Mesagerul.ro

În aten?ia fermierilor! APIA Teleorman anun?? noi m?suri. Vizarea carnetelor de rentier ?i primirea cererilor de plat?, activit??i suspendate

În aten?ia fermierilor! APIA Teleorman anun?? noi m?suri. Vizarea carnetelor de rentier ?i primirea cererilor de plat?, activit??i suspendate

Având în vedere instituirea st?rii de urgen?? la nivel na?ional datorat? pandemiei în care ne afl?m si tinand cont de necesitatea aplic?rii tuturor ma?surilor de

Având în vedere instituirea st?rii de urgen?? la nivel na?ional datorat? pandemiei în care ne afl?m si tinand cont de necesitatea aplic?rii tuturor ma?surilor de prevenire a ra?spa?ndirii COVID-19, în conformitate cu prevederile ordonantelor militare emise pan? la aceasta dat? de c?tre Ministerul Afacerilor Interne – MAI, inform?m fermierii si institutiile administratiei publice locale din judetul Teleorman ca APIA a luat urm?toarele m?suri:

 • Suspendarea activit?tii de vizare a carnetelor de rentier agricol pentru perioada 12.03.2020 – 04.05.2020;
 • Restrictionarea accesului fermierilor si interzicerea accesului vizitatorilor de orice fel in sediile APIA;
 • Suspendarea activit?tii de primire a cererilor unice de plat? pentru perioada 16.03.2020 – 06.04.2020, iar în func?ie de evolu?ia pandemiei vom lua m?surile care se impun;
 • Sistarea controalelor la fata locului pentru toate m?surile/programele gestionate de APIA pan? la data de 31.03.2020;

În aceast? perioad? activitatea APIA se desfasoar? in conditii de criz?, cu un num?r restrâns de functionari, dup? cum urmeaz?:

 1. Actualizarea parcelelor (inscrierea culturilor infiintate in anul agricol 2019-2020, eventuale modificari de suprafat?, digitizarea de noi parcele luate in exploatare, stergerea parcelelor pe care nu le mai utilizeaz?, etc.) si depunerea cererilor unice de plat? aferente anului 2020 se va desf?sura exclusiv on-line si telefonic, astfel:
  • Parcelele agricole vor fi actualizate/digitizate de c?tre fermier, logându-se în aplica?ia electronic? IPA – Online din orice loca?ie care dispune de un calculator cu legatur? la Internet, respectiv de acas?, de la sediul social al firmei, de la prim?rie, etc., în baza userului si parolei ob?inute de fermier de la func?ionarul APIA care îi gestioneaza cererea;
  • Analizarea/verificarea calit??ii actualiz?rii parcelelor si corectarea eventualelor neconformitati generate de sistemul informatic IPA-Online se vor realiza telefonic, între fermier si func?ionarul APIA;
  • Dovada de?inerii documentelor doveditoare privind terenul aflat la dispozi?ia fermierului in anul 2020, adeverin?a si, dup? caz, contractul de inchiriere/concesionare incheiat cu prim?ria/ADS, se va face prin transmiterea acestor documente c?tre func?ionarul APIA de c?tre fermier sau prim?rie, in original sau scanate prin e-mail sau foto prin WhatsApp, f?r? prezen?a fermierilor la centrele local/jude?ean al APIA;

Pân? la aceast? dat?, 1 aprilie a.c., la nivelul judetului Teleorman suprafata actualizat? pentru anul de cerere 2020 este mic? si reprezint? doar 40% din suprafata total? solicitat? la plat? in anul anterior. Ca atare, rog insistent si fac un apel ferm c?tre toti fermierii din judetul Teleorman s? acorde o atentie sporit? si implicare maxim? in realizarea cât mai rapid? a actualiz?rii parcelelor din cererile unice de plat? ale anului 2020.

Deasemenea, rug?m prim?riile s? acorde fermierilor sprijinul necesar pentru desf?surarea actiunii de depunere a cererilor la APIA in conditii de sigurant?, evitându-se pe cât posibil prezenta acestora la sediul prim?riei sau la sediul APIA, prin efectuarea înregistr?rilor/înscrierilor necesare în noile formulare pentru Registrul agricol pentru perioada 2020-2024, urmate de emiterea adeverintelor si transmiterea acestora c?tre APIA (sau fermier), pe baza tabelelor cu program?ri trimise de APIA. 

 • Finalizarea depunerii cererilor la APIA prin închiderea lor în sistemul IPA Online si înregistrarea acestora în baza de date IACS se va face cu acordul scris al fermierului (declaratie pe proprie raspundere semnat? de fermier si trimis? scanat sau foto c?tre functionarul APIA);
 • Primirea de c?tre fermier a num?rului de înregistrare a cererii în baza de date IACS a APIA reprezint? dovada c? acesta a depus o cerere unic? de plat? pentru campania curent?.

 

 1. Celelalte activit??i ale APIA, suspendate la acest moment, vor fi reluate în func?ie de evolu?ia pandemiei de COVID-19;

copyright © 2020 mesagerul.ro