Mesagerul.ro

?Guvernul PNL: Cine sunt mini?trii propu?i de premierul desemnat Ludovic Orban

?Guvernul PNL: Cine sunt mini?trii propu?i de premierul desemnat Ludovic Orban

GPremierul desemnat Ludovic Orban a prezentat joi, 24 octombrie, liberalii care urmeaz? s? fac? parte din viitorul Guvern, care va avea 16 ministere. Vicepremier

GPremierul desemnat Ludovic Orban a prezentat joi, 24 octombrie, liberalii care urmeaz? s? fac? parte din viitorul Guvern, care va avea 16 ministere.

 • Vicepremier – Raluca Turcan
 • Ministerul Finan?elor Publice – Florin Cî?u
 • Ministerul Afacerilor Interne – Ion Marcel Vela
 • Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu
 • Ministerul Justi?iei – C?t?lin Predoiu
 • Ministerul Luc?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei – Ion ?tefan
 • Ministerul Ap?r?rii – Nicolae Ionel Ciuc?
 • Ministerul S?n?t??ii – Victor Costache
 • Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii – Monica Cristina Anisie
 • Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri – Virgil Popescu
 • Ministerul Muncii – Violeta Alexandru
 • Ministerul Mediului – Costel Alexe
 • Ministerul Transporturilor Infrastructurii ?i Comunica?iilor – Lucian Bode
 • Ministerul Agriculturii – Adrian Oros
 • Ministerul Fondurilor Europene – Ioan Marcel Bolo?
 • Ministerul Culturii – Bogdan Gheorghiu
 • Ministerul Tineretului ?i Sportului – Ionu? Stroe

Cine sunt ?i ce recomand?ri au persoanele nominalizate s? fac? parte din Guvernul PNL?

Vicepremier Raluca Turcan:

Raluca Turcan va avea în coordonare Fondurile Europene, Dezvoltarea, Educa?ia, S?n?tatea, Munca, Tineret ?i Sport ?i Justi?ie.

Lider al grupului Parlamentar PNL din Camera Deputa?ilor, pre?edinte PNL Sibiu ?i prim-vicepre?edinte PNL.  S-a remarcat de-a lungul anilor ca un om politic activ, responsabil ?i foarte implicat. Proiectele promovate de deputatul Raluca Turcan au urm?rit:

- Reducerea abandonului ?colar prin m?suri pro-active precum ”?coal? dup? ?coal?”, alimenta?ie diversificat? în ?coli, transportul elevilor ?i profesorilor.

- Înt?rirea înv???mântului profesional-dual, buna calificare a profesorilor;

- Diminuarea infla?iei prin eliminare supra-accizei la carburan?i, a supra-impozit?rii contractelor de munc? part-time;

- Reducerea birocra?iei pentru sprijinirea mediului de afaceri;

- Ap?rarea independen?ei justi?iei ?i a siguran?ei cet??eanului;

- Asigurarea dreptului de vot pentru românii din afara ??rii.

La Sibiu a sprijinit atragerea de fonduri pentru construc?ia de gr?dini?e, pentru reabilitarea ?i dotarea ?colilor ?i liceelor, a spitalului jude?ean, s-a implicat în campanii de ajutorare ?i donare de fonduri pentru persoane aflate în risc social.

Ministerul Finan?elor Publice – Florin Cî?u

Absolvent al Grinnell College din SUA, masterand în economie în cadrul Iowa State University (2002) ?i doctorand al Iowa State University. Profesionist în economie - finan?e datorit? experien?ei vaste pe care a ob?inut-o ca economist în cadrul B?ncii Na?ionale a Noii Zeelande (2001-2003) ?i în cadrul B?ncii Europene de Investi?ii (2003-2005). În România, a fost economist ?ef (2006-2007) la ING Bank, ?ef al departamentului pie?e financiare (2007-2011). În 2016 a fost ales senator pe listele PNL. În prezent este liderul senatorilor PNL, membru în Comisia pentru buget, finan?e, activitate bancar? ?i pia?? de capital (din 1 februarie 2018) ?i al Comisiei pentru afaceri europene (24 septembrie 2018).

Ministerul Afacerilor Interne – Ion Marcel Vela

Senatorul liberal a fost pre?edintele Comisiei pentru ap?rare, ordine public? ?i siguran?? na?ional?, de la Senat, în perioada februarie - septembrie 2018. Din acest? postur? a convocat audieri ?i a solicitat, de nenum?rate ori, ca dosarul violen?elor de la protestul Diasporei din Bucure?ti s? fie desecretizat. A fost ales de trei ori primar al municipiului Caransebe?, din 2004 pân? în 2016. De asemenea, a primit titlul de "Lupt?tor cu rol determinant in Revolu?ia din Decembrie 1989" din partea pre?edintelui României Klaus Iohannis.

Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu

Diplomat de carier?, ministrul Afacerilor Externe în perioada 24 noiembrie 2014 ?i 17 noiembrie 2015 ?i consilier preziden?ial pentru politic? extern? la data de 6 mai 2016. Bogdan Aurescu a fost coordonatorul echipei care a reprezentat România în procesul cu Ucraina privind delimitarea maritim? în Marea Neagr?, verdictul fiind unul favorabil. 9700 km² de platou continental ?i zon? economic? exclusiv? au revenit României, adic? 79,34% din zona aflat? în disput?.

În perioada 2010-2011 a fost negociator-?ef pentru România al Acordului româno-american privind ap?rarea antirachet? ?i al Declara?iei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre România ?i SUA.

Ministerul Justi?iei – C?t?lin Predoiu

Avocat ?i doctor în drept, ministru al Justi?iei în perioada 2008 ?i 2012. C?t?lin Predoiu a coordonat redactarea noului Cod Penal ?i a noului Cod de Procedur? Penal?. Prin noua legisla?ie penal? au fost în?sprite pedepsele pentru mai multe infrac?iuni. De altfel, codurile întocmite de C?t?lin Predoiu  ca ministru al Justi?iei au fost atacate, în ultimii trei ani de zile, de PSD, social-democra?ii votând mai multe modific?ri menite s? ?ubrezeasc? legisla?ia penal? ?i s? îi salveze pe infractori. Totodat?, C?t?lin Predoiu a redactat actul normativ pe baza c?ruia Agen?ia Na?ional? de Integritate ?i-a repornit activitatea, dup? ce vechea lege fusese declarat? neconstitu?ional?.

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei – Ion ?tefan

Deputatul liberal de Vrancea a decis s? intre în politic? dup? ce a coordonat o afacere privat? de succes, cu profit de milioane de euro. A absolvit Institutul de Marin? Civil? (IMC) - Inginer Electromecanic, iar la Camera Deputa?ilor activeaz? în Comisiile pentru industrii ?i servicii ?i Comisia pentru buget, finan?e ?i b?nci. Ion ?tefan este cel care a ini?iat proiectul de lege care prevede c? angaja?ii din mediul privat vor putea primi al 13-lea ?i al 14-lea salariu. Este o solu?ie european? de participare a angaja?ilor la profitul companiilor, iar acest profit s? fie o compensa?ie pentru munca depus?. Proiectul, care se afl? în dezbatere parlamentar?, le va da posibilitatea salaria?ilor din mediul privat s? primeasc? aceste beneficii, 20% din cheltuielile salariale urmând s? fie deduse din impozitul pe profit.

Ministerul Ap?r?rii – Nicolae Ionel Ciuc?

Militar de carier?, ?ef al Statului Major al Armatei, care a participat la numeroase misiuni militare în afara ??rii, precum Irak, Afganistan sau Bosnia. Între anii 2001 ?i 2004 a fost comandantul Batalionului 26 Infanterie, cu care a participat la Misiunea Enduring Freedom I, Afganistan (2002-2003) ?i Antica Babilonia, Irak (2004). La finalul anului 2018, ministrul Ap?r?rii Gabriel Le? (PSD) a încercat s?-l schimbe din func?ia de ?ef al Statului Major, dar pre?edintele Klaus Iohannis a decis s? îi prelungeasc? mandatul. Situa?ia a fost dezb?tut? de instan??, care a dat câ?tig de cauz? Administra?iei Preziden?iale.

Ministerul S?n?t??ii – Victor Costache

Renumit chirurg cardiovascular, absolvent al Facult??ii de Medicin? din Ia?i, cu reziden?iat f?cut în Fran?a. Victor Costache a practicat chirurgia cardiac? la Institutul Inimii din Quebec, la spitalele universitare din Grenoble ?i Toulouse ?i a fost coordonatorul serviciului public din Annecy. În prezent conduce Sec?ia de Chirurgie Cardiovascular? ?i Toracic? a Spitalului European Polisano din Sibiu.

De asemenea, de numele lui Victor Costache sunt legate primele interven?ii pe cord deschis realizate la Sibiu, înfiin?area unui centru de excelen?? în Chirurgia Cardiac? Minim Invaziv?, singurul din Transilvania, dar ?i nenum?rate opera?ii efectuate în premier? mondial?, european? sau na?ional?:

?? prima opera?ie la nivel mondial de înlocuire a valvei mitrale prin abord minim invaziv cu tehnologia de sutur? automat?

?? primul caz din Europa de înlocuire endoscopic? a valvei aortice cu tehnologia de sutur? automat?

?? prima plastie mitral? endoscopic? realizat? cu ajutorul dispozitivului de ultim? genera?ie Memo 4D, din Europa de Est

Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii – Monica Cristina Anisie

Este expert ?n domeniul educa?iei na?ionale ?i profesor de Limba ?i literatura român? la una dintre cele mai bune institu?ii de ?nv???mânt din ?ar?, Colegiul Na?ional de Informatic? ”Tudor Vianu” din Bucure?ti. A fost inspector general adjunct la Inspectoratul ?colar Bucure?ti (2009-2011), secretar general adjunct la Ministerul Educa?iei (2011-2012), consilier ?n cadrul Administra?iei Preziden?iale (2012-2014), Director Direc?ia Inspec?ie ?colar? ?n Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Cercet?rii ?tiin?ifice (2014-2016), secretar de stat ?n guvernul tehnocrat (2016 - 2017) ?i apoi din nou consilier ?n cadrul Administratiei Prezidentiale. Monica Anisie este i coordonatorul Comisiei de Educa?ie pentru Înv???mânt Preuniversitar a PNL ?i organizeaz?, periodic, dezbateri pe tema educa?iei în cadrul proiectului “România Educat?” ini?iat de pre?edintele Klaus Iohannis.

Ministerul Economiei, Energiei ?i Mediului de Afaceri – Virgil Popescu

Doctor în ?tiin?e economice, conferen?iar universitar la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie ?i Administrarea Afacerilor ?i vicepre?edinte al Comisiei pentru Industrii ?i Servicii din Camera Deputa?ilor. Are diplom? de inginer ob?inut? la Facultatea de Automatic? din Bucure?ti. A fost secretar de stat la ministerul Economiei în perioada noiembrie 2013-februarie 2014 ?i în perioada 2007-2008 secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din cadrul Guvernului.

Ca vicepre?edinte al Comisiei pentru Industrii ?i Servicii din Camera Deputa?ilor a reu?it s? modifice o serie de legi pentru a ajuta administra?iile locale s? realizeze, mai u?or, extinderea re?elei de gaz metan. Printre acestea se num?r? legea 167/2018 de modificare a legii Energiei electrice ?i a gazelor naturale care permite concesionarea c?tre administra?iile locale a distribu?iei de gaze naturale c?tre popula?ie.

Ministerul Muncii – Violeta Alexandru

Una dintre cele mai cunoscute activiste din societatea civil?. Fost director executiv al Asocia?iei Pro Democra?ia, fondator ?i director al Institutului pentru Politici Publice. În 2015 a f?cut pasul în politic? ?i a devenit membru al guvernului tehnocrat, de?inând portofoliul de Ministru pentru Consultare Public? ?i Dialog Civic.

Violeta Alexandru s-a remarcat prin transparentizarea activit??ii Guvernului ?i lobby-ul constant pentru implementarea principiilor bunei guvern?ri. La începutul mandatului de ministru, informa?iile publice erau comunicate în propor?ie de 25% ?n plan local ?i 40% ?n plan central, iar spre finalul mandatului rata comunic?rii crescuse la 90%. În 2017, s-a înscris în Partidul Na?ional Liberal devenind consilierul pentru “bun? guvernare” al pre?edintelui Ludovic Orban. Anul acesta, a devenit pre?edinte al PNL Bucure?ti, lansând un amplu program de reformare a filialei ?i deschidere fa?? de cet??eni ?i societatea civil? din Bucure?ti.

Ministerul Mediului – Costel Alexe

Cel mai tân?r ministru al cabinetului Ludovic Orban este vicepre?edinte al Comisiei de Mediu din Camera Deputa?ilor. A absolvit Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Facultatea de Geografie.  A fost membru fondator al Ligii Studen?ilor la Geografie ?i primul pre?edinte ales al Ligii Studen?ilor la Geografie. Costel Alexe este doctor ?n climatologie ?i un ecologist convins. ?i-a propus ca obiective principale stoparea defri??rilor ilegale, ini?ierea celui mai amplu proiect de re?mp?durire a României ?i consolidarea colabor?rii dintre institu?iile subordonate Ministerului Mediului ?i societatea Civil?.

Ministerul Transporturilor Infrastructurii ?i Comunica?iilor – Lucian Bode

Deputatul liberal este pre?edintele Comisiei pentru transporturi ?i infrastructur? de la Camera Deputa?ilor. A fost ministru al Economiei în Guvernul Ungureanu ?i  a absolvit Universitatea din Oradea, Facultatea de Electrotehnic? ?i Informatic?, specializarea inginer electromecanic. Are ?i un masterat în “Managementul Securit??ii în Societatea Contemporan?”, la Facultatea de Istorie ?i Filozofie a Universit??ii Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca. De asemenea, Lucian Bode a f?cut parte din Comisiile parlamentare de ancheta privind activitatea SC Compania Na?ional? de Transporturi Aeriene Române TAROM SA în perioada 2007-2018 ?i cea privind activitatea Autorit??ii Na?ionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Ministerul Agriculturii – Adrian Oros

Deputatul liberal este vicepre?edinte al Comisiei de agricultur? din Camera Deputa?ilor, doctor în ?tiin?e medicale – domeniul medicin? veterinar?, prorector al Universit??ii de ?tiin?e Agricole ?i Medicin? Veterinar? din Cluj-Napoca ?i vicepre?edinte al Colegiului Medicilor Veterinari din România.

Ministerul Fondurilor Europene – Ioan Marcel Bolo?

Este profesor universitar doctor la catedra de Finan?e Contabilitate de la Facultatea de ?tiin?e Economice a Universit??ii, din Oradea, ?i director al Agen?iei de Dezvoltare Regional? Nord-Vest, cea mai performant? agen?ie regional? din ?ar? ?n materie de absorb?ie a fondurilor europene, cu peste 4 miliarde de euro absorbi?i ?n ultimii ani.

În trecut, Marcel Bolo? a mai fost secretar de stat ?n Ministerul Transporturilor ?n perioada guvernului tehnocrat ?i director ?n Prim?ria Oradea, unde a ?nfiin?at Direc?ia care scrie ?i coordoneaz? proiectele europene ale municipiului. În prezent, Oradea este cel mai performant ora? din ?ar? ?n materie de absorb?ie a fondurilor europene, cu peste 610 milioane de euro atra?i ?n 10 ani.

Ministerul Culturii – Bogdan Gheorghiu

Deputatul liberal a absolvit Facultatea de Arte- Actorie ?i licen?a sus?inut-o la Universitatea de Arte „George Enescu” din Ia?i – Facultatea de Actorie. Ulterior a devenit jurnalist ?i a realizat mai multe emisiuni la radio ?i televiziuni locale. Din 2016 a fost ales deputat pe listele PNL ?i este membru în Comisia pentru cultur?, arte, mijloace de informare în mas? din Camera Deputa?ilor.

Ministerul Tineretului ?i Sportului – Ionu? Stroe

Deputatul liberal a fost, în perioada 2007 - 2009, directorul Direc?iei de Programe Recreative ?i Divertisment pentru Tineret, la Autoritatea Na?ional? pentru Tineret. Are diplom? de Inginer Diplomat IT&C, la Universitatea din Craiova - Facultatea de Automatic?, Calculatoare ?i Electronic?, Sec?ia Calculatoare - Limba Englez?, ?i diplom? de master în Finan?e ?i administrarea afacerilor, la Universitatea din Craiova - Facultatea de Economie ?i Administrarea Afacerilor. A fost ales deputat de Dolj în trei mandate legislative consecutive, 2008-2012, 2012-2016 ?i 2016-prezent, a fost vicelider în Grupul parlamentar al PNL ?i liderul Delega?iei Parlamentului României la Adunarea Parlamentar? a Consiliului Europei (APCE).

Articol sus?inut de PNL

copyright © 2020 mesagerul.ro