Mesagerul.ro

Grupul CEZ în România doneaz? 795.152 de lei comunit??iilor din 9 jude?e. Spitalul din Alexandria va primi echipamente de protec?ie

Grupul CEZ în România doneaz? 795.152 de lei comunit??iilor din 9 jude?e. Spitalul din Alexandria va primi echipamente de protec?ie

CEZ alimenteaz? re?eaua sa de #energiepentrubine, implicându-se activ în lupta împotriva COVID-19, cu dona?ii de echipamente medicale ?i hran? pentru sprijinirea

CEZ alimenteaz? re?eaua sa de #energiepentrubine, implicându-se activ în lupta împotriva COVID-19, cu dona?ii de echipamente medicale ?i hran? pentru sprijinirea celor mai vulnerabile categorii de oameni (personalul medical din spitale ?i persoanele vârstnice) din jude?ele Cara?-Severin, Constan?a, Arge?, Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt, Teleorman ?i Vâlcea.  

Crucea Ro?ie Român?, Unifarm, Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Craiova ?i Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Târgu Jiu sunt entit??ile care vor fi sprijinite de Grupul CEZ în România.

Cei 795.152 de lei, dona?i de CEZ, se vor transforma în alimente de baz? pentru b?trânii din Oltenia ?i par?ial Muntenia, prin colaborarea cu Crucea Ro?ie filialele Arge?, Gorj, Dolj, Mehedin?i, Vâlcea, Olt ?i Teleorman, echipamente de protec?ie pentru personalul medical din toate cele 9 jude?e în care compania î?i desf??oar? activitatea, în parteneriat cu Unifarm, achizi?ia unor echipamente de protec?ie, produse sanitare ?i recondi?ionarea unor instrumente medicale, în beneficiul pacien?ilor Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen?? din Craiova ?i achizi?ia unui aparat de testare COVID -19 ?i a unor seturi de teste pentru Spitalul Jude?ean de Urgen?? Târgu Jiu.

 „Comunitatea a fost întotdeauna în centrul activit??ii noastre iar în aceast? perioad?, mai mult ca oricând, ?inem s?-i oferim sprijinul nostru. R?mânem la fel de implica?i ?i responsabili pentru structurile de furnizare, produc?ie ?i distribu?ie de energie pe care le oper?m care creeaz? nu doar o re?ea opera?ional?, ci ?i una de #energiepentrubine. Ne bucur?m s? putem oferi din energia noastr? comunit??ii, partenerilor, clien?ilor ?i colegilor care ne demonstreaz? zilnic c? #energiavinedelaoameni”, a declarat Ondrej Safar, Country Manager CEZ România.

 Alimente de baz? pentru 1750 de vârstnici vulnerabili în perioada S?rb?torilor Pascale

Anul acesta, gesturile de apropiere, vizitele ?i timpul petrecut al?turi de seniori trebuie înlocuite cu ac?iuni responsabile menite s?-i protejeze ?i s? le ofere confort. În apropierea S?rb?torilor Pascale, Grupul CEZ în România va oferi alimente de baz? pentru 1750 de vârstnici, alimente ce vor fi distribuite prin intermediul partenerului Crucea Ro?ie Român? - filialele Arge?, Gorj, Dolj, Vâlcea, Mehedin?i, Teleorman ?i Olt, dar ?i cu sprijinul birourilor sociale ale prim?riilor din comunitatea CEZ. În total, la nivel regional vor fi acordate peste 17 500 kg de alimente în valoare de cca. 171 500 lei. Beneficiarii sunt persoane vârstnice de peste 65 de ani, f?r? familie, cu probleme medicale ?i sociale, iar pachetele alimentare le vor asigura hrana necesar? nu doar de s?rb?tori, ci ?i pentru urm?toarele dou? s?pt?mâni.

„Fidel? misiunii sale umanitare, Crucea Ro?ie Român? este greu încercat? în aceste zile ?i lupt? pentru a face fa?? nevoilor persoanelor vulnerabile, b?trânilor singuri ?i f?r? posibilit??i materiale. De aceea, apreciem spiritul de solidaritate uman? de care au dat dovad? partenerii no?tri de la CEZ”, au afirmat într-o declara?ie comun? reprezentan?ii filialelor Crucea Ro?ie (Arge?, Gorj, Dolj, Vâlcea, Mehedin?i, Olt ?i Teleorman).

Echip?m eroii din prima linie de lupt? împotriva COVID- 19 din cele 9 jude?e CEZ

Colaborarea Grupului CEZ în România cu partenerul comercial Unifarm se va materializa în perioada imediat urm?toare prin achizi?ia de m??ti ?i combinezoane pentru cadrele medicale din spitalele jude?ene din urm?toarele re?edin?e de jude?:

  • Re?i?a – 53 190 lei;
  • Constan?a – 53 190 lei;
  • Slatina – 53 190 lei;
  • Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea ?i Craiova – 159 570 lei;
  • Drobeta Turnu Severin, Alexandria ?i Pite?ti – 159 570 lei.

Valoarea total? a dona?iei este de 478 710 lei.

„Unifarm se al?tur? campaniei de donare de materiale de protec?ie c?tre spitale, ini?iat? de Grupul CEZ în România. Ne bucur?m s? sprijinim astfel de ini?iative”, au declarat reprezentan?ii Unifarm.

Echipamente medicale noi ?i echipamente recondi?ionate pentru dou? dintre institu?iile medicale mari din ?ar?: Spitalele Jude?ene de Urgen?? din Craiova ?i Târgu Jiu

Sectorul medical s-a num?rat întotdeauna printre beneficiarii proiectelor de responsabilitate social? derulate de Grupul CEZ în România în cei 15 ani de când activeaz? în pia?a româneasc?. Actul medical trebuie s? r?mân? unul de calitate cu atât mai mult în timpul unei pandemii. Pe lâng? priceperea medicilor, echipamentele medicale joac? un rol crucial pentru pacien?ii din spitale.

Astfel, una dintre dona?iile CEZ se va concretiza prin intermediul Asocia?iei pentru Chirurgie Toracic? Moderna în Craiova, cu ajutorul c?reia Sec?ia de Chirurgie Toracic? a Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen?? din Craiova va beneficia de:

  • un sistem de producere ap? steril? pentru instrumentarul endoscopic (bronhoscopie) ?i chirurgical, în valoare estimat? de 7 260 lei;
  • repararea videobronhoscopului Olympus – cost estimativ de 9 680 lei; aparatul deserve?te 5 jude?e ale Olteniei (2,5 milioane locuitori), dar este utilizat frecvent ?i pentru pacien?ii din alte zone ale ??rii (jude?ele Alba, Teleorman, Constan?a, Ialomi?a, Bucure?ti, Bra?ov); Echipamentul este utilizat anual în medie de 200 pacien?i, salvând via?a a jum?tate dintre ei în fiecare an;
  • echipamente de protec?ie pentru personalul medical, cate 1000 de buc??i m??ti, viziere, halate chirurgicale, combinezoane, ochelari) – cost estimativ 14 530 lei;
  • aproximativ 300 de materiale sanitare pentru urgen?e (fire de sutur?, comprese, pansamente, medicamente, staplere chirurgicale) – cost estimativ 17 036 lei.

„Acest parteneriat constituie un sprijin imens pentru îndeplinirea obiectivelor actuale în contextul pandemiei cu Covid-19 pentru: protejarea personalului medical ?i a pacien?ilor, continuarea activit??ii operatorii în condi?ii de maxim? siguran??, dar ?i pentru sprijinirea pacien?ilor afla?i în dificultate financiar? pentru continuarea tratamentului dup? externare”, a declarat Conf. Univ. Dr. Alin-Drago? Demetrian, ?eful Clinicii de Chirurgie Toracic? a Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen?? Craiova.

Un alt spital important din Oltenia, Spitalul Jude?ean de Urgen?? Târgu Jiu va beneficia în perioada imediat urm?toare de sprijin financiar pentru achizi?ia unui laborator (aparat) de testare în mas? COVID-19 de tip PCR (care poate fi folosit pentru diagnosticul mai multor boli infec?ioase), precum ?i de 1000 de teste COVID-19, prin intermediul dona?iei efectuate de Grupul CEZ în România c?tre Asocia?ia Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017. Investi?ia total? este de 96 436 lei.

 Direc?ia Comunicare ?i Marketing

CEZ România

 Despre Grupul CEZ în România

Grupul CEZ în România este reprezentat prin 10 companii – Distribu?ie Energie Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power, CEZ ESCO România.

Grupul CEZ este prezent pe pia?a româneasc? înc? din anul 2005, odat? cu preluarea companiei de distribu?ie a energiei electrice Electrica Oltenia SA.

Dup? procesul de separare a activit??ilor (unbundling) încheiat cu succes în anul 2017, Distribu?ie Energie Oltenia (fost? CEZ Distribu?ie) asigur? alimentarea cu energie electric? a ?apte jude?e: Arge?, Dolj, Gorj, Mehedin?i, Olt, Teleorman ?i Vâlcea.

CEZ Vânzare este principalul furnizor de energie electric? din sud-vestul României, dar ?i furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clien?i casnici ?i industriali care dep??este 1,3 milioane de clien?i.

Grupul CEZ de?ine în România ?i cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, în zona Dobrogea, la Fântânele, Cogealac ?i Gr?dina. Parcul Eolian a însemnat o investi?ie de 1,1 miliarde euro ?i contine 240 de turbine eoliene cu o putere total? instalat? de 600 MW. Întreaga capacitate a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pus? în func?iune la sf?r?itul anului 2012.

Totodat?, începând cu 2011, Grupul CEZ în România de?ine în portofoliul s?u sistemul hidroenergetic de lâng? Re?i?a, jude?ul Cara?-Severin, format din 4 microhidrocentrale (Grebla, Cr?inicel 1, Cr?inicel 2 ?i Breazova) ?i amenaj?rile hidro aferente de la Trei Ape, Gozna, V?liug ?i Secu. Grupul CEZ a investit în reabilitarea complexului de hidrocentrale de la Re?i?a în scopul cre?terii eficien?ei, capacitatea de produc?ie ridicându-se de la 18MW la circa 22 MW dup? finalizarea procesului de modernizare.

 

Începand cu 2018, CEZ ESCO România ofera solu?ii de eficien?? energetic? în sectorul privat. Compania ofer? servicii complete, de la consultan?? la proiectare, de la management de proiect, la implementare proiectelor energetice complexe (solu?ii de înc?lzire, de r?cire ?i/ sau alimentare cu energie).

copyright © 2020 mesagerul.ro