Mesagerul.ro

În Teleorman, 97 de cazuri în care exist? suspiciunea de furt d

În Teleorman, 97 de cazuri în care exist? suspiciunea de furt d

În perioada iulie-septembrie 2019, în cele 7 jude?e în care opereaz? Distribu?ie Enegie Oltenia au fost verificate 4.630 de locuri de consum ?i au fost

În perioada iulie-septembrie 2019, în cele 7 jude?e în care opereaz? Distribu?ie Enegie Oltenia au fost verificate 4.630 de locuri de consum ?i au fost identificate 499 de cazuri în care au existat suspiciuni de consum ilicit de energie electric?. În jude?ul Teleorman, în urma controlului efectuat de lucr?torii departamentelor specializate au fost fost descoperite 97 cazuri asupra c?rora planeaz? suspiciunea de furt de energie electric?.

Potrivit Distribu?ie Oltenia, fenomenul prezint? un risc ridicat de incendii, daune materiale ?i pierderi de vie?i omene?ti ?i are impact direct asupra calit??ii aliment?rii cu energie electrica a consumatorilor. Peste 4630 cazuri în care au existat suspiciuni de consum ilicit de energie au fost verificate în perioada iulie - septembrie 2019.

Sustragerea energiei electrice din re?eaua de joasa tensiune reprezint? un risc atât pentru cei care se racordeaz? în mod ilegal, cât ?i pentru consumatorii din vecin?tate. Orice interven?ie neautorizat?, precum ?i utilizarea unor instala?ii improvizate, pot genera oricând accidente grave sau incendii, ducând la pierderi de vie?i omene?ti ?i daune materiale semnificative.

În plus, consumul fraudulos de energie influen?eaz? calitatea serviciilor, determin? varia?ii de tensiune ?i întreruperi ale alimentarii cu energie electric?, provocând astfel disconfort mai ales pentru persoanele care consum? energie electric? având contracte încheiate de furnizare a energiei electrice ?i respectând prevederile legale in vigoare.

Departamentele specializate din cadrul Distribu?ie Oltenia organizeaz? ac?iuni în colaborare cu organele de specialitate ale Poli?iei pe linia prevenirii ?i combaterii caracterului infrac?ional al faptelor. În caz de suspiciune de sustragere de energie electric?, de deteriorare, modificare, blocare a func?ionarii echipamentului de m?surare a energiei electrice, modificare a componentelor instala?iilor energetice, executare sau folosire de instala?ii clandestine în scopul racord?rii directe la re?ea sau pentru ocolirea echipamentelor de m?surare, sunt sesizate organele de urm?rire penal? competente.

Este în interesul ?i beneficiul consumatorilor s? sesizeze cazurile de consum fraudulos de energie, pentru ca aceste situa?ii, d?un?toare în primul rând consumatorilor corec?i, s? poat? fi stopate. Toate sesiz?rile primite din partea clien?ilor, precum ?i identitatea acestora sunt confiden?iale pe tot parcursul ac?iunilor departamentului specializat.

copyright © 2020 mesagerul.ro