160 de elevi  din înv???mântul gimnazial ai ?colii Gimnaziale nr. 2 Videle, dar ?i p?rin?ii ?i comunitatea local?. Proiectul contribuie la formarea unor viitori cet??eni activi ?i responsabili,  la cre?terea calit??ii activit??ii educative din ?coal?, la eficientizarea parteneriatului ?oal?- familie- comunitate.

Proiectul ” Azi elev informat, mâine cet??ean activ!",  beneficiaz? de o finan?are în cadrul programului Start ONG, program lansat de Kau?and România ?i implementat de Asocia?ia Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educa?ie, s?n?tate, mediu, social ?i cultural. Valoarea total? a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simpli?cat instrument de ?nan?are comunitar? destinat ONG-urilor tinere si institutiilor non-administrative.

Profesor coordonator, Iorga Monica

copyright © 2020 mesagerul.ro