Mesagerul.ro

Finan?ele Publice Teleorman: Facilit??i la plata chiriei, în anumite condi?ii, pe perioada st?rii de urgen??

Finan?ele Publice Teleorman: Facilit??i la plata chiriei, în anumite condi?ii, pe perioada st?rii de urgen??

Chiria?ii: operatori economici, practican?i ai profesiilor liberale, entit??ile juridice de drept privat a c?ror activitate a fost întrerupt? sau ale c?ror venituri
Chiria?ii: operatori economici, practican?i ai profesiilor liberale, entit??ile juridice de drept privat a c?ror activitate a fost întrerupt? sau ale c?ror venituri sau încas?ri au sc?zut cu cel pu?in 15% în luna martie 2020 fa?? de media ultimului an calendaristic, precum ?i persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada st?rii de urgen??, pot am?na, f?r? plata de accesorii (dobânzi ?i penalit??i), plata chiriei. Plata chiriei c?tre proprietari va fi efectuat? de organul fiscal teritorial competent, la cererea chiria?ilor (chiria?ii vor depune o documenta?ie inclusiv prin e-mail). Pot face cerere de plat? proprietarii care îndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
  1. a) chiria lunar? specificat? în actul adi?ional (de amânare a pl??ii) este mai mic? sau egal? cu chiria lunii februarie 2020;
  2. b) valoarea chiriei lunare este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici ?i 2.000 lei pentru persoanele fizice (necomercian?i).
Chiria?ii vor fi obliga?i s? pl?teasc? chiriile lunare c?tre organul fiscal teritorial competent care a achitat aceste chirii proprietarilor. Plata c?tre organul fiscal se va face e?alonat, în rate egale, dup? perioada în care plata a fost amânat?, pân? la 31 decembrie 2020. Facilit??ile de mai sus vizeaz? perioada st?rii de urgen??, precum ?i luna urm?toare celei în care a încetat starea de urgen?? (15 martie – 30 iunie). Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1)-(3) din Codul fiscal, în anul 2020, nu sunt venituri impozabile veniturile din chirii aferente lunilor martie-decembrie, în situa?ia în care proprietarii reduc chiria lunar? perceput? cu cel pu?in 30% fa?? de chiria lunii februarie 2020. Veniturile scutite nu intr? în calculul plafonului pentru plata contribu?iei de asigur?ri sociale de s?n?tate (CASS). Pentru proprietarii pl?titori de impozit pe profit ?i de impozit pe veniturile microîntreprinderilor veniturile din chirii sunt impozabile doar în propor?ie de 80%, în situa?ia în care chiria se reduce cu cel pu?in 20% fa?? de chiria lunii februarie 2020.

copyright © 2020 mesagerul.ro