Mesagerul.ro

În aten?ia beneficiarilor pensiilor de invaliditate sau de urma?. De la 1 iulie, drepturile se suspend?, dac? nu se depun documente justificative

În aten?ia beneficiarilor pensiilor de invaliditate sau de urma?. De la 1 iulie, drepturile se suspend?, dac? nu se depun documente justificative

Având în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 55/23.04.2020 privind instituirea unor m?suri de protec?ie social? în contextul situa?iei epidemiologice determinat

Având în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 55/23.04.2020 privind instituirea unor m?suri de protec?ie social? în contextul situa?iei epidemiologice determinate de r?spândirea coronavirusului SARS-CoV-2, v? facem cunoscut urm?toarele preciz?ri: Pe perioada instituirii st?rii de urgen??, se suspend? termenele ?i procedurile pentru revizuirea medical? în cazul persoanelor care beneficiaz? de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urma?, stabilite în condi?iile Legii nr. 263/2010, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încet?rii st?rii de urgen??. Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr. 55/2020 prevede prelungirea valabilit??ii deciziilor asupra capacit??ii de munc? emise de medicul expert al asigur?rilor sociale, precum ?i a documentelor doveditoare ale calit??ii de reprezentant legal ori mandatar al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii a c?ror valabilitate a încetat în perioada st?rii de urgen??, respectiv 16.03.2020 – 15.05.2020, pân? la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încet?rii st?rii de urgen??. De asemenea, documentul mai prevede suspendarea pl??ii pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale susmen?ionate începând cu luna urm?toare celei în care expir? perioada de 30 de zile de la data încet?rii st?rii de urgen??, în situa?ia neprezent?rii noului document, prev?zut de lege. În consecin??, în cazul beneficiarilor de pensie de invaliditate/pensie de urma?, pentru care valabilitatea deciziilor medicale asupra capacit??ii de munc? înceteaz? în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020, în care a fost instituit? starea de urgen??, plata pensiei de invaliditate/pensie de urma? se suspend? începând cu data de 1 iulie 2020, dac? pân? la data de 15.06.2020 nu se prezint? noul document. De asemenea, în cazul beneficiarilor de drepturi pl?tite prin Casa Jude?ean? de Pensii Teleorman reprezentan?ilor legali ori mandatarilor pentru care valabilitatea actelor doveditoare privind aceste calit??i înceteaz? în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020, în care a fost instituit? starea de urgen??, plata drepturilor se suspend? începând cu data de 1 iulie 2020, dac? pân? la data de 15.06.2020 nu se prezint? noul document.

copyright © 2020 mesagerul.ro